NETFLIX, MAKE CZECH LOCALISATION AVAILABLE IN SLOVAKIA

NETFLIX, MAKE CZECH LOCALISATION AVAILABLE IN SLOVAKIA

Started
January 2, 2019
Petition to
Victory
This petition made change with 5,023 supporters!

Why this petition matters

Started by VelkyObsah.info a Filmtoro.sk

THIS PETITION IS IN SLOVAK (THE FIRST PART) AND IN ENGLISH (THE SECOND PART).

SLOVAK: NETFLIX SPRAV ČESKÚ LOKALIZÁCIU DOSTUPNÚ NA SLOVENSKU

Globálny líder v streamingovych službách, Netflix už viac ako rok ignoruje Slovensko, člena Európskej únie, člena Euro skupiny a v roku 2019 aj predsedajúcu krajinu OBSE. Podporu slovenských titulkov má len 25 titulov, pričom posledné pribudli v septembri 2017. Užívatelia zo Slovenska si aktuálne môžu vybrať z anglickej, nemeckej, poľskej, maďarskej a ukrajinskej podpory.

Napriek tomu, že Slováci a Česi pred 100 rokmi vytvorili spoločný štát Československo (ktorý sa mierovo rozdelil v roku 1993) a Česi sú jednou z najväčších menšín na Slovensku, české titulky ani dabing si Slováci na Netflixe nemôžu zvoliť. Pritom Netflix intenzívne podporuje práve českú lokalizáciu, čo potvrdzujú aj údaje databázy Filmtoro.

Slovenský a český jazyk sú si navzájom najbližšie, patria do rovnakej jazykovej skupiny (https://en.wikipedia.org/wiki/Czech%E2%80%93Slovak_languages). Slovenské deti vyrastajú na rozprávkach v češtine, televízie z Čiech a Slovenska vytvárajú spoločné programy ako Československo má talent, Hlas Česko Slovenska, Česko-Slovenská Superstar, slovenskí umelci štandardne vystupujú vo filmoch alebo seriáloch v Čechách a naopak českí na Slovensku. Napriek rozdeleniu, prirodzene úzko spolupracujú česká a slovenská vláda a dokonca na čele českej je aktuálne Slovák.

Prirodzene spoločnú podporu v českom jazyku majú streamingové platformy ako HBO GO alebo Amazon Prime Video.

Z uvedených dôvodov pre zvýšenie komfortu užívateľov zo Slovenska žiadame sprístupnenie českej lokalizácie aspoň pre tie tituly, ktoré nemajú slovenskú lokalizáciu. Sme presvedčení, že tento krok zvýši atraktivitu Netflixu pre viac Slovákov.

Mnohí z nás sú #BornInCzechoslovakia preto chceme #NetflixCzechoslovakia

Táto petícia je spoločným projektom newsblogu o streamingových službách VeľkýObsah.Info a databázy obsahu na streamingových službách Filmtoro.sk.


* * *

ENGLISH: NETFLIX, MAKE CZECH LOCALISATION AVAILABLE IN SLOVAKIA

A global leader in the streaming services, Netflix is for more than a year ignoring Slovakia, a member of the European Union, a member of the Euro Group for and the OSCE Presidency country of 2019. Support of the Slovak subtitles has only 25 titles, the last one came in September 2017. Users from Slovakia can currently choose from English, German, Polish, Hungarian and Ukrainian support.

Despite the fact that 100 years ago Slovaks and Czechs created a common state  Czechoslovakia (divided peacefully in 1993) and Czechs are one of the largest minorities in Slovakia, the Czech subtitles and dubbing can not be chosen on Netflix in Slovakia. Nonetheless, Netflix strongly supports Czech localization, as evidenced by Filmtoro data.

The Slovak and Czech languages ​​are the closest to each other, belonging to the same language group (https://en.wikipedia.org/wiki/Czech%E2%80%93Slovak_languages). Slovak children are growing up with fairy tales in Czech, televisions from the Czech Republic and Slovakia create joint programs like Czechoslovakia Got Talent (Československo hľadá talent), Voice of the Czecho-Slovakia (Hlas Československa), Czechoslovak Popidol (Československá superstar), Slovak artists are acting in films or serials in Czechia and on the contrary Czechs in Slovakia. Despite the division, the Czech and Slovak governments naturally closely cooperate, and above all, the head of the Czech Cabinet is currently a Slovak.

Naturally common support in Czech have streaming platforms like HBO GO or Amazon Prime Video.

For these reasons, to increase the convenience of users from Slovakia, we request that the Czech location be made available for at least those titles that do not have Slovak localization. We are convinced that this step will increase the attractiveness of Netflix for more Slovaks.

Many of us are #BornInCzechoslovakia and therefore we want #NetflixCzechoslovakia

 This petition is a joint project of VelkyObsah.info, the newsblog on Streaming Services, Broadcast Content and Database on Streaming Services Filmtoro.sk

Victory

This petition made change with 5,023 supporters!

Share this petition

to help others easily find and sign the petition.

Decision Makers