Petition Closed

Slovenia Olympic Committee: Take a stand in Pyeongchang 2018 against the dog meat trade!

This petition had 3,531 supporters


For more actions you can take please visit: http://koreandogs.org/pc2018-slovenia/

Olympic Committee of Slovenia Association of Sports Federations: please take a stand in the Pyeongchang2018 against dog and cat meat trade!

Olympic Committee of Slovenia Association of Sports Federations:

PyeongChang, South Korea, set to play host to the world in the 2018 Winter Olympics. An international gathering of elite athletes, sports fans, governments and businesses on such a grand scale is a unique platform for taking a meaningful stand against the widely condemned, barbaric and inhumane dog and cat meat trade in South Korea.

We know you are busy preparing for this epic sporting event. However, we urge you to spare just a few minutes of your time to watch this video, as fellow people with compassion for animals, whether they are raised for our consumption or as our companions, working partners and guardians, we know you will agree that the current practice and attitude of those involved in this medieval industry is completely unacceptable and abhorrent. http://youtu.be/3uR8R8Mu70Q https://youtu.be/9SKVdNrfIZo

No living being deserves such a torturous existence. Forced to endure the most extreme deprivation and unimaginable torment from the moment they are born until the day they are brutally slaughtered; dogs (our best friends) are battery farmed - imprisoned in cramped, rusty, raised cages all their lives with no protection from extreme elements. They have no access to water, exercise, or medical care. Their eardrums are often burst to prevent them from barking. Until, often in front of other live dogs, they are electrocuted, hanged, beaten skinned or burnt alive in the ignorant belief that such suffering will improve their taste. Could you imagine this happening to your best friend?

This industry is by no means small scale, thousands upon thousands of dogs are factory farmed in this way every day, there is no emphasis on even the most basic and cheapest humane farming methods in this operation. This trade has no basis in promoting "culture" or tradition of the Korean people, it is purely driven by greed and the profits that can be made in this severely under-regulated, tax free sector which in itself is highly unsanitary and a severe risk to both human and animal health.

Please do not look the other way, please do not see this issue as a 'cultural difference', we urge you to look at this issue with unbridled compassion and to use whatever means or methods you can to add your voice to the many already calling for change in south Korea. This petition is just a start, we urge you to add your voice to social media and other campaigns. Please use this unique opportunity to help change the lives of so many dogs and cats condemned to a life in the meat trade. If South Korea knows the world is watching and is asking for change, and if South Korea wants to be respected as a nation of conscience, South Koreans need to strengthen their abysmal and outdated animal welfare laws and permanently ban dog and cat consumption. Please help us to bring about this change!

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez: v PyeongChangu leta 2018 nasprotujte trgovini s pasjim in z mačjim mesom!

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez:

PyeongChang v Južni Koreji bo gostil svet na Zimskih olimpijskih igrah 2018. Tako veliko mednarodno srečanje športnikov, športnih navdušencev, vlad in podjetij je enkratna platforma, na kateri se lahko izrečeta proti široko obsojani, barbarski in nehumani trgovini s pasjim in z mačjim mesom v Južni Koreji.

Vemo, da ste zaposleni s pripravami na ta epski športni dogodek. Vseeno vas pozivamo, da prihranite samo nekaj minut svojega časa za ogled tega videa. Vemo, da se boste kot soljudje s sočutjem do živali, naj jih redijo za našo hrano ali kot naše družabnike, delovne partnerje in varuhe, strinjali, da so trenutna praksa in stališča vpletenih v to srednjeveško industrijo povsem nesprejemljivi in odvratni. http://youtu.be/3uR8R8Mu70Q https://youtu.be/9SKVdNrfIZo

Nobeno živo bitje si ne zasluži tako mučnega obstoja. Pse (naše najboljše prijatelje), ki morajo od rojstva do dne, ko jih kruto zakoljejo, prenašati najskrajnejšo prikrajšanost in nepredstavljivo mučenje, redijo baterijsko – vse življenje zaprte v natrpanih, rjavečih, dvignjenih kletkah brez zaščite pred vremenskimi skrajnostmi. Nimajo dostopa do vode, možnosti za gibanje ali zdravstvene oskrbe. Pogosto jim predrejo bobniče, da ne bi lajali. Na koncu jih, pogosto pred drugimi še živimi psi, ubijejo z elektriko, obesijo, pretepejo, odrejo ali žive zažgejo v zmotnem prepričanju, da bo tako trpljenje izboljšalo njihov okus. Si lahko predstavljate, da bi se to zgodilo vašemu najboljšemu prijatelju?

Ta industrija nikakor ni majhna, tisoče in tisoče psov vsak dan redijo na industrijskih farmah in pri tem ne poudarjajo niti najosnovnejših in najcenejših humanih metod reje. Trgovina nima podlage v spodbujanju »kulture« ali tradicije korejskega ljudstva, poganjata jo samo pohlep in dobiček, ki ga lahko prinese ta veliko premalo regulirani, neobdavčeni sektor, ki je zelo nehigieničen in predstavlja resno tveganje tako za človeško kot za živalsko zdravje.

Prosimo, ne glejte stran in ne glejte na ta problem kot na »kulturno razliko«; glejte na to s sočutjem in na kakršen koli način dodajte svoj glas k mnogim, ki že kličejo po spremembi v Južni Koreji. Ta peticija je šele začetek in vabimo vas, da dodate svoj glas v družabnih omrežjih in drugih kampanjah. Prosimo, izkoristite to enkratno priložnost in pomagajte spremeniti življenje številnih psov in mačk, obsojenih na življenje v trgovini z mesom. Če bo Južna Koreja vedela, da svet gleda in prosi za spremembo, in če hoče, da jo spoštujejo kot ljudstvo vesti, bodo morali Južni Korejci izboljšati svoje šibke in zastarele zakone o dobrobiti živali ter za vedno prepovedati uživanje psov in mačk. Prosimo, pomagajte nam doseči to spremembo!Today: KOREANDOGS.ORG is counting on you

KOREANDOGS.ORG needs your help with “Olympic Committee of Slovenia Association of Sports Federations: Slovenia Olympic Committee: Take a stand in Pyeongchang 2018 against the dog meat trade!”. Join KOREANDOGS.ORG and 3,530 supporters today.