To stop experimenting on monkeys!

Petition Closed

To stop experimenting on monkeys!

This petition had 64,104 supporters
Started
Petition to
Amélie Theorell (Secretary to the Vice-Chancellor)

Why this petition matters

Karolinska Institutet is the last university in Scandinavia to use primates in research. 

Animal Justice Project is partnering with Djurrättsalliansen to end the inhumane and futile malaria research on macaque monkeys at the university. The monkeys were exported from the United States.

A group of animal researchers at Karolinska Institutet received ethical approval to conduct a series of invasive experiments on the macaque monkeys in order to develop a vaccine against human malaria.

We are calling upon Karolinska Institutet to end the use of primates in research. And we need your help!

In this study, the protocol outlined how Swedish researchers will infect 120 macaque monkeys with malaria parasites and then perform multiple invasive procedures on the monkeys over a period of at least one year. The procedures include bone marrow biopsies, repeated vaccinations and blood sampling (up to 25 times per year). Lymph node biopsies are obtained from the armpit or groin.

Although the biopsies will be performed under general anaesthesia the monkeys will nevertheless experience pain and discomfort afterwards. All of the monkeys will be kept in cages, some with a floor area as small as two square meters. Stress and fear is imposed on monkeys used in experiments as a result of being caged, their inability to express normal behavior and separation from their family groups, something not accounted for when researchers put studies such as this into categories of severity.

Not only is using monkeys in this research at Karolinska Institutet unethical, EU law set down in Directive 2010/63/EU states that it is ‘essential, both on moral and scientific grounds, to ensure that each use of an animal is carefully evaluated as to the scientific or educational validity, usefulness and relevance of the expected result of that use’.

Please sign the petition today and urge Karolinska Institutet to end primate research!

A Special Report by Science Advisor, Dr. Andre Menache, outlines why the primate experiments at Karolinska Institutet are not only unethical, but also of dubious legal standing. Read it here!

For further information on this campaign, visit: animaljusticeproject.com/sweden

Together we can END the use of monkeys in cruel experiments like this.

-----

En grupp djurforskare på Karolinska Institutet – det sista universitetet i Skandinavien som fortfarande använder primater i sin forskning – har fått en ansökan i den etiska nämnden godkänd för att utföra en serie invasiva experiment på makaker i syfte att utveckla ett vaccin mot malaria i människor. För detta importerar universitetet 120 makaker från USA.

Animal Justice Project och Djurrättsalliansen uppmanar Karolinska Institutet att upphöra med utnyttjandet av primater i sin forskning samt avbryta importen av dessa apor. Och vi behöver din hjälp!

De svenska forskarna vill smitta 120 makaker med malariaparasiter för att sedan utföra upprepade invasiva ingrepp på aporna under minst ett år. Ingreppen kommer att bestå av benmärgsprovtagningar, upprepade vaccinationer och blodprovstagningar (upp till 25 gånger per år). Lymfkörtelbiopsier kommer att tas från armhålan eller ljumsken.

Trots att biopsierna att utförs under narkos, kommer aporna ändå att uppleva smärta och obehag efteråt. Samtliga apor kommer att hållas i burar, vissa med så liten golvyta som en till två kvadratmeter. Aporna i försöken utsätts för stress och rädsla som resultat av fångenskap, oförmåga att bete sig naturligt och separation från de egna familjegrupperna, något som inte tas med i beräkningen när forskarna delar upp försöken i svårighetsgrader.

Inte bara är utnyttjandet av apor i detta försök på Karolinska Institutet oetiskt. Rådande EU-lag enligt Direktiv 2010/63/EU fastställer att det är ”absolut nödvändigt, på såväl moralisk som vetenskaplig grund, att säkerställa att all användning av ett djur noga utvärderas utifrån vetenskapligt eller pedagogisk värde, användbarhet och relevans hos det förväntade resultatet av denna användning”.

Petition Closed

This petition had 64,104 supporters

Share this petition