INSTAGRAM & FACEBOOK : STOP alla pubblicazione di abusi e violenze su animali

INSTAGRAM & FACEBOOK : STOP alla pubblicazione di abusi e violenze su animali

0 hanno firmato. Arriviamo a 25.000.
Più firme aiuteranno questa petizione a destare l'interesse dei media nazionali. Aiuta a portare questa petizione a 25.000 firme!

Fabio Bonci ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a Mark Zuckerberg (Founder and CEO at Facebook)


Scroll for translation in English, Polish and German

Sono centinaia gli utenti che in questi social pubblicano video e foto relative a torture, mutilazioni e uccisioni di animali. Alcuni rivendicano le brutalità filmate, altri si limitano alla condivisione.
Abbiamo seguito le tracce di alcuni profili fino a scoprire intere reti di collegamenti di utenti devote alle pratiche piú violente e sanguinarie, minorenni per la maggior parte e con al seguito migliaia di followers. Stiamo parlando di un fenomeno che vi sorprenderebbe per dimensione. Siamo riusciti con le piccole forze di pochi singoli a muovere qualcosa contro alcuni soggetti, ma la difficoltà incontrata nel riuscire a creare collaborazioni all’estero con Associazioni e Polizia appare insormontabile.
Chiediamo a tutti voi un aiuto. Formiamo un esercito. Possiamo diventare la voce a nome di tutti gli animali torturati.

Siamo certi di toccare la sensibilità di molti, ma insieme preoccupati per chi leggerà con leggerezza.
Vi invitiamo, se genitori, a preoccuparvi dell’ accessibilità di questo materiale ai vostri figli. Vi invitiamo a riflettere sul fenomeno di imitazione. La quantità di consensi che queste esibizioni raccolgono crea facili proselitismi. E’ un fatto confermato che alcuni assassini seriali abbiano iniziato il loro percorso con la tortura e l’uccisione di animali. E’ quindi un obbligo morale e un dovere istituzionale intervenire con immediatezza.
Al proprietario e agli amministratori di queste piattaforme non chiediamo soltanto di impedire la diffusione di questo materiale, ma insieme di attivare una denuncia diretta per tutti gli utenti che promuoveranno atti illegali nel rispetto delle leggi in vigore.

Sadly there are hundreds of users who post on Facebook and Instagram videos and photos concerning torture, mutilation, killing and acts of unnecessary and extreme cruelty to animals. We ask you to immediately ban users who share this content and users who claim responsibility for the filmed atrocities (it’s easy to know who they are).
We are talking about a vast phenomenon, widely and alarmingly spread. We have followed some of those profiles and found many networks of users sharing acts of extreme violence and brutality and very often behind of those accounts are teenagers with thousands of followers.
Thanks to the efforts and commitment of few, we managed to uncover some connections and to take action against some of those who are responsible but it’s still very difficult, almost discouraging, trying to create a global support network of full collaboration with Associations and Police of others foreign countries.
We ask everybody for help. We can build an army from a few. We can become a voice on behalf of tortured animals. We know these words speak to many and we are concerned by the ones that don’t feel moved.
Parents should be worried about how their kids could easily access this content and be aware of the risk of imitation mechanism as those kind of “exhibitions” find approval from many followers creating easy consent. It is a proved fact that some serial killers started their path torturing and killing animals. It is a moral duty and an institutional commitment to do something and to do it now.
To the owner and to the administrators of those platforms we ask not only to block the sharing of those cruel content but also to take stronger legal actions against users that promote illegal acts on animals.

