A petition for supporting Harm Reduction Programs and HIV prevention in Macedonia.

A petition for supporting Harm Reduction Programs and HIV prevention in Macedonia.

Started
June 23, 2017
Petition to
Ministry of Health and the Government of the Republic оf Macedonia
Petition Closed
This petition had 1,489 supporters

Why this petition matters

 

Sign up the petition!

Потпиши ја петицијата!

Nënshkruaju!

Поддржи ја петицијата која е повик до Министерството за здравство и до Владата на Република Македонија за обезбедување финансиски средства и продолжување на  програмите кои работат на превенција на ХИВ и намалување на штети од употреба на дроги!

Спаси животи!

 Петиција за подршка на програмите за намалување на штети од употреба на дроги и превенција на ХИВ  во Македонија.

Понатамошниот опстанок на програмите за намалување на штети од употреба на дроги и превенција на ХИВ е неизвесен. Досегашната финансиска поддршка на Република Македонија од Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија завршува во јуни 2017 година, со што над 10.000 луѓе кои употребуваат дроги како и членовите на нивните семејства ќе останат без соодветна социјална и здравствена заштита.

Благодарение на програмите за намалување на штети, во последниве десет години во Македонија се евидентирани само два нови случаи на ХИВ како резултат на инјектирање дроги, а помалку од 5% од вкупно 315 регистрирани случаи со ХИВ биле луѓе кои инјектираат дроги. Овие бројки се далеку помали за разлика од соседните земји. Македонија може да се пофали со најниска стапка на ХИВ во Југоисточна Европа но доколку не се одржат овие програми постои ризик од појава на епидемија на ХИВ, како резултат на интеракција со епидемиите во соседните земји и на можноста за зголемување на ризичното  однесување.  .

Во Македонија има 17 програми за намалување на штети (4 во Скопје и по една во други 13 градови). Овие програми се ефикасни и финансиски исплатливи. Според пресметките, трошокот за еден клиент во програмите за намалување штети изнесува приближно 155 евра годишно. Наспроти ова, трошокот само за лекови за еден пациент заболен од хепатит Ц изнесува и до 13.194 евра, а ненавременото и несоодветно лекување на хепатит Ц предизвикува цироза и рак на црниот дроб, чие лекување чини повеќе од 30.000 евра по пациент. Дополнително, трошоците за лекување ХИВ и хепатит Ц финансиски ги исцрпуваат семејствата на луѓето кои имаат потреба да се лекуваат, а со тоа понатаму се мултиплицираат непожелните трошоци и се нарушува целокупната општествена благосостојба.

Затоа, ние потписниците на оваа петиција бараме од Министерството за здравство и Владата на Република Македонија:

- Донесување на итно решение за користење на средствата од програмата за ХИВ и преостанатите средства од Глобалниот фонд за клучните програми ширум земјата и со тоа да се обезбеди континуирана помош за граѓаните и за превенцијата на ХИВ.

- Да се воспостави соработка помеѓу Министерството за здравство и граѓанскиот сектор и останатите засегнати страни за донесување на соодветни закони или подзаконски акти и мерки кои ќе гарантираат транспарентност, соодветна експертиза и долгорочна одржливост и развој на програмите за превенција на ХИВ.

____________________________________________________________

 Nënshkruaju!

Mbështet peticionin, që i bën thirrje Ministrisë së shëndetësisë dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për sigurim të mjeteve financiare dhe vazhdim të programeve, të cilat merren me parandalimin e HIV-it dhe zvogëlimin e dëmeve nga përdorimi i drogave!

 Shpëto jetë!

Peticioni për mbështetje të programeve për zvogëlim të dëmeve nga përdorimi i drogave dhe parandalim të HIV-it në Maqedoni.

 Funksionimi i mëtejmë i programeve për zvogëlim të dëmeve nga përdorimi i drogave dhe parandalimi i HIV-it është vënë në pikëpyetje. Mbështetja e deritanishme financiare e Republikës së Maqedonisë nga Fondi global për luftë kundër SIDA-s, tuberkulozit dhe malaries përfundon në korrik të vitit 2017, me çka mbi 10.000 persona që përdorin drogë dhe anëtarët e familjeve të tyre do të ngelin pa mbrojtje përkatëse sociale dhe shëndetësore.

