Onderzoek door Federaal Parket naar verzekeringscorruptie

Onderzoek door Federaal Parket naar verzekeringscorruptie

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
anke santens started this petition to Koen Geens (Minister van Justitie)

In Panorama Onpartijdigheid Verzekerd uit 2015 werd duidelijk dat verzekeringsartsen die aangesteld worden als gerechtsdeskundigen, systematisch valse medische expertiseverslagen opstellen. 

Het doel : zichzelf verrijken en vermijden dat hun opdrachtgevers, de verzekeringsmaatschappijen, letselschade moeten vergoeden

Hoe : door letselschade af te wijzen en / of te minimaliseren

Het gevolg : jaarlijks belandden tienduizenden ongevalsslachtoffers in schrijnende armoede. Ze krijgen geen behandeling, geen derdenhulp, geen vergoeding voor hun inkomstenverliezen. Hun letsels verergeren, nieuwe sequellen ontstaan door het gebrek aan zorgen. 1 op 3 moet noodgedwongen zijn huis verkopen. De sociale zekerheid wordt overbelast, de belastingbetaler betaalt de factuur van het verzekeringsbedrog.

Het bewijs van het bestaan van deze structurele corruptie wordt geleverd in deze overheidsstudie.

De werkwijze die verzekeraars dagelijks toepassen heet delay, deny, defend.

De Zwarte Lijst artsen worden ongemoeid gelaten. Ze zijn zonder enige controle opgenomen in het Nationaal Register, velen hebben zelfs niet het vereiste minimumdiploma. Hetzelfde geldt overigens voor de vertalers-tolken. Ook bij de rechters zelf is er sprake van belangenvermenging. Justitieminister Koen Geens en de parketten weigeren ieder onderzoek. De Zwarte Lijst artsen zelf eisen dat Koen Geens de wetgeving aanpast.

Het betreft een internationale problematiek die sinds de jaren '60 uitgebreid gedocumenteerd werd in o.a. Nederland. Er is sprake van structurele schending van de Europese Grondrechten en Mensenrechten.

 

De oplossing is een diepgaand onderzoek door het Federaal Parket.

Er is sprake van (internationale) georganiseerde misdaad. De Raad van Europa en de Europese Unie definiëren georganiseerde misdaad aan de hand van deze vier criteria:

1) samenwerking van twee of meer personen
2) de samenwerking heeft plaats over een langere periode
3) om ernstige misdaden te plegen
4) met als doel macht en geldelijk gewin.

De 4 criteria zijn vervuld.

 

Het Federaal Parket is bevoegd voor bendevorming en criminele organisatie, de hiermee samenhangende misdrijven en de misdrijven die in belangrijke mate verschillende rechtsgebieden betreffen of een internationale dimensie hebben.

 

Criminele organisatie

Art. 324bis Sw definieert de criminele organisatie als volgt :

"Met criminele organisatie wordt bedoeld iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen."

Art. 324ter Sw bepaalt :

"§ 1. (Wanneer de criminele organisatie gebruik maakt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of commerciële of andere structuren aanwendt om het plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken, wordt iedere persoon die wetens en willens daarbij betrokken is, gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en met geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro of met een van die straffen alleen, ook al heeft hij niet de bedoeling een misdrijf in het raam van die organisatie te plegen of daaraan deel te nemen op één van de in de artikelen 66 tot 69 bedoelde wijzen.) 
§ 2. Ieder persoon die deelneemt aan de voorbereiding of de uitvoering van enige geoorloofde activiteit van die criminele organisatie, terwijl hij weet dat zijn deelneming bijdraagt tot de oogmerken van deze criminele organisatie, zoals bedoeld in artikel 324bis, wordt gestraft met gevangenisstraf van één jaar tot drie jaar en met geldboete van honderd [euro] tot vijfduizend [euro] of met een van die straffen alleen. 
§ 3. Iedere persoon die deelneemt aan het nemen van welke beslissing dan ook in het raam van de activiteiten van de criminele organisatie, terwijl hij weet dat zijn deelneming bijdraagt tot de oogmerken van deze criminele organisatie, zoals bedoeld in artikel 324bis, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met een geldboete van vijfhonderd [euro] tot honderdduizend [euro] of met een van die straffen alleen. 
§ 4. Iedere leidend persoon van de criminele organisatie wordt gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van duizend [euro] tot tweehonderdduizend [euro] of met een van die straffen alleen."

De criteria zijn vervuld in hoofde van de verzekeringsmaatschappijen en hun aangestelden, in hoofde van de verzekeringsgezinde artsen die zich verenigd hebben in dubieuze "beroepsverenigingen" die aangestuurd worden door verzekeringsartsen en verzekeraars, in hoofde van de Orde der Artsen die sinds jaren weigert om klachten tegen verzekeringsartsen-gerechtsdeskundigen te onderzoeken, en dit ten nadele van onschuldige ongevalsslachtoffers.

  

De "hiermee samenhangende misdrijven" zijn o.m. (niet limitatief) :

1) Schending van het beroepsgeheim - art. 458 Sw

2) Valsheid in geschriften - art. 196 Sw

3) Gebruik van valse stukken - art. 197 Sw

4) Valse getuigenis - art. 220 Sw

5) Omkoping - art. 246, §1 en §2 Sw

6) Verleiding van getuigen - art. 223 Sw

7) Onopzettelijke slagen of verwondingen - art. 420 Sw

waarbij er in sommige dossiers bijkomend sprake is van laster, eerroof, beledigingen, discriminatie, onrechtmatig toegang nemen tot informatica, sabotage van informatica, opzettelijke slagen of verwondingen en andere strafbare feiten.

 

De strafbare feiten vinden plaats in het hele land waardoor de centralisatie van de klachten zich opdringt. Nederlandse slachtoffers die in België een (gerechtelijke) expertise moeten ondergaan geven de criminele organisatie een internationaal karakter.

 

Justitieminister Koen Geens is wettelijk bevoegd om een onderzoek door het Federaal Parket naar deze strafbare feiten te bevelen. Krachtens art. 364 Sv kan ook de procureur-generaal ambtshalve de opdracht geven om de misdrijven waarvan hij kennis draagt, te vervolgen. 

  

Het is onbegrijpelijk dat een dergelijk onderzoek sinds Panorama nog steeds niet is opgestart.

 

Door deze petitie te ondertekenen geef je aan dat je een dergelijk onderzoek noodzakelijk vindt voor het maatschappelijk belang en voor het vrijwaren van je rechten als letselschadeslachtoffer en dat je wenst vergoed te worden voor de schade die jij en / of je naasten lijden of geleden hebben ten gevolge van deze strafbare feiten. 

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!