European Parliament: The EU should ensure the respect of human rights in Catalonia

Petición cerrada

European Parliament: The EU should ensure the respect of human rights in Catalonia

Esta petición ha conseguido 144.982 firmas
Victòria González ha iniciado esta petición dirigida a Martin Schulz (President of the European Parliament) y

The EU should ensure the respect of human rights in Catalonia

Dear Mr. Shultz,

I am writing you to let you know that I have created a campaign in change.org which involves the European Parliament. It has received support from all over the world, until today more than 66.000 people have signed this petition. But, what is this petition about? As you know, Catalonia, which nowadays is a nation within Spain, has expressed its intention to be consulted in an independence referendum.

Firstly, in September 11th, with a huge march over Barcelona which involved 1.5 million people, claiming for the independence of our nation. This demonstration was very clear about its slogan “Catalonia, new state of Europe”. It represented the 20% of the total population of Catalonia, do you imagine if in Berlin there was a demonstration with 16.5 million people against the nuclear energy? Would the European Parliament or the German Federal Government turn a blind eye on that?

Another victory of secessionism has occurred in the last elections to the Catalan Autonomic Parliament, which represents the wish of Catalans. The result has been clear, despite the intention of Spanish media to dirt the campaign with false accusations: the political parties that agreed to organize a referendum represent nearly the two thirds of the parliament. In this point I would like to insist in which represents a country is its Parliament, not only the political party that wins the election.

As you know, there are lots of reasons to defend this respectable position: cultural, economical, historical. But from my point of view the most important reason is democracy. But the Spanish government not only has neglected what happened but threatens to ban this query, bypassing international law, arguing that the Spanish Constitution bans this kind of referendums. This is not an answer for Catalans, because we know that the international law would respect our wish. So the main problem here is how to exercise our right to decide if Spain bans a referendum.

I urged my community to collect signatures to claim for the intervention of the European Union, from which we are citizens, to guarantee the exercise of our international rights. The voice of a nation cannot be silenced by a supposed democratic and European country. Europe is our last chance to organize a referendum, because if it can’t take place, we will to follow the Kosovo path, an unilateral declaration of independence of our country.

All the people who signed my petition agreed with me that the European Union should openly force Spain to respect and legalize a binding referendum in Catalonia about the new relationship that Catalans want with Spain and the EU. Like it will happen in Scotland in two years time. I would like to focus that asking all the Spaniards about this issue is nonsense, as it would be crazy to ask all the UK citizens about Scotland’s independence.

To end this letter, I think that it would be a good chance to demonstrate again why the EU has been the winner of the Nobel Peace Award to the international community. Its position in favour of human and democratic rights will be observed, especially in countries where the same problem occurs, such as Scotland, Greenland, Quebec, Flanders, Vasque Country, and a long etcetera. 

I look forward to reading your answer, and I will resend it to all the people who signed my petition. I know that I am not anyone but a European citizen but I suppose that, at least, I have the right to be listened, like many of the other 66.000 signatory. I inform you too that I’ve let know all these people that you received this letter. I invite you to check the petition page on:

http://www.change.org/petitions/european-parliament-the-eu-should-ensure-the-respect-of-human-rights-in-catalonia

 

_____________________

Benvolgut Sr Shultz,

Em dirigeixo a vostè per informar-li que he creat una campanya a la plataforma change.org que implica el Parlament Europeu. S'ha rebut suport des de tot el món, fins avui més de 66.000 persones l’han signada. Però, de què es tracta aquesta petició? Com vostè sap, Catalunya, que avui dia és una nació dins d'Espanya, ha expressat la seva intenció de ser consultada en un referèndum d’independència.

En primer lloc, l’onze de setembre, amb una gran marxa sobre Barcelona on van participar 1,5 milions de persones reclamant la independència de la nostra nació. Aquesta manifestació va ser molt clara en el seu lema "Catalunya, nou estat d’Europa". Va representar el 20% de la població total de Catalunya, s’imagina que a Berlín hagués una manifestació amb 16,5 milions de persones en contra de l'energia nuclear? El Parlament Europeu o el Govern Federal d’Alemanya farien els ulls grossos?

Una altra victòria del secessionisme s'ha produït en les últimes eleccions al Parlament Autonòmic, que representa la voluntat dels catalans. El resultat ha estat clar, tot i la intenció dels mitjans de comunicació espanyols d’embrutar la campanya amb acusacions falses: els partits polítics que van acordar organitzar un referèndum representen gairebé les dues terceres parts del Parlament. En aquest punt m'agradaria insistir que el que representa un país és el seu Parlament, no només el partit polític que guanya les eleccions.

Com vostès saben, hi ha diverses raons per defensar aquesta respectable posició: culturals, econòmiques, històriques... Però des del meu punt de vista, la raó més important és la democràcia. Però el govern espanyol no només ha descuidat el que va passar, sinó que amenaça amb prohibir aquesta consulta, ultrapassant el dret internacional, amb l'argument que la Constitució Espanyola prohibeix aquest tipus de referèndums. Això no és una resposta per als catalans, perquè sabem que la llei internacional respectaria el nostre desig. Així que el problema principal és com exercir el nostre dret a decidir si Espanya prohibeix un referèndum.

Vaig instar la meva comunitat per reunir firmes per reclamar la intervenció de la Unió Europea, de la qual som ciutadans, per garantir l'exercici dels nostres drets internacionals. La veu d'una nació no pot ser silenciada per un país suposadament democràtic i europeu. Europa és la nostra última oportunitat de convocar un referèndum, perquè si aquest no pot tenir lloc, haurem d’adoptar la via de Kosovo, una declaració unilateral d'independència del nostre país.

