Sami subtitles on NRK, SVT and Yle

0 have signed. Let’s get to 5,000!


English

“Give us subtitles / Atte midjiide tekstemiid” is an international petition to demand Sami subtitles for TV shows on NRK, SVT and Yle.While Sami is an official language in Norway, and is recognized as a minority language in Sweden and Finland, the state-funded TV stations in these Nordic countries do not provide subtitles in Sami. Even on TV shows with Sami speech, the only alternative for subtitles is Norwegian, Swedish or Finnish, respectively.

We would like to change this, so that Sami speakers can have access to subtitles in their own language. We have contacted NRK, SVT and Yle about our request. They all answered that they have not prioritized funds for this at the current time.

Our demands are:

a) That NRK, SVT and Yle provide Sami subtitles to any Sami-speaking programs.
b) That NRK, SVT and Yle add subtitles in several Sami languages for programmes in Norwegian, Swedish and Finnish.
c) That the Norwegian, Swedish and Finnish governments increase the budget & resource pool for Sami programmes & Sami subtitles.

If you agree to these demands, here are a couple of things you can do:

- Sign the petition
- Invite your friends to sign the petition
- Like our page on Facebook
- Get in touch with the political parties of your country, and ask them to support subtitles in Sami
- Contact NRK, SVT and Yle, and ask them to prioritize Sami subtitles

 

Norsk

“Give us subtitles / Atte midjiide tekstemiid” er ein internasjonal kampanje som krev samiske tekstingar for TV-program på NRK, SVT og Yle.

Mens samisk er eit offisielt språk i Noreg, og anerkjent som minoritetsspråk i Sverige og Finland, tilbyr ikkje statskanalane i desse landa teksting på samisk. Sjølv i TV-program med samisk tale, er teksting på høvesvis norsk, svensk og finsk det einaste alternativet.

Vi vil endre på dette, slik at samisktalande får tilgang til teksting på sitt eige språk.

Vi har kontakta NRK, SVT og Yle om dette. Alle svarte at dei ikkje har prioritert midlar til dette på det noverande tidspunktet.

Krava våre er:

a) At NRK, SVT og Yle tilbyr samisk teksting til samiske program.
b) At NRK, SVT og Yle legg til samisk teksting på fleire av programma med norsk, svensk eller finsk tale.
c) At regjeringene og parlamenta i Noreg, Sverige og Finland gir meir ressursar til samiske program og samisk teksting. 

Her er noen ting du kan gjøre om du støtter kravene ovenfor:

- Signere oppropet
- Invitere vennar til å signere oppropet
- Like sida vår på Facebook
- Ta kontakt med politikarane i landet ditt, og be dei om å støtte teksting på samisk
- Kontakte NRK, SVT og Yle, og be dei prioritere samisk teksting

 

Svenska

“Give us subtitles / Atte midjiide tekstemiid” är en internationell kampanj för att kräva textning på de Samiska språken för TV kanalerna NRK, SVT och Yle.

Även fast Samiska är ett officiellt språk i Norge, och ett minoritetsspråk i Sverige och Finland, finns det inte Samisk textning på de nordiska ländernas statliga TV kanaler (NRK, SVT och Yle). Detta gäller även för TV program med Samiskt tal. De enda alternativen för textning är på Norska, Svenska och Finska.

Vi vill ändra på detta, så att Samiska talare har tillgång till textning på deras egna språk.

Vi har tagit kontakt med NRK, SVT och Yle gällande detta. De alla svarade att de inte har resurserna som krävs för detta i denna stund.

Våra krav är:

a) Att NRK, SVT och Yle ger tillgång till Samisk textning till alla Samisktalande TV program
b) Att NRK, SVT och Yle lägger till textning för flera Samiska språk för program på Norska, Svenska och Finska
c) Att de Norska, Svenska och Finska regeringarna ökar resurserna för Samiska TV program och textning på Samiska.

