Emekli Vergi denetmenleri unvan değişikliğinden dolayı hiçbir haktan yararlanamıyor.

Emekli Vergi denetmenleri unvan değişikliğinden dolayı hiçbir haktan yararlanamıyor.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Cumhurbaşkanlığı ve tarafına Selma Bülegin bu kampanyayı başlattı

Sayın YETKİLİ KURUMLARA ARZ EDERİM.

Polise, Öğretmene, Hemşireye 3600 Ek gösterge verileceği ve geçmişteki emeklileri de kapsayacağı sözü verilmiş iken;
Yürürlükte olan kanun ve kanun hükmünde kararnameler gereği 3600 Ek göstergeyi hak etmiş olan Vergi Müfettişlerinden 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayınlanmasından önce emekli olmuş olan bizler “Emekli Vergi Müfettişleri” Sosyal Güvenlik Kurumunun keyfi tutumu ve yargı merciinin de idarenin yanıltıcı bilgilerine dayalı olumsuz kararları dolayısıyla 7 yıldır mağduriyet yaşamaktayız.

Şöyle ki;
a. 10 Temmuz 2011 tarih ve 27990 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 646 sayılı kanun hükmünde kararname ile Maliye Bakanlığı Denetim birimlerinin yeniden yapılandırılması sonucu; 1’nci maddenin h- bendi ile 178 sayılı KHK’ne eklenen geçici 12. maddesinin ikinci fıkrasına dayalı olarak;
Vergi Denetmenliği ünvanı hiçbir şarta bağlı olmadan Vergi Müfettişi olarak değiştirilmiş.
Geçmişte Vergi Denetmenliğinde geçen sürelerin Bakanlıkta Vergi Müfettişliğinde geçmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

b. Kaldırılan Vergi Denetmeni kadro unvanı 5434 sayılı TC.Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 67. maddesi hükmü uyarınca VERGİ MÜFETTİŞİ kadro unvanı ile eşitlenmiş, eşitlik raporu Maliye Bakanlığı’nın 28.2.2012 tarihli 32 sayılı oluru ile yürürlüğe girmiştir.
Geçen süreç içerisinde SGK, Maliye Bakanlığı’na görüş sormuş ve bu görüş doğrultusunda KHK öncesi emekli olan Vergi Denetmenlerinin unvanı VERGİ MÜFETTİŞİ olarak değiştirilmiştir.
a. Öte yandan, bu tür durumlarda emekli olanlar ile ilgili yapılması gereken uygulama;
“5510 sayılı kanunun geçici 3. maddesi ile uygulaması devam ettirilen 5434 Sayılı kanunun geçici 4. maddesine ilişkin hüküm” olan; “5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylıklar, memur maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltilir.
Ayrıca 5434 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malüllük ve vazife malüllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır.”
Hükmü gereğince fiilen çalışmakta olan vergi müfettişlerine verilen hakların anılan kanun gereğince emsali emeklilerine de doğrudan yansıtılması şeklinde olacağı kanun hükmü ve Anayasanın eşitlik ilkesinin doğal bir gereği iken;

Söz konusu çalışanların özlük haklarını içeren bu yasal düzenlemelerde (646 ve 666 sayılı KHK) emeklilere ilişkin hüküm konulmasına ve bulunmasına gerek bulunmamakla birlikte, 666 Sayılı KHK’nin 5.maddesinin 7.fıkrasının (p)bendi olarak yapılan düzenleme ile 178 sayılı KHK’nın geçici 12. maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve bu düzenlemede yer alan;

“Bu madde uyarınca Vergi Müfettişi kadrolarına atanmış sayılanlardan halen bu kadrolarda bulunanlar, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Ek gösterge cetvelinin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (g) bendinde öngörülen ek göstergelerden, anılan bentte belirtilen şartlar aranmaksızın yararlanır.”
Hükmüne dayalı olarak, çalışan Vergi Müfettişlerinde aranmayan özel şartlar, Anayasanın eşitlik ilkesi ve 5434 Sayılı Kanun hükmüne aykırı olarak, Emekli Vergi Müfettişlerinde aranmak suretiyle aynı konumda görev yapmış ve 646 Sayılı KHK öncesi Emekli olmuş Vergi Müfettişlerine yıllardır mağduriyet yaşatılmaktadır.

Bu nedenle;
Yeni yasal düzenlemelerde Emekli Vergi Müfettişlerinin mağduriyetinin giderilmesi açısından Çalışan Vergi Müfettişleri için özel şartlara bağlı olmadan uygulanan 3600 Ek göstergenin Emeklilerini de kapsayacak şekilde uygulanması hususunda destek ve yardımlarınızı beklemekteyiz.
Saygılarımızla.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.