Totes les persones que van signar la meva petició estan d'acord amb mi que la Unió Europea hauria d'obligar obertament a Espanya a respectar i legalitzar un referèndum vinculant a Catalunya sobre la nova relació que els catalans volem amb Espanya i la UE. Igual que passarà a Escòcia d'aquí a dos anys. També voldria recalcar que preguntar a tots els espanyols sobre aquesta qüestió no té sentit, de la mateixa manera que seria una bogeria consultar tots els ciutadans del Regne Unit sobre la independència d'Escòcia.

Per acabar aquesta carta, penso que aquesta seria una molt bona oportunitat per a demostrar un cop més i davant la comunitat internacional, per què la UE ha estat la guanyadora del Premi Nobel de la Pau. La seva posició a favor dels drets humans i democràticos segur que serà observada, especialment als països on hi ha el mateix problema, com ara Escòcia, Groenlàndia, Quebec, Flandes, País Basc, i un llarg etcètera.

Espero amatent la seva resposta, la qual enviaré a totes les persones que van signar la meva petició. Ja sé que tansols sóc uns ciutadana europea més, pero suposo que, si més no, tinc el dret de ser escoltada, com molts dels altres 66.000 signants. De la mateixa manera, l’informo que aquestes persones saben que vostè ha rebut aquesta carta. El convido a revisar la pàgina de petició a:

http://www.change.org/petitions/european-parliament-the-eu-should-ensure-the-respect-of-human-rights-in-catalonia

_______________________

Estimado Sr. Shultz,

Me dirijo a usted para informarle que he creado una campaña en la plataforma change.org que implica al Parlamento Europeo. Se ha recibido apoyo desde todo el mundo, hasta hoy más de 66.000 personas la han firmado. Pero, ¿de qué se trata esta petición? Como ustedes saben, Cataluña, que hoy en día es una nación dentro de España, ha expresado su intención de ser consultada en un referéndum de independencia.

En primer lugar, el once de septiembre, con una gran marcha sobre Barcelona en que participaron 1,5 millones de personas, reclamando la independencia de nuestra nación. Esta manifestación fue muy clara en su lema "Cataluña, nuevo estado de Europa". Representó el 20% de la población total de Cataluña, ¿se imagina que en Berlín hubiera una manifestación con 16,5 millones de personas en contra de la energía nuclear? ¿El Parlamento Europeo o el Gobierno Federal de Alemania harían la vista gorda?

Otra victoria del secesionismo se ha producido en las últimas elecciones al Parlamento Autonómico, que representa la voluntad de los catalanes. El resultado ha sido claro, a pesar de la intención de los medios de comunicación españoles de ensuciar la campaña con acusaciones falsas: los partidos políticos que acordaron organizar un referéndum representan casi las dos terceras partes del Parlamento. En este punto me gustaría insistir en que lo que representa a un país es su Parlamento, no sólo el partido político que gana las elecciones.

Como ustedes saben, hay diversas razones para defender esta respetable posición: culturales, económicas, históricas ... Pero desde mi punto de vista, la razón más importante es la democracia. Pero el gobierno español no sólo ha descuidado lo que pasó, sino que amenaza con prohibir esta consulta, sobrepasando el derecho internacional, con el argumento de que la Constitución Española prohíbe este tipo de referéndums. Esto no es una respuesta para los catalanes, porque sabemos que la ley internacional respetaría nuestro deseo. Así que el problema principal es cómo ejercer nuestro derecho a decidir  si España prohíbe un referéndum.

Insté a mi comunidad a reunir firmas para reclamar la intervención de la Unión Europea, de la que somos ciudadanos, y garantizar el ejercicio de nuestros derechos internacionales. La voz de una nación no puede ser silenciada por un país supuestamente democrático y europeo. Europa es nuestra última oportunidad para convocar un referéndum, porque si éste no puede tener lugar, tendremos que adoptar la vía de Kosovo, una declaración unilateral de independencia de nuestro país.

Todas las personas que firmaron mi petición están de acuerdo conmigo en que la Unión Europea debería obligar abiertamente a España a respetar y legalizar un referéndum vinculante en Cataluña sobre la nueva relación que los catalanes queremos con España y la UE. Al igual que pasará en Escocia dentro de dos años. También quisiera recalcar que preguntar a todos los españoles sobre esta cuestión no tiene sentido, del mismo modo que no sería adecuado consultar a todos los ciudadanos del Reino Unido sobre la independencia de Escocia.

Para terminar esta carta, pienso que esta seria una muy buena oportunidad para demostrar una vez más y delante de la comunidad internacional, por qué la UE ha sido la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Su posición en favor de los derechos humanos y democráticos seguro que será observada, especialmente en los países donde hay el mismo problema, como Escocia, Groenlandia, Quebec, Flandes, País Vasco, y un largo etcétera.

Espero atenta su respuesta, la cual enviaré a todas las personas que firmaron mi petición. Ya sé que solamente soy una ciudadana europea más, pero supongo que, al menos, tengo el derecho de ser escuchada, como muchos de los otros 66.000 firmantes. Del mismo modo, le informo que estas pesonas saben que usted ha recibido esta carta. Le invito a revisar la página de petición en:

http://www.change.org/petitions/european-parliament-the-eu-should-ensure-the-respect-of-human-rights-in-catalonia

 

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 144.982 firmas

Comparte esta petición