Per la supressió immediata de la campanya "Tria la teva cervesa"

Petición cerrada

Per la supressió immediata de la campanya "Tria la teva cervesa"

Esta petición ha conseguido 507 firmas
antigonia nexo informativo ha iniciado esta petición dirigida a Xavier Trias

Per la supressió immediata de la campanya "Tria la teva cervesa" CAT La nova campanya contra la venda ambulant de cervesa a Barcelona és racista. És racista perquè deshumanitza als "llauners" representant-los com a braços que surten de clavegueres pudents i contenidors. Braços, i res més, rodejats de rates i bosses de deixalles. És racista perquè emparenta als "llauners" amb la insalubritat i la possibilitat d'emmalaltir; i és racista perquè els assenyala com a culpables del tancament de locals d'oci "d'aquí" , "de tota la vida". En el vídeo de la campanya els nois joves catalans i les turistes a les que s'intenten lligar tenen cara, desitjos, problemes econòmics i bars favorits als que van des que eren petits. Però els "llauners" no son més que braços sorgits d'entre la merda, el pixat, les rates i la porqueria. Braços que pertanyen a no sabem qui, sense desitjos, llocs favorits o problemes econòmics. El que si sabem, aparentment, és que aquests braços "llauners" pudents e insalubres son els culpables de que la nostra economia d'oci catalana de tota la vida se'n vagi a norris. No és la crisi, sinó els "llauners". Aquesta campanya, que flirteja amb els tòpics del racisme, ens hauria d'avergonyir a totes. Arreu d'Europa, la crisi econòmica està donant ales a organitzacions xenòfobes que, amb argumentaris similars, volen fer dels immigrants el boc expiatori del descontent popular. Organitzacions que no dubten en fer ús de violència indiscriminada, i que actuen amb impunitat. Tenim el partit neonazi "Alba Daurada" a Grècia; però no hem d'oblidar el cas d'Anglada i el seu "Plataforma per Catalunya". Aquesta campanya contribueix a difondre les tesis esbiaixades i reduccionistes d'aquestes organitzacions. Demanem, doncs, la retirada immediata d'aquesta campanya perillosament deshumanitzadora i racista; així com una disculpa pública per part de les institucions i associacions que l'han iniciat i hi han donat suport: l'Ajuntament de Barcelona, l'Associació d'Amics i Comerciants de la Plaça Reial, Amics de la Rambla, l'Associació de Sales de Concerts JOC INTERACTIU http://www.youtube.com/user/labonacervesa/featured PUBLICACIÓ WEB AJUNTAMENT DE BARCELONA http://bit.ly/Sv6Lsr ________________________________________________________________________________________ CAST La nueva campaña contra la venta ambulante de cerveza es racista Es racista por que deshumaniza a los "lateros" representádolos como brazos que surgen de cloacas malolientes y de contenedores. Brazos y nada más, rodeados de ratas y bolsas de basura. Es racista por que asocia a los "lateros" con la insalubridad y la posibilidad de caer enfermo, y es racista por que los señala como los culpables del cierre de los locales de ocio "de aquí", "de toda la vida". En el vídeo de la campaña los jóvenes catalanes y las turistas a las que intentan ligar tiene cara, deseos, problemas económicos y bares favoritos a los que van desde hace muchos años. Pero los "lateros" no son mas que brazos que emergen de la mierda, el meado, las ratas y la porquería. Brazos que pertenecen a no sabemos quien, sin deseos, lugares favoritos o problemas económicos. Lo que sí sabemos es que, aparentemente, estos brazos "lateros" malolientes e insalubres son los culpables de que la economía del ocio catalán de toda la vida se vaya a pique. No es la crisis sino los "lateros". Esta campaña, que flirtea con los tópicos del racismo, nos tendría que avergonzar a todas. En toda Europa la crisis económica esta dando espacio a las organizaciones xenófobas que, con argumentos similares, quieren hacer de los inmigrantes el chivo expiatorio del descontento popular. Organizaciones que no dudan en hacer uso de la violencia indiscriminada y que actúan con impunidad. Tenemos al partido neonazi "Amanecer Dorado" en Grecia; pero no hay que olvidar el caso de Anglada y su "Plataforma por Cataluña". Esta campaña contribuye a difundir las tesis sesgadas y reduccionistas de estas organizaciones. Exijamos, entonces, la retirada inmediata de esta campaña peligrosamente deshumanizadora y racista; así como una disculpa publica por parte de las instituciones y asociaciones que la han iniciado y le han brindado apoyo; el Ayuntamiento de Barcelona, la Asociación de Amigos y comerciantes de Plaza Real, la asociación de Amigos de la Rambla, la Asociación de salas de conciertos. JUEGO INTERACTIVO http://www.youtube.com/user/labonacervesa/featured PUBLICACIÓN WEB AYUNTAMIENTO DE BARCELONA http://bit.ly/Sv6Lsr ________________________________________________________________________________________ ENG The latest campaign against the sale of beer on the streets is racist. It is racist because it dehumanizes the people who sell beer in the streets of Barcelona representing them as arms that emerge from smelly sewers and containers. Nothing else than arms, surrounded by rats and garbage bags. It is racist because it associates the people who sell beer in the streets of Barcelona with insalubrity and the possibility of getting sick. And it is racist because it points them as guilty for the insolvency and closure of local bars. In the video young catalan guys and the tourists they are trying to flirt with have faces, wishes, economical problems and favorite bars where they go since they were young. But the the people who sell beer in the streets of Barcelona are nothing else than arms that emerge from the muck, the piss, the rats and the rubbish. Arms that we do not know who they belong to, without wishes favorite places or economical problems. What we do know is that, apparently, this smelly and dirty arms are the responsibles for the crash of the catalan recreation economy. It´s not the crisis it´s the people who sell beer in the street. This campaign, that flirts with racism topics, should ashame us all. In all Europe the economical crisis in giving rise to xenophobic organizations that with similar arguments want to make immigrants the scapegoats of the people's discontent. Organizations that do not hesitate to make use of indiscriminate violence and that act with impunity. There is the neonazi party "Golden Dawn" in Greece; but we sould not forget the case of Anglada and his political party Plataforma per Catalunya. This campaign contributes spreading the biased reductionist theses of this organizations. For all this let's demand the immediate withdrawal of this dangerously dehumanizing and racist campaign; as well as a public apology from the institutions and associations that have created the campaign and also the ones that support it; The Barcelona City Council, the Association of Friends and Merchants of Plaza Real, the Association of Friends of La Rambla, the Association of Concert Halls. INTERACTIVE GAME http://www.youtube.com/user/labonacervesa/featured PUBLICATION ON THE BARCELONA CITY COUNCIL WEBSITE http://bit.ly/Sv6Lsr

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 507 firmas

Comparte esta petición