Petition Closed

To end the unfair tax deal with Lao PDR which undermines public health.

This petition had 1,014 supporters


The British tobacco company Imperial Tobacco has struck a special tax deal with the government of Lao PDR to limit tax on tobacco products produced and sold in Lao. The deal is depriving taxpayers in one of Asia's poorest countries of tens of millions of pounds and will last for 25 years until 2026. 

Lower taxes mean lower prices. More affordable tobacco means that young people in Lao PDR are increasingly becoming addicted to a product that kills half its lifetime users.

Sign our petition and call on Imperial Tobacco to end this shameful deal. We urge Imperial Tobacco to respect Laotian people and the sovereign right of the government of Lao PDR to fulfil its obligations under the WHO tobacco treaty.

You can read this article to find out more about the deal between Imperial Tobacco and the Lao Government.

 

See below for the text in the Laotian Language:

 ການຮຽກຮ້ອງບໍລິສັດຢາສູບອິມພີຣຽນ

ເພື່ອສິ້ນສຸດສັນຍາວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ເຊັນກັບສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວທີ່ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນອ່ອນແອລົງ.

ບໍລິສັດຢາສູບອິມພີຣຽນຂອງປະເທດອັງກິດ ໄດ້ເຊັນສັນຍາອາກອນແບບພິເສດກັບລັດຖະບານ ແຫ່ງສາທາ ລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອຈຳກັດອາກອນຂອງຜະລິດຕະພັນຢາສູບທີ່ຜະລິດ ແລະ ຂາຍໃນ ລາວ. ສັນຍາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເສັຍອາກອນບໍ່ໄດ້ຈ່າຍອາກອນໃນວົງເງິນສິບໆລ້ານປອນ ທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາ ປະເທດທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນເອເຊັຍ ແລະ ສັນຍາດັ່ງກ່າວຈະສິ້ນສຸດລົງພາຍໃນ 25 ປີ, ຈົນຮອດປີ 2026

ການເຮັດໃຫ້ອາກອນຕໍ່າໝາຍເຖິງການເຮັດໃຫ້ລາຄາຕໍ່າ. ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດຊື້ຢາສູບຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່າໃດ ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ຊາວໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ ກຳລັງກາຍເປັນຜູ້ຕິດຜະລິດຕະພັນຢາສູບເພີ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງມັນ ສາມາດຂ້າຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ຮອດເຄິ່ງໜຶ່ງ ດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ມີການເຈັບປ່ວຍໃນຫຼາຍໆຮູບແບບທີ່ບໍ່ເພິ່ງປາດຖະນາ.

ຮຽກຮ້ອງມາຍັງທ່ານເພື່ອລົງນາມໃສ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດຢາສູບອິມພີຣຽນຈົ່ງຢຸດຕິສັນຍາທີ່ໜ້າລະອາຍສະບັບນີ້. ພວກເຮົາເລັ່ງທວງໃຫ້ບໍລິສັດຢາສູບອິມພີຣຽນຈົ່ງຮີບຮ້ອນເຄົາຣົບສິດທິຂອງປະຊາຊົນຊົນລາວ ແລະ ສິດອະທິປະໄຕຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ເພື່ອຕື່ມເຕັມພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຢາສູບຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ.

 

ທ່ານສາມາດອ່ານບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ( article) ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສັນຍາລະຫວ່າງບໍລິສັດຢາສູບອິມພີຣຽນ ແລະ ລັດຖະບານລາວ.Today: Action on Smoking and Health is counting on you

Action on Smoking and Health (United Kingdom) needs your help with “Imperial Tobacco: To end the unfair tax deal with Lao PDR which undermines public health.”. Join Action on Smoking and Health and 1,013 supporters today.