Niestety setki użytkowników publikuje na Facebooku i Instagramie filmy i zdjęcia dotyczące tortur, okaleczania, zabijania oraz niepotrzebnego i skrajnego okrucieństwa wobec zwierząt. Prosimy o natychmiastowe zablokowanie użytkowników , którzy udostępniają te treści, oraz użytkowników, którzy twierdzą, że są odpowiedzialni za filmowanie okrucieństwa (łatwo wiedzieć, kim są).
Mówimy o ogromnym zjawisku, szeroko i niepokojąco rozpowszechnionym. Śledziliśmy niektóre z tych profili i znaleźliśmy wiele sieci użytkowników dzielących się aktami skrajnej przemocy i brutalności: głównie nastolatków, którzy mają tysiące obserwujących.
Dzięki wysiłkom i zaangażowaniu niektorych osób udało nam się odkryć pewne powiązania i podjąć działania przeciwko niektórym odpowiedzialnym, ale nadal jest to bardzo trudne, wręcz zniechęcające, konieczna jest próba stworzenia globalnej sieci wsparcia pełnej współpracy ze stowarzyszeniami i policją inne zagraniczne kraje.
Prosimy wszystkich o pomoc. Możemy zbudować armię . Możemy stać się głosem w imieniu torturowanych zwierząt. Wiemy, że te słowa przemawiają do wielu i niepokoją nas osoby, które nie czują się tym poruszone.
Chcielibyśmy zachęcić rodziców, aby zastanawiali się, w jaki sposób ich dzieci mogą łatwo uzyskać dostęp do tych treści i zastanowili się nad mechanizmem naśladownictwa, ponieważ tego rodzaju „wystawy” znajdują aprobatę wielu obserwujących, którzy łatwo wyrażają zgodę na przemoc. Udowodniono, że niektórzy seryjni mordercy zaczęli swoją ścieżkę od torturowania i zabijania zwierzęt. Zrobić coś i zrobić to teraz, jest moralnym naszym obowiązkiem i instytucjonalnym zobowiązaniem.
Właścicieli i administratorów tych platform prosimy nie tylko o blokowanie udostępniania tych okrutnych treści, ale także o podjęcie silniejszych działań prawnych wobec użytkowników, którzy promują nielegalne działania na zwierzętach.”

INSTAGRAM, FACEBOOK, VK: STOPPEN Sie die Veröffentlichung von Missbrauch und Gewalt an Tieren

Leider gibt es Hunderte von Benutzern, die auf Facebook , Instagram und VK Videos und Fotos zu Folter, Verstümmelung, Tötung und unnötiger und extremer Tierquälerei veröffentlichen. Wir bitten Sie, Benutzer, die diesen Inhalt teilen, und Benutzer, die die Verantwortung für die gefilmten Gräueltaten übernehmen, sofort zu sperren (es ist leicht zu erkennen, wer sie sind).
Wir sprechen von einem riesigen Phänomen, das weit verbreitet und alarmierend verbreitet ist. Wir haben einige dieser Profile verfolgt und festgestellt, dass viele Netzwerke von Benutzern extreme Gewalt und Brutalität teilen. Sehr oft stehen hinter diesen Konten Teenager mit Tausenden von Anhängern.
Dank der Bemühungen und das Engagement von wenigen gelang es uns, einige Verbindungen aufzudecken und Maßnahmen gegen einige von denen zu nehmen, die dafür verantwortlich sind, aber es ist immer noch sehr schwierig, fast entmutigend, ein globales Support-Netzwerk der vollen Zusammenarbeit mit Verbänden und der Polizei anderer fremde Länder zu schaffen.
Wir bitten alle um Hilfe. Wir können eine Stimme im Namen der gequälten Tiere werden. Wir wissen, dass diese Worte viele ansprechen, und wir sind besorgt über diejenigen, die sich nicht bewegt fühlen.
Eltern sollten sich Sorgen darüber machen, wie ihre Kinder leicht auf diese Inhalte zugreifen können, und sich des Risikos von Nachahmungsmechanismen bewusst sein, da diese Art von „Ausstellungen“ die Unterstützung vieler Anhänger gewinnen und eine einfache Akzeptanz schaffen. Es ist erwiesen, dass einige Serienmörder damit begonnen haben, Tiere zu foltern und zu töten. Es ist eine moralische Pflicht und eine institutionelle Verpflichtung, etwas zu tun und es jetzt zu tun.
Wir fordern die Besitzer und Administratoren dieser Plattformen auf, nicht nur die Weitergabe derart grausamer Inhalte zu blockieren, sondern auch strengere rechtliche Schritte gegen Benutzer einzuleiten, die illegale Aktivitäten mit Tieren fördern.

0 hanno firmato. Arriviamo a 25.000.
Più firme aiuteranno questa petizione a destare l'interesse dei media nazionali. Aiuta a portare questa petizione a 25.000 firme!