Save Skadar Lake, one of Europe's last true wildernesses, from devastating construction

Victory

Save Skadar Lake, one of Europe's last true wildernesses, from devastating construction

This petition made change with 13,471 supporters!
Milan Knezevic started this petition to Duško Marković (Prime Minister of Montenegro)

SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION

Sačuvajmo Skadarsko Jezero, jedno od poslednjih Evropskih preživljelih divljina od razorne izgradnje

Skadarsko jezero, najveće močvarno na Balkanu, je zatićeni Nacionalni park u Crnoj Gori još od 1983. i dio je svjetske liste zaštićenih močvarnih područja, koja je pod Ramsarskom konvencijom od 1996., kao priznanje za njegovu ogromnu vrijednost kao vodeno stanište.

Netaknute kamenite obale jezera, ostrvca, mnoga sa manastirima na njima, močvarna područja, šume vrbe, otvorene vode i milja plutajuće vegetacije koja su dom, kako se procijenjuje za više od 281 vrsta ptica, 48 vrsta riba, 50 vrsta sisara, brojnih vodozemaca i insekata uključujući i neke od najugroženijih životinja u Evropi, kao što je rijedak kudravi pelikan-rezidentna ptica. Ukratko, navedeno predstavlja prirodni raj. Sada je taj raj u velikoj opasnosti od neposredne izgradnje masivnog odmarališta.

Ipak, uprkos obavezama Crnogorske Vlade da zaštiti ovo ekološko blago, kao i svoju obavezu da ga čuvaju kao kandidat EMERALD i NATURA 2000, Ministarstvo Turizma I Održivog razvoja je dozvolilo gradnju mega turističkog rizorta, Porto Skadar Lake, uništavajući ekološki karakter ovog posebnog jezera i odričući se svojih strogih propisa, kao što je zabrana gradnje na obali jezera već decenijama.

Kompleks, sa 600 luksuznih smještajnih jedinica i 30 vezišta za brodove, je sam vrh ledenog brijega. Novi prostorni plan, izrađen iza zatvorenih vrata, predlaže izgradnju još nekoliko velikih turističkih poduhvata u srcu Nacionalnog Parka, i samim tim uništavanje onog što Nacionalni Park čini posebnim, kao što je dragocijena delta rijeke Morače-značajno međunarodno stanište ptica (IBA) i još mnoštva drugih dijelova. Pojava masovnog turizma u ovoj oblasti stvoriće nesposobnost da se zaštiti životna sredina od velikog broja posjetilaca i pojave ilegalnih aktivnosti.

Već imamo jako loše primjere ovog sistema u praksi: zadnjih 15 godina, veći dio Crnogorske obale je nepovratno divljački uništen izgradnjom velikih zgrada, kuća, hotela za tržište. Građani Crne Gore su zauvjek izgubili svoju obalu, od koje nemaju nikakave ekonomske dobiti, osim nekoliko pojedinaca koji rade za minimalne plate. Ovo stanje je odraz postojanja građevinske mafije tj.male grupe tajkuna i Vlade, kako bi se napravio ogroman profit.

Ako sada nešto ne preduzmemo, jednostavno Skadarsko jezero, koje je izbjegavalo ovo ludilo do sada, može biti izgubljeno zauvjek.

Prirodni kapital je jedan od rijetkih sredstava koji su ostali u Crnoj Gori, a eko-turizam je svijetla ekonomska budućnost za lokalnu zajednicu-ali ovi megalomanski planovi bi okončali status Nacionalnog parka, pokrenuli divlju gradnju i otjerali turiste koji posjećuju region Skadarskog jezera u sve većem broju, koji hvale lokalnu ekonomiju, koja im nudi usluge malih, preduzetničkih poslova kao što su ture brodom, privatan smještaj, domaće vino, med itd..

