Het is tijd voor 21e-Eeuws Verlof, ook in Nederland.

Het is tijd voor 21e-Eeuws Verlof, ook in Nederland.

Started
November 21, 2022
Signatures: 20,099Next Goal: 25,000
Support now

Why this petition matters

PETITIE 21e-EEUWS VERLOF

In een notendop: Het is tijd voor 21e-Eeuws Verlof, niet alleen in Noord-Europa waar ze weten hoe dat moet (langer, beter betaald, gendergelijk verlof voor álle ouders) - ook in NL. Vandaag lanceren wij de Petitie 21e-Eeuws Verlof:
⚖️ gelijke rechten op 160 dagen betaald ouderschapsverlof na de geboorte van een kind voor alle ouders, zoals in Finland
⏰ langer recht op pauze en rust voor zwangeren (die daar gebruik van willen maken)
⭐ verlof na een miskraam en doodgeboorte voor 24 weken zwangerschap

Teken en deel de Petitie voor 21e-Eeuws Verlof in Nederland:
WWW.21E-EEUWSVERLOF.NL

----

Wij, (misschien toekomstige) ouders en kinderen van Nederland, 

 • Van mening dat de Nederlandse verlofregelingen rondom zwangerschap en de geboorte van een kind onvoldoende waardering opbrengen voor zwangerschap en ouderschap – temeer in vergelijking met veel ruimhartiger regelingen in bijvoorbeeld Zweden en in Finland, waar ouders véél langer recht op betaald verlof hebben; 

 • Constaterend dat de Nederlandse overheid met de huidige ongelijke verlofregelingen voor vrouwen/geboorteouders en hun partners (die korter recht op verlof hebben en slechts deels betaald krijgen) anno 2022 nog altijd het beeld in stand houdt dat vrouwen beter voor hun kinderen kunnen zorgen dan hun partners, of daar in elk geval bij aanvang van het leven van hun kinderen meer tijd in zouden moeten investeren, terwijl in bijvoorbeeld Finland het ouderschapsverlof na de geboorte van een kind voor alle ouders geheel gelijk is;

 • Wetend dat zes op de tien Nederlandse ouders met een kind onder de 18 jaar de zorg voor hun kind(eren) graag gelijk wil verdelen, maar slechts een op de zes ouders betaald werk en zorg daadwerkelijk gelijk heeft verdeeld (bron: SCP Emancipatiemonitor 2020);

 • Bewust van de invloed die verlofregelingen en traditionele normen rond zwangerschap en geboorte hebben op de verdeling van zorg en betaald werk tussen ouders in de jaren daarna, en in het verlengde daarvan de impact die verlofregelingen hebben op kansengelijkheid en inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, waaraan nog veel te verbeteren valt;

 • Tegelijkertijd ook bewust van het feit dat de fysieke arbeid die voor de geboorte van een kind nodig is alleen door de zwangere kan worden verricht en overtuigd van het belang van meer respect voor dat werk;

 • Verbijsterd dat 43% van alle zwangeren in Nederland zwangerschapsdiscriminatie ervaart en dat dit percentage sinds 2012 (45%) vrijwel niet is afgenomen (bron: College voor de Rechten van de Mens);

 • Bewust van de impact die een miskraam of doodgeboorte op ouders heeft, en constaterend dat Nederland in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland na een miskraam dan wel doodgeboorte voor 24 weken zwangerschap geen enkel wettelijk verlof kent;

 • Overwegend dat de fysieke belasting voor het lichaam van een zwangere groot is, tot uitdrukking komend in bijvoorbeeld vermoeidheid en misselijkheid, aan het begin van de zwangerschap ervaren door 8 op de 10 zwangeren (bron: NVOG), waar zij vaak op hun werk niet mee te koop lopen ”om maar vol mee te kunnen draaien”, en van mening dat échte vooruitgang betekent dat wij de generaties zwangeren na ons gunnen dat de samenleving voor dit fysieke werk meer respect opbrengt, zodat zij het tijdens hun zwangerschap rustiger aan kunnen doen zonder angst voor scheve blikken of loopbaanschade; 

Verzoeken de regering de Nederlandse verlofregelingen rondom zwangerschap, geboorte en ouderschap als volgt uit te breiden en aan te passen:

 • Zoals in Finland:

