Victory

Resume selling 'FirstDay 18 and Under' tickets before 09:30 Monday to Friday - Ailgychwynnwch werthu tocynnau ‘FirstDay 18 ac iau’ cyn 09:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

This petition made change with 149 supporters!


We the undersigned call upon FirstGroup and FirstCymru to resume selling 'FirstDay 18 and Under' tickets before 09:30 from Monday to Friday.

On September 26th, FirstGroup for South & West Wales announced that from November 2nd 2014, 'FirstDay 18 and Under' tickets would no longer be available for purchase before 09:30, Monday to Friday. 18 year olds and under who now seek to travel before 09:30 from Monday to Friday now have restrictive and costlier options if they require bus travel.

For instance: some young people may only use the bus 2-3 times a week, and are consequently spending more money on adult all-day tickets or restrictive child return tickets, in contrast with £3 'FirstDay 18 and Under' ticket. These new rules affect those who may have part time jobs, travel to school or college via bus less than 5 days a week, and those who have missed the bus provided by a school/college (like I have done in the past!), and need to travel via town and change.

Please sign this petition if you think FirstGroup and FirstCymru should reconsider the new rules, and resume selling 'FirstDay 18 and Under' tickets before 0930, to ensure young people can get to work, school or college, or just an interview, on time and without unnecessary cost.

For more information on the new rules, click here.

 

----

 

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar FirstGroup a FirstCymru i ailgychwyn gwerthu tocyn 'FirstDay 18 ac iau’ cyn 09:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ar y 26ain o Fedi, cyhoeddodd FirstGroup ar gyfer De a Gorllewin Cymru na fydd tocynnau ‘FirstDay 18 ac iau’ bellach ar gael i’w prynu cyn 09:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener, yn dechrau ar yr 2il o Dachwedd 2014. Bydd unigolion sy’n 18 oed ac iau sy’n dymuno teithio ar fws cyn 09:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener yn wynebu dewisiadau drutach a mwy cyfyngol.

Er enghraifft: bydd pobl ifanc sydd ond yn defnyddio'r bws 2-3 gwaith yr wythnos yn gwario mwy o arian ar docyn diwrnod i oedolyn neu ar docyn dychwelyd cyfyngol i blentyn, o gymharu â thocyn £3 ‘FirstDay 18 ac iau’. Mae'r rheolau newydd yn effeithio ar y rhai sydd â swyddi rhan amser, y rhai sy’n teithio ar fws i'r ysgol neu’r coleg llai na 5 diwrnod yr wythnos, a'r rhai sydd wedi colli’r bws a ddarperir gan yr ysgol / coleg (fel yr wyf i wedi gwneud yn y gorffennol!), ac sydd angen teithio trwy’r dref i newid i fws arall.

Llofnodwch y ddeiseb hon os ydych chi’n cytuno y dylai FirstGroup a FirstCymru ailystyried y rheolau newydd, ac ailgychwyn gwerthu tocynnau 'FirstDay 18 ac iau' cyn 09:30, i sicrhau y gall pobl ifanc fynd i'r gwaith, ysgol neu goleg, neu hyd yn oed cyfweliad, ar amser a heb unrhyw gost ddiangen.

I gael rhagor o wybodaeth am y rheolau newydd, cliciwch yma

 

---

 

Diolch i @ashleyrhysevans am gyfiethiu'r ddeiseb yma / Thank you to @ashleyrhysevans for translating this petition.Today: Christian is counting on you

Christian Webb needs your help with “First Cymru: Resume selling 'FirstDay 18 and Under' tickets before 09:30 Monday to Friday - Ailgychwynnwch werthu tocynnau ‘FirstDay 18 ac iau’ cyn 09:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener.”. Join Christian and 148 supporters today.