Victory

Stop the cutting of Trees! Save the remaining Trees!

This petition made change with 1,165 supporters!


An Bulanenos dapat tabi magkasararo ngonian na maisalba pa an mga natutuda na puno na uutudon san DPWH. 

Dire tabi dako an volume san traffic sa ato highway para sa DPWH road widening project. Base sa report san Bicoltoday.com an road widening project ay from exisiting 15 meters to 20meters. Namutang tig 2.5meters mag luyo luyo. Dire ini sapat to call progress versus uutudon an mga puno.

Si Mayor Marnelie tabi an naghatag clearance o certificate na wara siya objection sa pag-utod sina na mga puno. An certificate dated September 27, 2013.

An Kapitan san Barangays Lajong nan Fabrica naghatag man tabi sin Sertipikasyon dated December 10, 2013.

An DPWH ay nagkondukta sin Consultation Meeting sa SB Session Hall san Bulan san October 24, 2013.  Dire man pinag istoryahan an tungkol sa pag utod sin daragko na puno. 40+ lang attendees na ang mga ini kuno an informal settlers na masaskob sa widening nira.

Notice the dates: Nauna an paghatag ni Mayor Marnelie san Certification bag-o an consultation and Certificates from Barangays Lahong and Fabrica.  Bagang "useless" na an consultation kay tinugutan na ni Mayor an pag-utod san puno. Wara pag-agi sa MENRO, wara pag agi man sa SB.

San mga naka agi na aldaw.  Grabe an panghihinayang san mga Bulanenos,  san binatugan ini na pag-urutod sini na mga puno, bagang mga namatayan sini na pangyayari. Nginarat an kadaghan lalo pa't naging parte na san buhay sa Bulaneno an Bulan Tree Tunnel.

Trees must be saved!

May mga natutuda pa tabi na pwede pa nato maisalba sa pamamagitan sin pagpirma sini na petisyon nan ipaabot ta sa mga kinauukulan na against kita sini na pag-utod nan a local public consultation must be conducted!

Let us stop trees cutting in our town.  Isalba ta an mga natutuda pa! Pagmakulugan ta tabi ini.Today: Ramil is counting on you

Ramil Agne needs your help with “Mayor Marnelie B. Robles/DENR-Region V: Stop the cutting of Trees! Save the remaining Trees!”. Join Ramil and 1,164 supporters today.