WAKASAN ANG COVID-19! WAKASAN ANG REHIMENG DUTERTE! 10 PT. PEOPLE'S DEMANDS

0 have signed. Let’s get to 25,000!


Nitong abril, matagumpay na pinaingay at nirehistro ng mamamayan ang 7-point Public Health Demands: Covid-19 Action Steps pero hindi ito pinakinggan ng rehimeng Duterte. Pinagpatuloy ng rehimen ang kawalang-paki at kapabayaan nito sa pagharap sa pandemya at tugon sa krisis na nararanasan ng sambayanan.

Ngayon na mas lumalala ang pagkalat ng sakit at paglala ng krisis, malaki ang pasanin ng mamamayang Pilipino sa pagharap sa malawakang kawalan ng trabaho, kakulangan sa ayuda at matinding kagutuman dahil sa patuloy na kapabayaan ng estado! Kaya ang sigaw ng mamamayan:

TAMA NA, SOBRA NA, WAKASAN ANG COVID-19! WAKASAN ANG REHIMENG DUTERTE!

1. Mass Testing, Imbes na Lockdown!

•Igiit ang libre at sistematikong mass testing para tugunan ang lumalalang kaso ng Covid-19 sa bansa, imbis na lockdown!
•  Pamunuan ng mga eksperto, siyentista at medical professionals ang
Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF),
hindi ng mga militar.

2. Pondohan ang Health Care System!

•  Igiit ang emergency funding na P 90 million para palakasin ang mga pampublikong ospital at mga medikal na pasilidad. Magbigay ng kagamitan para sa mga nars, doktor at health workers.
•  Mag-empleyo ng mga dagdag na mga doktor, nars at health workers. Itaas ang kanilang sahod, bigyan ng maaayos na benepisyo, suporta, at proteksyon mula sa bayrus.
•  Itulak sa kagyat ang epektibong testing, tracing at isolation hanggang komunidad.
•  Pondohan at pabilisin ang produksyon ng mga lokal na testing kits.
•  Libreng pagpapa-ospital sa mga pasyenteng may Covid-19.
•  Gawing angkop, nakatarget at mabilisan ang pagpatawa ng kwarantinang pangkalusugan sa pinakamaliit na kayang saklaw. Isagawa ito sa demokratiko at katanggap-tanggap na paraan, at hikayatin ang aktibong partisipasyon ng mamamayan.
•  Suportahan ang mga lokal na siyentista, health workers, at iba pang medical professionals.

3. Ibigay ang Ayuda at Kompensasyon!

•  Mabilis at kumpletong pagbibigay ng ayudang pagkain at pinansyal
•  Pabalikin sa trabaho at hanapbuhay ang mamamayan para pigilan ang malawakang gutom.
•  Ibigay nang buo ang sahod at mga benepisyo ng mga manggagawa, pati na din ang mga kontraktwal at hindi regular.
•  Pansamantalang pagtigil sa ng pagbayad sa singil sa tubig, kuryente, upa at iba ipagbawal ang pagputol at pagpapalayas.
•  Bigyang subsidyo ang mga dyip, traysikel, bus at iba pa para maisagawa ang pagbabago sa kanilang mga sasakyan at bigyan sila ng kumpensasyon.

4. Ibigay ang Tama at napapanahong Impormasyon!

•  Igiit ang pagbibigay ng tumpak at nasa panahon na datos at impormasyon tungkol sa pandemya. Gawing demokratiko at transparent ang datos ng gubyerno at Department of Health.
•  Ilunsad ang malawakang kampanyang edukasyon sa mga komunindad para itaas ang siyentipikong kaalaman ng mamamayan hinggil sa bayrus.
•  Labanan ang panggigipit ng gobyerno sa malayang pamamahayag na bumabara sa daloy ng impormasyon.

5. Protektahan ang mga bulnerable sa sakit!

• Bigyan ng pansin ang matatanda, may kapansanan (kabilang ang may mental health problems), buntis, kababaihan sa pangkalahatan, at mga bakwit na napalayas dulot ng militarisasyon at mga sakuna.
• Palayain ang mga bilanggong pulitikal at mga inaresto dahil di umano’y lumabag sa lockdown.

6. Tanggalin ang mga anti-mamamayang restriksyon!

• Payagan ang pagbyahe para sa trabaho, eskwela, pag-uwi, at iba pang aktibidad sa pagitan ng mga syudad, prubinsya, rehiyon, at bayan.
• Tanggalin ang restriksyon sa galaw ng mga magsasaka.
•Tanggalin ang militaristang tsekpoynt.
• Ipatupad ang targeted na pagquarantine.
• Palayasin ang mga sundalo na nagdadaga ng takot at bayrus sa mga komunidad.

7. Gawing ligtas ang lugar at opisina ng trabaho!

• Igiit ang ligtas na working environment para sa mga manggagawa at empleyado.
• Dapat magbigay ang kumpanya ng mga safety equipment, libreng pamamahagi ng hygiene kits, face masks o face shields, libre at regular na Covid-19 testing, at mas mataas na hazard pay sa gitna ng pandemya

8. Gawing ligtas pagbabalik-eskwela!

• Pondohan ang mga eskwelahan para ligtas itong mabuksan. Magbigay rin ng pondo para sa paggawa ng mga imprastraktura at pagtugon sa mga health protocols ng mga pribado at pampublikong eskwelahan para sa ligtas na pagbabalik-eskwela.
• Dagdagan ng mga klasrum ang eskwelahan at mga titser.
• Magkaroon ng mas maluwag na ispasyo para sa isports at paglalaro.

9. Pasikarin ang ekonomiya!

• Bigyan ng subsidyo at tulong ang mga manggagawa, magsasaka, at mga pamilyang mababa ang kita para pasiglahin ang demand at lokal na produksyon.
• Itaas ng sahod at itakda ang national minimum wage para maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga manggagawa sa buong bansa.
• Ipabasura ang Labor Order 17 na pinasa noong May 16 na nagpapahintulot sa mga kumpanya na babaan ang sahod ng mga manggagawa sa ngalan ng pandemya.
• Bigyang suporta ang mga umuuwing Overseas Filipino Workers.
• Pansamantalang itigil ang paniningil sa upa sa lupa, at pagkansela sa utang ng magsasaka.
• Suportahan ang mga lokal na produkto at ang ating mga magsasaka.  Bigyang subsidyo ang maliliit na magsasaka para sa produksyon ng pagkain. Libreng ipamahagi ang lupa sa mga nagbubungkal.

10. Suportahan ang mga maliliit na negosyo at propesyunal para makabalik sila sa trabaho sa ligtas na paraan at patuloy na kumita!

• Isuspend and TRAIN law, ang Rice Tarrification Law, bawiin ang oil tax at i-rollback ng mga presyo sa gasolina at iba pang pangunahing pangangailangan ng mamayan.
• Pansamantalang itigil ang pagbabayad-utang ng gobyerno.
• Itigil ang pagwawaldas sa modernisasyon ng AFP at pagbili ng mga armas para sa kontra-insurhensiya.
• Itigil ang pagbibigay dagdag insentiba sa malalaking negosyo habang pinipiga ang mamamayan.
• Patawan ng buwis ang pag-aari ng mga bilyunaryong kapitalista.

###