Stop the European Commission's action against Poland

0 have signed. Let’s get to 35,000!


Stop the European Commission's action against Poland

The opposition and the government in Poland agree on the need to reform the judiciary system. The government is undertaking reforms. The opposition criticizes them. However, the opposition does not have a parliamentary majority to stop the reforms. The entire process follows democratic rules. The opposition can organize demonstrations. It also has access to the media, including such powerful centers shaping the European opinion as the Springer publishing house.

Over–interpreting the Article 7 of the Lisbon Treaty The European Commission is now of the opinion that it can intervene in this process by using their strongest weapon: denying Poland the voting right. A judiciary system emerges over decades by resolution of conflicts while respecting different opinions. By intervening and enforcing certain solutions, the Commission blocks this necessary process which should lead to the development of norms and rules of an independent Polish judiciary within the framework of European law.

We ask you to stop the action of the European Commission. We oppose the Commission, which exceeds its prerogative. Supporting Poland, you support a European Union of free and sovereign nations. Stop the democratic deficit of the European institutions. Today, Poland is fighting for pluralism and democratic rules, in which voters’ voice counts and national parliaments do not degenerate into ‘zombi' institutions. Support us in this fight and vote for "Stop the European Commission's action against Poland".

 

Stopp dem Vorgehen der Europäischen Kommission gegen Polen

Die Opposition und die Regierung in Polen sind sich einig über die Notwendigkeit, das Justizsystem reformieren zu müssen. Die Regierung unternimmt Reformen. Die Opposition kritisiert diese, besitzt jedoch keine parlamentarische Mehrheit, um sie zu stoppen. Der gesamte Prozess verläuft nach demokratischen Spielregeln. Die Opposition kann Demonstrationen organisieren. Sie hat auch Zugang zu den Medien, darunter zu so mächtigen Zentren der europäischen Meinungsbildung wie der Springer-Verlag.

Die Europäische Kommission ist nun der Meinung–der Art. 7 des Lissabon Vertrages  überinterpretierend–in diesen Prozess eingreifen zu können durch Anwendung ihrer stärksten Waffe: Stimmentzug für Polen. Ein Justizwesen entsteht über Jahrzehnte durch Lösung von Konfliktsituationen und unter Beachtung andersartiger Meinungen. Durch das Eingreifen und Aufzwingen von bestimmten Lösungen blockiert die Kommission diesen notwendigen Prozess, der zur Ausarbeitung von Normen und Regeln eines unabhängigen polnischen Justizwesens im Rahmen des europäischen Rechts führt.

Wir bitten, das Vorgehen der EU-Kommission zu stoppen. Wir widersetzen uns der Kommission, die ihre Prärogative überschreitet. Wenn Sie jetzt Polen unterstützen, unterstützen Sie eine Europäische Union freier und souveräner Nationen. Schluss mit demokratischem Defizit in den europäischen Institutionen. Heute kämpft Polen um Pluralismus und demokratische Regeln, in denen Wählerstimmen zählen und nationale Parlamente nicht zu Zombi-Institutionen verkommen. Unterstützen Sie uns in diesem Kampf und stimmen Sie für: „Stopp dem Vorgehen der Europäischen Kommission gegen Polen“.

Stop dla poczynań Komisji Europejskiej przeciwko Polsce

Opozycja i rząd w Polsce są zgodne co do konieczności reformy sądownictwa. Rząd podejmuje próby reform. Opozycja je krytykuje. Nie posiada ona jednak większości parlamentarnej, aby reformy zastopować. Cały proces odbywa się w ramach demokratycznych reguł.  Opozycja ma możliwość organizacji demonstracji oraz dostęp do środków przekazu, w tym do tak potężnych ośrodków kształtowania europejskiej opinii publicznej jak wydawnictwo Springer.

Nadinterpretując Art. 7 Komisja Europejska uważa, że może ingerować w ten proces używając najsilniejszej broni: odebrania Polsce prawa głosu. System sądowniczy wypracowywany jest latami poprzez rozwiązywanie sytuacji konflikowych z poszanowaniem odrębnych zdań. Komisja poprzez ingerencję i narzucanie swoich rozwiązań blokuje ten konieczny proces służący do wypracowania norm i reguł polskiego niezależnego sądownictwa w ramach prawa unijnego.  

Zwracamy się z prośbą o zastopowanie poczynań Komisji. Sprzeciwiamy się działaniom Komisji, które wychodzą poza jej prerogatywy. Wspierając Polskę wspierasz ideę Unii Europejskiej wolnych, suwerennych narodów. Koniec z deficytem demokracji w instytucjach europejskich. Dzisiaj Polacy walczą o zasady demokratyczne i pluralizm, w których liczy się głos wyborców, a parlamenty narodowe nie są wydmuszkami. Wspomóż nas w tej walce głosując na „stop dla poczynań Komisji Europejskiej przeciwko Polsce”.  Today: Jan is counting on you

Jan Korab Zelazny needs your help with “European Parliament: Stop the European Commission's action against Poland”. Join Jan and 31,939 supporters today.