Petition Closed

To Call For An Emergency Parliamentary Session And Form A National Government

This petition had 15,784 supporters


Versi Bahasa Malaysia:                       

                                              Mukadimah

Krisis telahpun melanda negara ini. Terlalu banyak skandal-skandal kewangan, kejatuhan nilai ringgit, pelaksanaan GST, dan sekatan-sekatan ke atas kebebasan asasi kita telah menyebabkan kehilangan kepercayaan dan keyakinan orang awam terhadap kerajaan. Ketelusan dan akauntabiliti langsung tidak wujud. Mereka yang mempunyai kuasa pula tidak menggunakannya untuk kebaikan awam. Kepimpinan negara pula memberikan perhatian yang tidak mencukupi terhadap krisis ekonomi dan kesukaran yang dihadapi oleh rakyat. Keadaan rasuah yang tidak terkawal berserta dengan pencabulan hak-hak sivil dan politikal telah mewujudkan suatu persekitaran yang tidak menentu dimana kebajikan rakyat bukan lagi merupakan satu keutamaan.

Oleh itu, demi kepentingan rakyat dan negara, kami, ahli-ahli masyarakat sivil yang bertandatangan di bawah, membentangkan suatu pelan tindakan untuk menangani krisis ini dan untuk mengembalikan kestabilan negara ini.

                                                    Tujuan
Tujuan pelan tindakan ini adalah untuk meyediakan satu penyelesaian kepada krisis yang dialami sekarang.

I. Kami percaya bahawa penerimaan dan pelaksanaan penuh pelan tindakan ini akan mempunyai kesan-kesan berikut, iaitu untuk :-

a) Mengembalikan keyakinan rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa terhadap kerajaan yang memerintah;
b) Menangani masalah-masalah rakyat Malaysia yang terkini dan segera dari segi ekonomi dan isu-isu sosial;
c) Membolehkan rakyat Malaysia untuk hidup dalam keadan aman, selamat dan bermaruah bagi memenuhi matlamat-matlamat dan aspirasi individu dengan pengetahuan bahawa kebebasan asasi mereka dilindungi; dan
d) Menggalakkan wujudnya keharmonian sesama masyarakat.

                                    Prinsip-Prinsip Menyeluruh
Dalam menyarankan pelan tindakan ini, kami telah mengaplikasikan prinsip-prinsip menyeluruh yang berikut :-

1. Malaysia dibina atas rukun-rukun asas demokrasi dan kedaulatan undang-undang di mana Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi;
2. Ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik adalah penting dalam mengekalkan kerajaan yang boleh dipercayai;
3. Institusi-institusi mempunyai tugas untuk bertindak secara bebas tanpa rasa gentar atau berat sebelah dalam mendukung kepentingan awam.
4. Prinsip-prinsip teras kedaulatan undang-undang yang harus ditegakkan adalah termasuk yang berikut:-

a) Tiada sesiapa yang boleh melebihi atau mengatasi undang-undang;
b) Setiap orang mempunnyai kedudukan yang sama di sisi undang-undang; dan
c) Setiap orang berhak kepada proses undang-undang yang adil.

5. Setiap orang adalah berhak terhadap kebebasan asasi yang dijamin oleh perlembagaan termasuk kebebasan bercakap, bersuara dan berpersatuan;
6. Setiap warganegara mempunyai hak sedia ada yang termaktub dalam perlembagaan untuk mengambil bahagian dan oleh itu berhak untuk mengetahui dan diberitahu tentang isu-isu awam yang memberi kesan langsung terhadap kehidupan, hak-hak dan punca rezeki.

Dengan objektif-objektif dan prinsip-prinsip ini dalam fikiran, anggota-anggota masyarakat sivil ingin membentangkan Pelan Tindakan Demi Rakyat.