Om du håller med om dessa krav, kan du göra följande:

- Signera namninsamlingen
- Bjuda in dina vänner att signera namninsamlingen
- Gilla vår Facebook sida
- Ta kontakt med de politiska partier som finns i ditt land, och fråga om deras stöd i frågan om Samisk textning på TV
- Kontakta NRK, SVT och Yle, och begär att de prioriterar Samisk textning

 

Suomi

“Antakaa meille tekstitykset / Addet midjiide tekstemiid” on kansainvälinen vetoomus pohjoismaisille yleisradioyhtiöille: Ylelle, Norjan NRK:lle ja Ruotsin SVT:lle, jotta ne alkaisivat tuottaa saamenkielisiä tekstityksiä ohjelmiinsa.

Huolimatta siitä, että saamelaiskielet ovat virallisia kieliä Norjassa, sekä tunnustettuja vähemmistökieliä Suomessa ja Ruotsissa, valtio-omisteiset yleisradioyhtiöt eivät tuota TV-ohjelmiinsa saamenkielisiä tekstityksiä. Jopa saamenkielisissä TV-ohjelmissa tekstitysvaihtoehdoiksi saa ainoastaan suomen, norjan tai ruotsin.

Tahdomme, että saamenpuhujilla olisi mahdollisuus saada tekstityksiä omalla kielellään.

Olemme olleet asiasta yhteydessä Yleen, NRK:hon ja SVT:hen. Yleisradioyhtiöt ovat vastanneet, ettei niillä tällä hetkellä ole rahoitusta ohjelmien tekstittämiseen.

a) Vaatimuksemme ovat seuraavat:Ylen, NRK:n ja SVT:n tulisi lisätä saamenkieliset tekstitykset kaikkiin saamenkielisiin ohjelmiin.
b)Ylen, NRK:n ja SVT:n tulisi lisätä saamenkieliset tekstitykset valtakielisiin ohjelmiin.
c)Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten tulisi lisätä saamenkieliseen ohjelmistoon ja tekstityksiin osoitettua budjettia ja antaa niille lisää resursseja.

Jos olet kanssamme samaa mieltä, voit:

- Allekirjoittaa vetoomuksen
- Kutsua ystäväsi allekirjoittamaan vetoomuksen
- Tykätä sivustamme Facebookissa
- Ottaa yhteyttä maasi poliittisiin toimijoihin ja puolueisiin, ja pyytää heidän tukeansa asiassa
- Ottaa yhteyttä Yleen, NRK:hon ja SVT:hen, ja pyytää heitä priorisoimaan saamenkieliset tekstitykset.

 

 

Davvisámegiella

“Addet midjiide tekstemiid” lea riikkaidgaskasaš kampánnja man ulbmilin lea gáibidit sámitekstemiid tv-prográmmaide NRK:as, SVT:as, ja Yle:s.

Vaikko Sámegiella lea almmolaš giella Norggas, ja unnitlogu giella/eamiálbmotgiella Ruoŧas ja Suomas, de NRK, SVT, ja Yle eai dattege bija sámegieltekstemiid váldogielat prográmmaide. Ja juoba prográmmain main hállojuvvo sámegiella, de lea áidna molssaeaktu tekstemat dárogilli, ruoŧagillii dahjege suomagillii.

Mii áiggošeimmet rievdadit dan dili mii lea, vai sámegielagatge besset geahččat TVa iežaset gillii. Mii leat gulaskuddan NRK:ain, SVT:ain, ja Yle:iin min áigumuša birra. Sii leat dieđihan ahte eai vuorut ja dan dihte eai bija ruđa sámetekstemiidda dál.

Min áigumušat leat:

a)      ahte NRK, SVT, ja Yle bidjet sámegieltekstemiid buot sámeprográmmaide
b)     ahte NRK, SVT, ja Yle bidjet sámegieltekstemiid prográmmaide dárogillii, ruoŧagillii, ja suomagillii.
c)      ahte Norggá-, Ruoŧŧa-, ja Suomastáda galget lasihit ruhtadeami sámegielprográmmaide ja sámegieltekstemiidda.

Jus leat ovtta oaivvilis de sáhtát:

- Čállit iežat nama kampánnjii
- Muitalit ustibiidda kampánnja birra Addit iežat
- “Like” min Facebook-siidui Gulaskuddat bellodagaiguin riikkainat, ja bivdit sin doarjut ja vuoruhittekstemiid sámegillii

https://www.facebook.com/subtitlessami/