Petitioning Leaders of the EU Member States

Leaders of the EU Member States: Call to release and rehabilitation of Mikola Statkevich #OneMore2beFree

По-русски ниже --- Polska wersja poniżej

--- 

Some time ago Belarusian oppositionist Zmister Dashkevich was released from a colony, nevertheless 2010 presidential candidate Mikolai Statkevich remains imprisoned. It means there is a person we have to speak up for and to fight for, a person who has to be released - One more to be free!   

Situation of Mikola Statkevich is very difficult. He was convicted for 6 years of participation in a demonstration on 19 December 2010. He is a subject of constant pressure in a prison. He was sent to a punishment cell several times. They tried to break his spirit by limiting contacts with his lawyer, family, as well as limiting correspondence. He was accused of „inability of resocialization in a prison” and was additionally convicted to three years of a stricter colony regime. A proposal to make an appeal for pardon addressed to president Alexander Lukashenko was made to Statkevich several times. But he had refused it flatly, with the result the pressure upon him was stepped up. 

Actions of colony's authorities show that Lukashenko aim to destroy his political opponents. We cannot allow it! 

Therefore we appeal to the leaders of EU member states to take permanent actions in order to release and rehabilitate Mikola Statkevich, as well as other Belarusian political prisoners, put pressure upon Belarusian regime and immediately address to Belarusian government demanding to stop tortures and other forms of inhuman treatment of political prisoners and stop the prosecution on Mikola Statkevich.

We deeply believe that only consistent actions and a common position of EU member states can lead to the release of Belarusian political prisoners.

 

--- 

Не так давно из колонии освободили белорусского оппозиционера Дмитрия Дашкевича, однако, в заключении остается Николай Статкевич - кандидат в президенты на выборах 2010 года. Это означает, что есть человек, о котором мы должны напомнить и за которого мы должны бороться, человек, которого следует освободить, – Onemoretobefree!

Ситуация Николая Статкевича чрезвычайно сложная. На оппозиционера, осужденного за участие в демонстрации 19 декабря 2010 года на 6 лет тюрьмы, постоянно оказывают давление, несколько раз его помещали в карцер, его пытались сломать, затрудняя контакт с адвокатом, семьей и ограничивая корреспонденцию. Его обвинили в том, что он "не поддается ресоциализации в колонии" и дополнительно осудили на три года тюрьмы более строгого режима. Ему многократно предлагали написать просьбу о помиловании на имя президента Александра Лукашенко, но Н. Статкевич категорически отказывался, после чего давление на него только усиливалось.    

Действия администрации колонии показывают, что А. Лукашенко стремится уничтожить своих политических оппонентов. Мы не можем этого допустить!

В связи с этим, мы апеллируем к лидерам правительств стран Европейского союза продолжать усилия, направленные на освобождение и реабилитацию Николая Статкевича и других белорусских политических заключенных; не переставать оказывать давление на белорусский режим и незамедлительно обратиться к белорусским властям с требованием гарантировать политзаключенным свободу от пыток и других форм бесчеловечного обращения с ними, а также перестать преследовать Николая Статкевича. 

Мы глубоко убеждены в том, что только последовательные действия и общая позиция стран Европейского союза могут привести к освобождению белорусских политических заключенных. 

---

Niedawno z kolonii karnej został zwolniony białoruski opozycjonista, Dmitrij Daszkiewicz, nadal w niewoli jest jednak Mykoła Statkiewicz, kandydat na prezydenta w wyborach 2010 roku. Wciąż pozostaje więc jedna osoba, o którą musimy się upomnieć i walczyć, wciąż pozostaje jedna osoba do uwolnienia, – One more to be free!

Sytuacja Mykoły Statkiewicza jest niezmiernie trudna. Opozycjonista skazany za udział w demonstracji 19 grudnia 2010 roku na 6 lat więzienia jest poddawany ciągłej presji w więzieniu, kilkakrotnie był skazywany na pobyt w karcerze, próbowano go złamać utrudniając mu kontakt z adwokatem, rodziną oraz ograniczając korespondencję. Zarzucono mu, że "nie poddaje się resocjalizacji w kolonii” i skazano dodatkowo na 3 lata więzienia o jeszcze bardziej zaostrzonym rygorze. Niejednokrotnie proponowano mu napisanie prośby o ułaskawienie do prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Jednak Statkiewicz kategorycznie odmawiał, przez co  naciski na niego były wzmacniane.

Działania władz więzienia pokazują, że Łukaszenka dąży do zniszczenia swoich politycznych konkurentów. Nie możemy na to pozwolić! 

Apelujemy więc do szefów rządów krajów Unii Europejskiej, by nieustannie podejmowali działania w celu uwolnienia i oczyszczenia z zarzutów Mykoły Statkiewicza oraz innych białoruskich więźniów politycznych, by nie zmniejszali presji na białoruski reżim i niezwłocznie zwrócili się z wezwaniem do białoruskich władz o zapewnienie więźniom ochrony przed torturami i innymi formami okrutnego traktowania oraz zaprzestanie prześladowań wobec Mykoły Statkiewicza.

Wierzymy, że tylko konsekwentne działania i wspólne stanowisko krajów Unii Europejskiej może doprowadzić do uwolnienia białoruskich więźniów politycznych.

 

Letter to
Leaders of the EU Member States
Call to release and rehabilitation of Mikola Statkevich

Some time ago Belarusian oppositionist Zmister Dashkevich was released from a colony, nevertheless 2010 presidential candidate Mikolai Statkevich remains imprisoned. It means there is a person we have to speak up for and to fight for, a person who has to be released - One more to be free!
Situation of Mikola Statkevich is very difficult. He was convicted for 6 years of participation in a demonstration on 19 December 2010. He is a subject of constant pressure in a prison. He was sent to a punishment cell several times. They tried to break his spirit by limiting contacts with his lawyer, family, as well as limiting correspondence. He was accused of „inability of resocialization in a prison” and was additionally convicted to three years of a stricter colony regime. A proposal to make an appeal for pardon addressed to president Alexander Lukashenko was made to Statkevich several times. But he had refused it flatly, with the result the pressure upon him was stepped up.
Actions of colony's authorities show that Lukashenko aim to destroy his political opponents. We cannot allow it!
Therefore we appeal to the leaders of EU member states to take permanent actions in order to release and rehabilitate Mikola Statkevich, as well as other Belarusian political prisoners, put pressure upon Belarusian regime and immediately address to Belarusian government demanding to stop tortures and other forms of inhuman treatment of political prisoners and stop the prosecution on Mikola Statkevich.
We deeply believe that only consistent actions and a common position of EU member states can lead to the release of Belarusian political prisoners.