Threat to Anglesey’s coastal wildlife & habitats: Please sign to STOP this project.

Threat to Anglesey’s coastal wildlife & habitats: Please sign to STOP this project.

11,983 have signed. Let’s get to 15,000!
SouthStack HeritageGroup started this petition to Anglesey County Council / Cyngor Si Ynys Môn

Holy Island (Anglesey) under attack from new tidal stream floating turbine plans that will harm the coastal species and habitats and destroy the rugged seascapes and landscapes.

Ynys Gybi (Ynys Môn) yn wynebu bygythiad gan gynlluniau tyrbinau llif llanw sy’n arnofio a fydd yn niweidio'r rhywogaethau a’r cynefinoedd arfordirol ac yn dinistrio'r morluniau a’r tirweddau garw.

SSHG fully support the sustainable development of marine renewable energy generation as part of Wales’ and the UK’s energy policy. We believe that marine renewable energy generation can be compatible with an healthy natural environment but that this should not be at the expense of our most important heritage & wildlife sites and species.

Mae SSHG yn llwyr gefnogi datblygiad cynaliadwy cynhyrchu ynni adnewyddadwy morol fel rhan o bolisi ynni Cymru a pholisi ynni'r DU. Rydyn ni’n credu y gall cynhyrchu ynni adnewyddadwy morol fod yn gydnaws ag amgylchedd naturiol iach ond na ddylai hyn fod ar draul ein safleoedd a'n rhywogaethau treftadaeth a bywyd gwyllt pwysicaf.

One of our significant concerns with the Morlais Project is that by it’s very definition, it is a ‘demonstration zone’ where developers can instal untested tidal energy devices, making their capability to generate sustainable levels of electricity unknown. What is known is that these devices are NOT compatible with the natural indigenous environment, species and habitats and are diametrically opposed to the preservation of this area of outstanding natural beauty.

Un o'n pryderon arwyddocaol gyda Phrosiect Morlais yw ei fod, yn ôl ei union ddiffiniad, yn ‘barth arddangos’ lle gall datblygwyr osod dyfeisiau ynni llanw heb eu profi, gan wneud eu gallu i gynhyrchu lefelau cynaliadwy o drydan yn anhysbys. Yr hyn a wyddwn yw NAD yw'r dyfeisiau hyn yn gydnaws â'r amgylchedd, rhywogaethau a chynefinoedd brodorol naturiol a'u bod yn gwbl groes i gadwraeth y ardal hon o harddwch naturiol eithriadol.

11,983 have signed. Let’s get to 15,000!