Enable receiving money to Sri Lanka through PayPal

Petition Closed

Enable receiving money to Sri Lanka through PayPal

This petition had 19,119 supporters

Petition Closed

This petition had 19,119 supporters