Petition Closed

Meie kui kodanikud oleme teadlikud, et oleme riikliku lausjälgimise sihtmärgid. Meie põhiõigusi rikutakse. Me nõuame, et Euroopa Parlament looks uurimiskomisjoni, et tuua meieni kogu asjakohane info hiljuti paljastatud EL kodanike lausjälgimise skandaalide kohta. Me nõuame EL kodanike isiklike andmete võõrriikide luureteenistustele edastamise keelamist. See keeld peaks ühtlasi rakenduma massilisele EL liikmesriikide kodanike järgi luuramisele teiste liikmesriikide poolt. Me nõuame, et EL algataks rahvusvahelise leppe jälgimisrelvastuse vähendamiseks ja tagaks ühtlasi õigusliku kaitse vilepuhujatest avalikustajatele üle kogu Euroopa. See kindlustab, et tulevikus aset leidvad põhiõiguste rikkumised saab tuua valguse kätte ning suunata korrakohasele käsitlemisele.

English

Français

Italiano

Nederlands

Deutsch

Íslenskur

Español

עברית (Hebrew)

Letter to
Euroopa Parlamendi president Martin Schulz
Eurooopa Komisjoni president José Manuel Durão Barroso
Peatagem lausjälgimine, tugevdagem andmekaitset ja kaitskem vilepuhujaid!

Meie kui kodanikud oleme mures, sest meie põhiõigusi rikutakse. Me ei taha elada lausjälgimise kultuuris, kus kõik kodanikud üleüldiselt on muudetud kahtlusalusteks. Me nõuame, et järgnevaid ettepanekuid võetaks tõsiselt, et algatada olulist muutust tuleviku Euroopa ja maailma jaoks üldse.

1. Läbipaistvuse tagamine: Me teeme Euroopa Parlamendile ettepaneku luua uurimiskomisjon, et heita valgust lausjälgimise määrale ja ulatusele, mis on saanud Euroopa kodanikele osaks sellliste programmide nagu PRISM ja TEMPORA raames.

2. Andmekaitse tugevdamine: Uus terviklik isikuandmete kaitse regulatsioon peab sisaldama keeldu andmete edastamiseks võõrriikide luureteenistustele ja keeldu liikmesriikide vastastikuseks lausjälgimiseks. Andmekaitse peab tagama, et kodanikel on õigus määrata, kuidas nende andmeid kasutatakse. Nõuame Euroopa andmekaitse seaduste tugevdamist.

3. Lausjälgimise pogrammide keelamine: Me usume, et ilma konkreetse kahtlusaluse ja kohtuorderita ei tohiks kedagi jälgimise alla panna, sest selle tulemuseks on üleüldiselt kõigile laienev kahtlusaluslus. Seetõttu nõuame lausjälgimise programmide täielikku keelustamist Euroopa Liidus.

4. Lausjälgimisrelvastuse rahvusvaheline vähendamine: Me kutsume Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni üles algatama rahvusvahelise lepingu, et vähendada lausjälgimist ülemaailmselt.

5. Vilepuhujatest avalikustajate kaitse: Me kutsume Euroopa Liitu üles looma õigusraamistiku, mis lubab poliitilise varjupaiga ja õiguskaitse vilepuhujatest avalikustajatele Euroopas. Vilepuhujad nagu Edward Snowden, kes valgustas meid ühendriikide ja briti luureteenistuste poolt läbiviidava lausjälgimise osas, on oluline mehhanism selleks, et korrigeerida soovimatuid arengusuundi demokraatias. Sellised vilepuhujad peaks olema kaitstud kriminaalõigusliku tagakiusamise eest.

Parimate soovidega

Anke Domscheit-Berg started this petition with a single signature, and now has 60,288 supporters. Start a petition today to change something you care about.