Forby CO2-gassing av gris i Norge!

Forby CO2-gassing av gris i Norge!

0 have signed. Let’s get to 50,000!
At 50,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!
Samuel Rostøl started this petition to Landbruksdepartementet

[English below]

Visste du at norsk bacon er et resultat av dyreplageri? I Norge bedøver vi nemlig de aller fleste griser med CO2-gass - noe Mattilsynet omtaler som en «svært smertefull og stressende» opplevelse. I praksis kveles grisene av gassen, og har blitt filmet i panikk skrikende etter luft. Det norske regelverket krever altså at dyrene skal være bedøvet før de blir slaktet, mens den vanligste måten å gjøre det på i seg selv innebærer store lidelser for dyrene. Denne underskriftskampanjen ønsker å sette en stopper for mishandlingen av griser i norske slakterier.

Signer - og krev forbud mot CO2-gassing av gris!

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) filmet grisene mens de ble senket ned i CO2-gassen, og sier «Det er for grisene en svært angstfremkallende måte å bedøves på, ettersom gasskonsentrasjonen er så høy som 90 prosent. Gassen brenner ved innånding. De forsøker å få luft gjennom å klatre oppover i burene, på hverandre». Konklusjonen ble at SLU ønsker forbud mot denne bedøvelsesmetoden (du kan se filmen i artikkelen). Dette ble gjennomført i Sverige, og vi bruker samme metode og CO2-konsentrasjon i Norge.

Og norske myndigheter vet det er smertefullt. Det blir gasset over 4175 griser hver dag her i Norge. Av de 1 656 933 grisene som i 2016 endte sine liv på norske slakterier, ble hele 92% av dem bedøvet med CO2-gass. Prosessen omtaler Mattilsynet slik: «Bedøvelsesprosessen i seg selv er svært smertefull og stressende ved bruk av karbondioksid». Også det norske regelverket, ved forskrift om om avliving av dyr uttrykker et anspent forhold til metoden: «Dyr skal skånes for enhver unngåelig smerte, plage eller lidelse under avliving og tilknyttet virksomhet». Samtidig sier forordningen at «Anbefalinger om å fase ut bruken av karbondioksid til avliving av gris (...) omfattes ikke (...) fordi konsekvensanalysen viste at slike anbefalinger for øyeblikket ikke er økonomisk gjennomførbare.» (pkt 6). 

Med andre ord; de som tillater bruken av CO2-gass vet det er en grusom opplevelse for grisene. De vet dyrenes siste bevisste øyeblikk er fylt av smerte og panikk, men de tillater det allikevel. Da blir det opp til deg å kreve en forandring!

Signer nå!

| Kampanjen er et samarbeid mellom Samuel Rostøl og Husdyrnytt |

____________________________________

English version: 

Did you know that Norwegian bacon is a product of animal cruelty? In fact, in Norway most pigs are stunned with CO2 – an experience described by the Norwegian Food Safety Authority as “extremely painful and stressful”. In practice, the gas suffocates the pigs and they have been filmed panicking and screaming for air. The Norwegian regulations require animals to be stunned before slaughter, but the most common stunning method causes the animals a great deal of suffering. This petition campaign aims to put a stop to the abuse of pigs in Norwegian slaughterhouses.

Add your name – and demand a ban on the CO2 gassing of pigs!

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), who filmed a group of pigs as they were lowered into a C02 chamber, commented: “For the pigs, this is an extremely fear-inducing stunning method, since the gas concentration is as high as 90 percent. The gas burns on inhalation. They try to get air by climbing up on top of each other inside the cages”. This has led to SLU calling for a ban on this stunning method (video at the beginning of the article). The research was carried out in Sweden and we use the same method and CO2 concentration in Norway.

And the Norwegian authorities know it’s painful. Over 4175 pigs are gassed every day here in Norway. Of the 1,656,933 pigs whose lives ended in Norwegian slaughterhouses in 2016, as many as 92% were stunned with CO2. The Norwegian Food Safety Authority has stated: “The stunning process itself is extremely painful and stressful when using carbon dioxide”. Even Norwegian legislation, through its Regulations concerning the euthanisation of animals, conveys a troubled relationship to the method: “Animals shall be spared any avoidable pain, distress or suffering during and in connection with euthanisation”. While at the same time EU Council Regulation No. 1099/2009 states that: “Recommendations to phase out the use of carbon dioxide for pigs (...) are not included (...) because the impact assessment revealed that such recommendations were not economically viable at present….” (Point 6). 

In other words: those authorising the use of CO2 know that it’s a horrific experience for pigs. They know that the last conscious moments of these animals’ lives are filled with pain and panic – but they allow it anyway. That means it’s up to you to demand a change!

Add your name now!

| This campaign is a collaboration between Samuel Rostøl and Husdyrnytt |

0 have signed. Let’s get to 50,000!
At 50,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!