  • Recht op 160 dagen betaald ouderschapsverlof per ouder na de geboorte van een kind, als een kind twee ouders heeft (± 8 maanden o.b.v. een werkweek van 5 dagen);

  • Waarbij ouders maximaal 18 dagen tegelijkertijd betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen;

  • Op te nemen voordat het kind de leeftijd van twee jaar bereikt;

  • Als een kind één ouder/verzorger heeft, recht op 320 dagen geboorteverlof voor deze ouder/verzorger; als een kind meer dan twee verzorgers heeft, kunnen de moeder/geboorteouder en een eventuele andere ouder beiden 63 dagen ouderschapsverlof overdragen aan een andere verzorger van het kind;

  • Ophef van ieder onderscheid tussen bevallingsverlof zoals dat nu in Nederland geldt en (aanvullend) geboorteverlof voor partners, zodat (los van het zwangerschapsverlof en met inachtneming van richtlijn 92/85/EEG) sprake is van één uniform ouderschapsverlof met gelijke voorwaarden voor alle ouders;

  • Toekenning van gelijke verlofrechten aan ZZP’ers en andere ondernemers, deels te financieren vanuit de afdracht van sociale premies;

 • Waarbij:

  • Het recht op ouderschapsverlof niet overdraagbaar is op een andere ouder (zoals nu ook in Nederland geldt), met uitzondering van bovenstaande meeroudergezinnen;

  • Onveranderd blijft: het nu in Nederland geldende recht op zes weken betaald zwangerschapsverlof voor zwangeren en het Nederlandse Art. 4:6 ATW: De werkgever mag de medewerkster niet laten werken vanaf vier weken (28 dagen) voor de uitgerekende datum van de bevalling tot en met zes weken (42 dagen) na de daadwerkelijke bevalling. Ter uitleg: niet gewijzigd in lijn met EU richtlijn 92/85/EEG, om te voorkomen dat zwangeren onder druk worden gezet door werkgevers om langer door te werken of sneller weer te beginnen. Het recht op zes weken zwangerschapsverlof voor zwangeren staat (met inachtneming van EU richtlijn 92/85/EEG) los van het bovenstaande recht op 160 dagen ouderschapsverlof;

  • Vrouwen/geboorteouders en partners verder naar eigen inzicht kunnen beslissen over het (al dan niet) opnemen van de resterende verlofdagen;

  • Wij de overheid oproepen om een grootschalige bewustwordingscampagne te lanceren om genderstereotypes met betrekking tot de verdeling van zorg te doorbreken en partners aan te moedigen vooral gebruik te maken van hun wettelijke recht op betaald ouderschapsverlof;

  • Wij de overheid oproepen om zwangerschapsdiscriminatie terug te dringen, naast het doorvoeren van bovenstaande wijzigingen in de verlofregelingen middels betere handhaving van de wetgeving voor gelijke behandeling, campagnes en voorlichting aan werkgevers en de gehele beroepsbevolking over plichten en rechten in het kader van zwangerschap en geboorte;

 • Dit model als volgt te financieren (een combinatie van het huidige Nederlandse model en het Finse model, met een nadruk op kansengelijkheid voor alle inkomens):

  • Tijdens het zwangerschapsverlof en het ouderschapsverlof staat de betaling voor alle ouders gelijk aan 100% van het dagloon – zoals nu ook gemaximeerd op het in Nederland geldende maximum dagloon;

  • Deels te financieren vanuit een deel van de WW-premie die op het loon van medewerkers wordt ingehouden;

  • Aan ouders die geen inkomen hebben en ouders wier jaarlijkse inkomsten niet meer bedragen dan een nader door de overheid (in lijn met Finland) te ijken bedrag wordt een minimumvergoeding toegekend, zoals ook in Finland gebeurt – te betalen vanuit belastinginkomsten; 

 • Een uitbreiding van Art. 4:5 lid 2 ATW door de zwangere werknemer recht op extra pauzes toe te kennen, waarbij de pauzes in totaal ten hoogste een kwart in plaats van een achtste (de huidige wet) van de werkdag bedragen;

 • Invoering van een recht op verlof na:

  • een miskraam (tot 16 weken zwangerschap): recht op 5 dagen verlof per ouder;
  • doodgeboorte tussen 16 en 24 weken zwangerschap: recht op 40 dagen verlof per ouder.
Support now
Signatures: 20,099Next Goal: 25,000
Support now