حمايت از اقدام قضايي موسسه مانا عليه حيوان آزار

حمايت از اقدام قضايي موسسه مانا عليه حيوان آزار

0 have signed. Let’s get to 35,000!
At 35,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!

rwin sad started this petition to حامیان

موسسه مانا قصد دارد تا با شکایت و درخواست مجازات حیوان آزار این موضوع را از طریق مراجع قضایی دنبال کند. با توجه به اینکه نشر کلیپ در شبکه های اجتماعی موجب جریحه دار شدن عواطف عمومی و درخواست حامیان از این موسسه براي پيگيري اين موضوع شده است لذا با امضای این پتیشن شما نیز میتوانید با اقدام موسسه ی مانا همراهي و حمايت خود را اعلام نمایید

0 have signed. Let’s get to 35,000!
At 35,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!