                                    Pelan Tindakan Demi Rakyat


1. Pembentukan Kerajaan Kebangsaan

I. Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Tun Razak harus segera memberi maklum balas secara terbuka mengenai tuduhan-tuduhan serius penyelewengan kewangan dan khususnya harus memberi penjelasan munasabah ke atas dana awam yang dikatakan dibayar secara terus ke dalam akaun beliau;
II. Dalam mengiktiraf kehendak untuk memelihara keluhuran pejabat Perdana Menteri, dan untuk mengutamakan negara dan rakyat lebih daripada kepentingan peribadi dan parti, Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Tun Razak harus mengambil cuti (leave of absence) sehingga isu-isu berbangkit daripada tuduhan-tuduhan tersebut selesai sehingga tahap penyiasatan penuh; dan
III. Selepas itu, dan dalam apa jua keadaan, dalam tempoh satu minggu daripada (tarikh kuatkuasa) satu sesi parlimen tergempar perlu diadakan untuk membentuk Kerajaan Kebangsaan daripada kalangan anggota-anggota Parlimen daripada semua pihak tanpa mengira jurang politik. Adalah penting bahawa semua ahli-ahli Parlimen mengetepikan perbezaan fahaman dan ideologi politik demi kepentingan rakyat dan negara, untuk mengembalikan kestabilan dan keyakinan semula terhadap negara.

2. Pilihanraya Bebas dan Adil

Kerajaan Kebangsaan hendaklah dalam tempoh 18 bulan daripada pembentukkannya, mengadakan satu pilihanraya yang bebas dan adil dan hendaklah dengan serta merta melantik ahli-ahli Suruhanjaya Pilihanraya yang bebas, yang mempunyai keyakinan orang awam dan ahli-ahli Suruhanjaya Pilihanraya ini hendaklah meneruskan dan membersihkan proses pilihan raya bagi pilihan raya umum.

3. Menangani Gejala Rasuah

I. Kerajaan Kebangsaan harus memastikan pembasmian rasuah dalam semua sektor termasuk pembasmian penaungan politik, sebagai keutamaan;
II. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) harus diberi kuasa-kuasa lanjut dengan mengubah struktur, komposisi, mandat dan undang-undang yang berkaitan; dan
III. Langkah-langkah perlu diambil untuk mengukuhkan perlindungan dan imuniti bagi pemberi- pemberi maklumat dengan memastikan mereka bebas daripada ugutan, dan dengan memperbaharui Akta Pemberi Maklumat 2010.

4. Mengembalikan Kebebasan Asasi di bawah Perlembagaan Persekutuan

I. Kerajaan Kebangsaan hendaklah dengan serta-merta memansuhkan semua undang-undang yang menyekat kebebasan media dan membatalkan sekatan dan larangan yang dikenakan ke atas semua media termasuk The Edge dan Sarawak Report;
II. SUHAKAM harus ditugaskan untuk memeriksa dan membuat cadangan bagi pemansuhan undang-undang yang menyekat dan mengancam kebebasan asasi dalam tempoh tidak melebihi 3 bulan daripada tarikh kuat kuasa dan selepas itu membentangkan cadangan-cadangan untuk pembaharuan kepada Kerajaan Kebangsaan untuk pelaksanaan;
III. Sementara menunggu pemansuhan Akta Hasutan 1948, tuduhan-tuduhan terhadap individu-individu di bawah Akta ini hendaklah digantung dan apabila dimansuhkan, semua tuduhan hendaklah ditarik balik; dan
IV. Kerajaan Kebangsaan hendaklah mengambil langkah-langkah untuk menubuhkan Suruhanjaya Bebas dan Aduan Salah Laku Polis (IPCMC).

5. Siasatan-siasatan Bebas dan Hak Rakyat untuk Menerima Maklumat

I. Pasukan Petugas yang menjalankan siasatan ke atas 1MDB dan skandal-skandal kewangan yang lain harus bertindak secara bebas dan tanpa gentar atau berat sebelah ataupun dengan campur tangan daripada mana-mana pihak luar. Dalam hal ini, Pihak Petugas harus tetap bertanggungjawab kepada orang ramai dan mengeluarkan laporan dua kali seminggu kepada orang ramai memandangkan keseriusan tugas yang dijalankan oleh mereka.
II. Laporan Ketua Audit Negara dan laporan-laporan lain mengenai 1MDB dan skandal-skandal kewangan yang lain hendaklah didedahkan kepada orang ramai dengan segera.