Postoji ljepši put za naprijed. Zajedno, pozivamo Premijera Crne Gore Duska Markovica, da stavi hitno moratorijum za izgradnju unutar Nacionalnog parka Skadarsko jezero, kao i doživotnu zabranu projekta u Mihailovićima, na zoni gdje je planirana izgradnja kompleksa Porto Skadar Lake, i da se složi sa razvojem naturalnog turizma ili opcijom 1 u prednacrtu buduceg prostornog plana za NPSJ, dozvoljavajući da turizam raste prirodno na jezeru, poštujući životnu sredinu Nacionalnog parka i postojećih strogih pravila zaštite.

 

SAVE SKADAR LAKE, ONE OF EUROPE'S LAST TRUE WILDERNESSES, FROM DEVASTATING CONSTRUCTION

Skadar Lake, the largest wetland in the Balkans, has been a protected National Park in Montenegro since 1983 and was added to the World List of Internationally Important Wetlands, held by Ramsar, in 1996 in recognition of its enormous value as an aquatic habitat.

Now at threat from imminent building of a massive resort, the lake’s untouched rocky shores, islets, marshlands, willow forests, open waters and miles of floating vegetation are home to an estimated 281 species of birds, 48 species of fish, 50 species of mammals, numerous amphibians, reptiles and insects including some of Europe’s most threatened wildlife such as the rare Dalmatian Pelican – a resident bird. In short, it is a natural paradise.

Yet despite commitments made by Montenegro’s current Government to protect this ecological treasure, including its obligations to conserve it as a candidate EMERALD and NATURA 2000 site, the Ministry of Tourism and Sustainable Development is permitting the construction of a mega tourist resort, Porto Skadar Lake, destroying the ecological character of this special lake and waiving its own strict regulations, which have prohibited building at the lake’s shore for decades.

The complex, with its plans to sleep 600 in “luxury” and provide berths for 30 boats, is just the tip of the iceberg. A new spatial plan drafted behind closed doors proposes the construction of several more big tourist infrastructures at Skadar Lake National Park and the removal of some areas of the National Park altogether, such as the precious Moraca River delta – an Important Bird Area (IBA). This is mass tourism in an area which has almost no capability to protect the environment from huge volumes of visitors or monitor for illegal activities.

We already have a terrible example of how the system works: within the last fifteen years, much of the Montenegrin coast has been savagely destroyed by the large-scale construction of flats, houses and hotels for the market. Montenegrins have lost their coast forever, with most not even benefiting economically, while the “construction mafia” (the presumed alliance between a small group of tycoons and some in Government) have made enormous profits.

If we don’t take action now, precious Skadar Lake, which has escaped this building frenzy until now, could be lost forever.

Natural capital is one of the few assets left in Montenegro, with eco-tourism a bright economic future for local communities at the lake – but these plans would end its National Park status internationally and drive away the nature tourists who are visiting Skadar Lake in growing numbers, boasting the local economy with their preference for services from small, owner-managed businesses offering boat tours, private accommodation, etc.

THERE IS A BETTER WAY FORWARD. TOGETHER WE CALL ON MONTENEGRO’S PRIME MINISTER DUSKO MARKOVIC TO PUT AN IMMEDIATE MORATORIUM ON NEW BUILDING INSIDE SKADAR LAKE NATIONAL PARK, INCLUDING THE PERMANENT ABANDONMENT OF PROJECTS IN THE MIHAILOVICI ZONING AREA WHERE PORTO SKADAR LAKE IS PLANNED, AND AGREE NATURAL TOURISM OPTION 1 IN THE DRAFT OF FUTURE SPATIAL PLAN FOR NPSL, ALLOWING TOURISM TO CONTINUE TO GROW NATURALLY AT THE LAKE, IN HARMONY WITH THE NATIONAL PARK ENVIRONMENT AND EXISTING RULES FOR ITS STRICT PROTECTION.

 

Victory

This petition made change with 13,471 supporters!

Share this petition