Geen autoweg door het Binnenveld!

0 have signed. Let’s get to 5,000!


(for English: scroll down)

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wageningen stelt de Gemeenteraad voor een nieuwe autoweg aan te leggen door het Binnenveld, een open landschap tussen Wageningen, Bennekom en Ede. Het Binnenveld is een  belangrijk uitloopgebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden en natuurkwaliteit.
De autoweg loopt door dit fraaie gebied, strak langs het beschermde stiltegebied Binnenveld, dwars door beschermd open landschap, dicht langs de rustige woonwijk Noordwest en uiteindelijk dwars door het 200 jaar oude Dassenbos aan  de Dijkgraaf. Het College wil met deze nieuwe weg de autobereikbaarheid van stad en campus verbeteren op een zo goedkoop mogelijke manier. Met dit voorstel gaat het College volledig voorbij aan alle adviezen en bezwaren van talloze inwoners en maatschappelijke organisaties die samenwerken in de coalitie Wageningen Goed op Weg. Deze autoweg is een grove aantasting van natuur en landschap in het Binnenveld en het Dassenbos. De weg beschadigt het plezierige en gezonde woon-, werk- en leefklimaat in en rond woonwijk Noordwest en Campus  onherstelbaar. De weg is ook niet nodig, er zijn betere oplossingen.

De ondertekenaars van deze petitie vragen de Raad van de Gemeente Wageningen dan ook zich uit te spreken tegen de aanleg van een nieuwe autoweg door het Binnenveld. De ondertekenaars steunen de stap-voor-stap verbetering van de bereikbaarheid zoals die onder meer door Wageningen Goed op Weg wordt bepleit.

*****************************************************************************

No motorway in the Binnenveld

The Mayor and aldermen of the municipality of Wageningen are proposing to the city council to construct a new motorway through the Binnenveld, the open landscape between Wageningen, Bennekom and Ede. The Binnenveld is an important extensions area with a high quality of landscapes and  cultural-historical values and nature.

The motorway runs through this splendid area, next to the protected area of silence Binnenveld, straight through the protected open landscape, close to the quiet living area of NoordWest and eventually right through the 200 year old Dassenbos (Badger Wood) at de Dijkgraaf. The Mayor and aldermen want to improve the accessibility of the city and Campus by car in the cheapest possible manner.
With this proposal the advices and objections are ignored of numerous inhabitants and social and nature organizations that cooperate in the coalition Wageningen Goed op Weg (Wageningen on the right track).
This motorway is an outright assault on the nature and landscape of the
Binnenveld and the Badger Wood. The road damages the pleasant and healthy living and working environment in and around the NoordWest and the Campus in an irreparable manner. The road is moreover not necessary, there are better solutions.
The undersigned of this petition request that the Town Council of the municipality of Wageningen speak out against the construction of a new motorway through the Binnenveld.
The undersigned support the step-by-step improvement of the accessibility as it has been pleaded for by Wageningen Goed op Weg.

This petition will be delivered to:
Gemeenteraad Wageningen (Town Council)
College B&W Wageningen (mayor & Aldermen Wageningen)Today: Wageningen Goed op Weg is counting on you

Wageningen Goed op Weg needs your help with “Gemeenteraad Wageningen: Geen autoweg door het Binnenveld!”. Join Wageningen Goed op Weg and 2,685 supporters today.