6. Mengurangkan Keperitan Rakyat

Langkah-langkah berikut perlu diberi keutamaan untuk mengurangkan beban rakyat:-

I. Moratorium ke atas GST;
II. Menyediakan bantuan lanjut dan perumahan untuk semua mangsa yang telah kehilangan rumah mereka dalam bencana alam baru-baru ini; dan
III. Mengukuhkan ekonomi dan memulihkan integriti sistem kewangan negara, dan dalam hal ini, sektor korporat, komuniti perniagaan, pakar-pakar yang berkaitan dan pihak berkepentingan yang lain hendaklah mencadangkan langkah-langkah yang sesuai.

7. Perpaduan Sosial

Dalam usaha untuk menggalakkan perpaduan sosial dan rasa hormat antara semua kaum di Malaysia, Kerajaan Kebangsaan harus memanggil Majlis Perundingan Perpaduan Negara (NUCC) untuk membentuk garis panduan dan merangka undang-undang untuk memerangi perpecahan kaum dan masyarakat serta ucapan benci. Kerajaan Kebangsaan perlu mengetuai usaha menggalakkan perpaduan sosial dan membidas perpecahan kaum.

8. Konsultasi Awam

I. Kerajaan Kebangsaan harus merangka rancangan-rancangan untuk negara dengan persetujuan berpengetahuan yang bebas dan terdahulu daripada orang ramai melalui mesyuarat-mesyuarat dengan dewan bandar, perbincangan meja bulat yang melibatkan NGO-NGO berkaitan, para akademik, para pemikir dan aktivis-aktivis media; dan
II. Kerajaan Kebangsaan hendaklah dalam tempoh masa 3 bulan daripada tarikh kuat kuasa, melaporkan kepada rakyat berkenaan rancangan-rancangan mereka untuk melaksanakan cadangan-cadangan ini dan menuntut untuk pembaharuan.

9. Penutup

Pelan tindakan ini tidak menangani isu-isu dasar am dan adalah penting untuk memahami bahawa tanggungjawab ini merupakan tanggungjawab utama kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya yang bebas dan adil.

Ambiga Sreenevasan
Presiden
Persatuan Kebangsaan Hak Asasi Manusia Malaysia (HAKAM)

Bagi pihak
Persatuan Kebangsaan Hak Asasi Manusia Malaysia (HAKAM),
Pusat Membanteras Rasuah dan Kronisme (C4),
Persatuan Promosi Hak Asasi Manusia (PROHAM),
Gerakan Rakyat Negara-Ku

 

English Version:

                                             Introduction

This nation is in crisis. Transparency and accountability are non-existent. Those exercising the levers of power are not using them for the public good. There is scant attention by the leadership to the economic crisis and the hardship faced by the people. The unbridled corruption against a background of diminishing civil and political rights, has created an environment of uncertainty and the welfare of the people does not appear to be a priority. The numerous financial scandals, falling ringgit, implementation of GST, and curtailment of our fundamental freedoms have resulted in a loss of trust and public confidence in the government.

Therefore, in the interest of the people and the nation, we, the undersigned members of civil society, present an action plan to arrest the crisis and to restore the nation to an even keel. 

                                                    Intent
The aim of this action plan is to provide a solution to the present crisis.

I. We are confident that full acceptance and implementation of this action plan will have the following effects, namely to :-

a) Restore the confidence of the people of Malaysia and members of the international community in the government of the day;
b) Address the immediate and urgent problems of the people of Malaysia both in terms of economic as well as social issues;
c) Allow the people of Malaysia to live in peace, security and dignity to fulfill their individual goals and aspirations in the knowledge that their fundamental freedoms are protected; and
d) Promote the harmonious co-existence of people of all communities.

                                       Overarching Principles 
In putting forward this action plan, we applied the following overarching principles:-

1. Malaysia is built on the fundamental pillars of democracy and the rule of law where the Federal Constitution is supreme;
2. Transparency, accountability and good governance are critical in maintaining a credible government;
3. Institutions have a duty to act independently and without fear or favour in upholding public interest;
4. Core principles of the rule of law that must be upheld include the following:-

a) No one is beyond or above the law;
b) Everyone is equal before the law; and
c) Everyone is entitled to due and fair process of the law.

5. Everyone is entitled to their constitutionally guaranteed fundamental liberties which include freedom of speech, expression and association;
6. All citizens have the constitutional and inherent right to participate in and therefore to know and be informed about, public issues affecting their lives, rights and livelihood.

