Prevent the collapse of democracy in Slovakia: Suspend the PES membership to SMER-SD

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Dear President, Sergei Stanishev, dear members of the Party of European Socialists,

We, citizens of the European Union signed below, urge you to take an action against one of the members of your party, SMER-SD. The actions of this political party have undermined the core values declared by modern democratic socialists across Europe and have been disintegrating the trust in democracy in Slovakia.

SMER-SD has failed to take their political responsibility for the recent murder of a journalist, Jan Kuciak, and his partner, Martina Kušnírová. Contrary to our expectations, they further instil deep distrust in an objective investigation of these horrendous murders.

Prime minister, Robert Fico (SMER-SD), cultivated relationships with people in contact with the Italian mafia. These very same people had no security check (M. Trošková) and their activities were a subject of the last—unfinished—article of the murdered journalist. This is gross endangerment of Slovakia's security. Minister of Interior, Robert Kaliňák (SMER-SD), and President of police, Tibor Gašpar, failed to take any actions against the Italian groups, in spite of having information about their activities from their Italian colleagues already in 2013. The public is alarmed by the non-standard steps taken in the initial phase of the investigation and sub-standard communication of Tibor Gašpar, creating information chaos on purpose.

Prime minister still resides in a house of a man investigated for tax frauds. Minister of Interior is involved in business with the people investigated for tax frauds, blackmailing, and corruption. The murdered journalist wrote about the contacts of President of the police with another lobbyists and sponsors and members of SMER-SD. The public doubts that these figures can secure an objective investigation with no political interference from their side.

Moreover, these days Prime minister decided to blame George Soros for the situation in Slovakia. He joined the ranks of populists and conspirators working against the interests of healthy democratic society.   

Furthermore, just a few days before the onset of the political crisis, SMER-SD openly declared that they will not ratify the Action Against Violence Against Women and Domestic Violence (known as Istanbul Convention). This declaration is at odds with your policies. It demonstrates SMER-SD’s long-term commitment to promote values other than social democracy.

For these reasons, we request you suspend the SMER-SD's membership and thus enable the rise of the modern democratic socialist party in Slovakia.

Slovakia is fighting for its democratic future here and now. Unfortunately, SMER-SD is not in it. We believe that it is your responsibility to join our fight and help us to build political environment, which will protect the interests of people—not sponsors, lobbyists, murderers, and the murders’ enablers.

We would like to be informed about the steps you take to protect democracy in Slovakia. Thank you for your time.

Yours sincerely,

Citizens

-----------------------------------------------------------------------------

Vážený pan prezident, Sergei Stanishev, vážení členovia Strany európskych socialistov (PES),

My, doleuvedení občania Európskej únie, Vás žiadame, aby ste zakročili voči Vášmu členovi, SMER-SD. Činy tejto politickej strany podkopávajú základné hodnoty deklarované modernými demokratickými socialistami v celej Európe a rozkladajú dôveru v demokraciu na Slovensku.

Strana SMER-SD odmietla prijať politickú zodpovednosť za nedávnu vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. V rozpore s našimi očakávaniami pokračujú v prehlbovaní nedôvery v objektívne vyšetrenie týchto odporných vrážd.

Predseda vlády, Robert Fico (SMER-SD), pestoval vzťahy s ľuďmi v kontakte s talianskou mafiou. Títo istí ľudia nemali bezpečnostnú previerku (M. Trošková) a ich činnosť bola predmetom posledného nedokončeného (!) článku zavraždeného novinára. Toto je hrubé ohrozenie bezpečnosti Slovenska. Minister vnútra Robert Kaliňák (SMER-SD) a prezident polície Tibor Gašpar nepodnikli žiadne opatrenia proti talianskym skupinám, hoci už v roku 2013 mali informácie o ich činnosti od talianskych kolegov. Verejnosť je znepokojená neštandardnými krokmi, ktoré boli vykonané v počiatočnej fáze vyšetrovania ako aj neštandardnou komunikáciou Tibora Gašpara, čím sa vytvoril účelový informačný chaos.

Premiér stále býva v dome človeka vyšetrovaného z daňových podvodov. Minister vnútra obchoduje s ľuďmi vyšetrovanými za daňové podvody, vydieranie a korupciu. Zavraždený novinár písal aj o kontaktoch prezidenta polície s ďalšími lobistami, sponzormi a členmi strany SMER-SD. Verejnosť neverí, že tieto osoby môžu zabezpečiť objektívne vyšetrovanie bez politického zasahovania z ich strany.

Navyše sa v týchto dňoch premiér rozhodol obviňovať Georgea Sorosa za situáciu na Slovensku. Pridal sa k radom populistov a konšpirátorom, ktorí pracujú proti záujmom zdravej demokratickej spoločnosti.

Len niekoľko dní pred začiatkom politickej krízy, strana SMER-SD (v osobe R. Fica) otvorene vyhlásila, že neratifikuje “Dohovor proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“ (známy aj ako Istanbulský dohovor). Toto vyhlásenie je v rozpore s politikou a víziami PES a preukazuje, že SMER-SD dlhodobo presadzuje hodnoty iné ako sociálna demokracia.

Z týchto dôvodov Vás žiadame, aby ste pozastavili členstvo strany SMER-SD v PES a umožnili tak vznik modernej sociálno-demokratickej strany na Slovensku.

Slovensko bojuje za svoju demokratickú budúcnosť tu a teraz. Bohužiaľ SMER-SD v nej nefiguruje. Veríme, že je aj Vašou zodpovednosťou zapojiť sa do nášho boja a pomôcť nám vybudovať politické prostredie, ktoré bude chrániť záujmy ľudí - nie sponzorov, lobistov, vrahov a tých, ktorí vraždám napomáhali.

Radi by sme boli informovaní o krokoch, ktoré podniknete na ochranu demokracie na Slovensku. Ďakujeme za Váš čas.

S úctou,

Občania

 Today: Central Europe for Democracy is counting on you

Central Europe for Democracy needs your help with “Party of European Socialists : Prevent disintegration of the democratic society in Slovakia promoted by the government”. Join Central Europe for Democracy and 623 supporters today.