Falë programeve për reduktim të dëmeve, në dhjetë vitet e fundit në Maqedoni janë evidentuar vetëm dy raste të reja të HIV-it, si rezultat i injektimit të drogave, ndërsa më pak se 5% nga gjithsej 315 rastet e të regjistruarve me HIV kanë qenë persona, të cilët injektojnë droga. Këto shifra janë shumë më të vogla në raport me shtetet fqinje. Maqedonia mund të krenohet me shkallën më të ulët të HIV-it në Evropën Juglindore, mirëpo nëse nuk vazhdohen këto programe ekziston rreziku i përhapjes së epidemisë së HIV-it, si rezultat i interaksionit me epidemitë në vendet fqinje dhe mundësisë për rritje të sjelljes së rrezikshme.

Në Maqedoni ekzistojnë 17 programe për zvogëlim të dëmeve (4 në Shkup dhe nga një në 13 qytete tjera). Këto programe janë efikase dhe me kosto efektive financiare. Sipas përllogaritjeve, përafërsisht shpenzimi për një klient në programet për reduktim të dëmeve kushton 155 euro në vit. Nga ana tjetër shpenzimet vetëm për barëra për një pacient të sëmurë me hepatit C kushtojnë edhe deri në 13.194 euro, ndërsa mjekimi joadekuat dhe në kohë jo të duhur i hepatiti C shkakton cirrozë dhe kancer në mëlçi, me çka mjekimi në rastet e tilla kushton më shumë se 30.000 euro për një pacient. Po ashtu shpenzimet për mjekim të HIV-it dhe hepatitit C paraqesin ngarkesë shumë të rëndë financiare për familjet e personave, të cilët kanë nevojë të mjekohen, andaj edhe më tej shumëfishohen shpenzimet e padëshiruara dhe çrregullohet mirëqenia e përgjithshme shoqërore.

Për këtë arsye, ne nënshkruesit e këtij peticioni kërkojmë nga Ministria e shëndetësisë dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë:

- të miratojë vendim të menjëhershme për shfrytëzim të mjeteve nga programet për HIV dhe mjetet e ngela nga Fondi global për programet kryesore anekënd vendit, në mënyrë që të sigurohet ndihmë e vazhdueshme për qytetarët dhe për parandalim të HIV-it;

- të krijojë bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së shëndetësisë, sektorit civil dhe palëve tjera përkatëse për miratim të ligjeve përkatëse, akteve nënligjore dhe masave adekuate, të cilat do të garantojnë transparencë, ekspertizë përkatëse, qëndrueshmëri afatgjate dhe zhvillim të programeve për parandalim të HIV-it.

_________________________________________________________

 Sign up!

Support the petition which is a call for the Ministry of Health and the Government of the Republic of Macedonia to provide funding and continuing the HIV prevention and harm reduction programs!

Save lives!

 A petition for supporting Harm Reduction Programs and HIV prevention in Republic of Macedonia.

Further survival of harm reduction programs and HIV prevention is uncertain. The current financial support of the Republic of Macedonia from the Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria ends in June 2017, which will result with over 10,000 people who use drugs as well as their family members without proper social and health care.

Thanks to harm reduction programs, only two new HIV cases have been recorded in Macedonia in the last ten years as a result of drugs injecting, and less than 5% of 315 registered cases of HIV were people who inject drugs. These figures are far smaller than the neighboring countries. Macedonia can boast with the lowest HIV rate in Southeast Europe, but if these programs are not implemented, there is a risk of HIV epidemics as a result of interaction with the epidemics in neighboring countries and the possibility of increasing risk behaviors.

There are 17 harm reduction programs in Macedonia (4 in Skopje and one program in 13 different cities). These programs are efficient and financially worthwhile. According to the research analyses, the cost for one client in harm reduction programs is approximately 155 € per year. In contrast, the cost only for medicines for a patient with hepatitis C is up to 13.194 €, and the untimely and inappropriate treatment of hepatitis C causes cirrhosis and liver cancer, whose treatment costs more than 30.000 € per patient. Additionally, the costs of treating HIV and hepatitis C financially exhaust the families of people in need of treatment, thereby further multiplying undesirable costs and disrupting overall social well-being.

Therefore, we (the signatories of this petition) are looking from the Ministry of Health and the Government of the Republic of Macedonia, to:

               - Adopt an urgent solution for using funds from the HIV program and the remaining funds from the Global Fund for key programs across the country, which will ensure continued assistance to citizens and the prevention of HIV.

               - Establish cooperation between the Ministry of Health and the civil society and other stakeholders for adoption of appropriate laws or by-laws and measures that will guarantee transparency, adequate expertise and long-term sustainability and development of HIV prevention programs.

    

                

Petition Closed

This petition had 1,489 supporters

Share this petition