With these objectives and principles in mind, members of civil society wish to present the Demi Rakyat Action Plan.

                                       Demi Rakyat Action Plan

1. Formation of National Government

I. The Prime Minister, Dato’ Seri Najib Tun Razak must immediately respond in public to the serious allegations of financial impropriety and in particular, must account for public monies reportedly paid directly into his account;
II. Recognising the need to preserve the sanctity of the office of the Prime Minister and the need to put the nation and the people above personal and party interest, the Prime Minister Dato’ Seri Najib Tun Razak shall take a leave of absence until full investigations of these allegations; and
III. Thereafter, and in any event within one week thereof (the effective date), an emergency parliamentary session be convened to constitute a National Government from amongst members of parliament from all sides of the political divide. It is crucial that all members of parliament put aside their political differences in the interests of the people and the nation to bring stability and confidence back to the nation.

2. Free and Fair Elections

The National Government shall hold free and fair elections within 18 months of the formation of the National Government and shall immediately appoint independent Election Commissioners who enjoy public confidence and who shall proceed to clean up the electoral process for the general elections.

3. Addressing the Scourge of Corruption

I. The National Government shall make the eradication of corruption in all sectors including the eradication of political patronage, a priority;
II. The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) shall be further empowered by making changes to its structure, composition, mandate and relevant laws; and
III. Steps shall be taken to strengthen the protection and immunity for whistleblowers by ensuring they are free from intimidation, and by reforming the Whistleblowers Act 2010.

4. Restoring Fundamental Liberties under the Federal Constitution

I. The National Government shall immediately repeal all legislation that restrict media freedom and revoke the restrictions and bans imposed on all media including The Edge and the Sarawak Report;
II. SUHAKAM shall be tasked with examining and making recommendations for the repeal of laws that curtail and threaten fundamental liberties, within a period not exceeding 3 months from the effective date and thereafter to present the recommendations for reform to the National Government for implementation;
III. Pending the repeal of the Sedition Act 1948, charges against individuals under this legislation shall be suspended and upon its repeal, all charges shall be withdrawn; and
IV. The National Government shall take steps to establish the Independent Police Complaints and Misconduct Commission (IPCMC).

5. Independent Investigations and the Public’s Right to Receive Information

I. The Task Force undertaking investigations into the 1MDB and other financial scandals shall act independently and without fear or favour or interference from any external parties. In this regard, the Task Force must remain accountable to the public and issue bi-weekly reports to the public in view of the seriousness of the task undertaken by them.
II. The Auditor General’s report and all other reports into the 1MDB and other financial scandals must be made immediately available to the public.

6. Alleviating the Hardship of the People

I. A moratorium on the GST;
II. Providing further aid and housing for all those who have lost their homes in recent natural disasters; and
III. Strengthening the economy and restoring the integrity of our financial system and in this regard, the corporate sector, business community, relevant experts and other stakeholders are to recommend appropriate measures.

7. Social Cohesion

In order to promote social cohesion and respect amongst all communities in Malaysia, the National Government shall call upon the National Unity Consultative Council (NUCC) to formulate guidelines and laws to combat divisiveness and hate speech. The National Government must lead in promoting social cohesion and in condemning divisive actions.

8. Public Consultation

I. The National Government shall draw up their plans for the nation with the free, prior and informed consent of the public through town hall meetings, roundtable discussions and meetings involving relevant NGOs, academicians, think tanks, and media activists; and
II. The National Government shall within a time frame of 3 months from the effective date, report to the people of their plan for the implementation of these proposals and demands for reform.

9. Conclusion

It must be understood that this action plan does not address general policy issues which will be the ultimate responsibility of the government that is elected by the people through free and fair elections.

Ambiga Sreenevasan
President
National Human Rights Society Malaysia (HAKAM)

On behalf of
National Human Rights Society Malaysia (HAKAM)
Centre to Combat Corruption & Cronyism (C4)
Society for the Promotion of Human Rights (PROHAM)
Negara-Ku MovementToday: HAKAM is counting on you

HAKAM National Human Rights Society of Malaysia needs your help with “Malaysian Members of Parliament: To Call For An Emergency Parliamentary Session And Form A National Government”. Join HAKAM and 15,783 supporters today.