Vapaaehtoinen, tietoon perustuva rokotussuostumus kaikkialle Eurooppaan

Vapaaehtoinen, tietoon perustuva rokotussuostumus kaikkialle Eurooppaan

Started
October 2, 2020
Petition to
Eduskunta and 2 others
Signatures: 428,999Next Goal: 500,000
Support now

Why this petition matters

Started by Taina Leu

Kunnioita, edistä ja turvaa vapaaehtoista, tietoon perustuvaa rokotussuostumusta kaikkialla Euroopassa


338,196 allekirjoitusta (tilanne 11.9.2020; käänt. huom.). Tähtäimessämme 500,000!
European Forum for Vaccine Vigilance´n (EFVV; Eurooppalaisen Rokotusvalvontakomission Keskustelufoorumi) sihteeri aloitti tämän adressin Europarlamentille ja kahdelle muulle (Euroopan Komissio, EU:n Neuvosto)
Käännetty kielille: ranska, italia, espanja, saksa, puola, kroaatti, portugali, norja, tšekki, sloveeni, ruotsi, unkari, slovakki, liettua, suomi
Euroopan Unionin Perusoikeuskirjassa (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) lukee yksiselitteisesti: ” Lääketieteen ja biologian alalla on noudatettava erityisesti seuraavia vaatimuksia ja kieltoja: a) asianomaisen henkilön vapaaehtoinen ja asiaan vaikuttavista seikoista tietoisena annettu suostumus, joka on hankittu laissa säädettyjä menettelytapoja noudattaen.” (1)
Suunnilleen 40 prosentilla EU-kansalaisista (2) ei kuitenkaan ole tätä perusoikeutta lääketieteellisen rokotustoimenpiteen yhteydessä. Tämä on Yleisten Ihmisoikeuksiemme (Universal Human Rights) loukkaamista. Vuonna 2011 USA:n ylin oikeus (Supreme Court) teki päätöksen, että rokotteet ovat ”väistämättömästi vaarallisia” (”unavoidably unsafe”) (3); siten pakollinen rokottaminen ei ole lääketieteellisesti tai eettisesti hyväksyttävissä, erityisesti siellä, missä lääketieteelliset, uskonnolliset tai filosofiset vapautukset eivät ole sallittuja.
Siksi EFVV (http://www.efvv.eu - noin kahtakymmentä Euroopan valtiota edustava ryhmä (sekä EU-jäsenmaita että EU-jäsenyyden ulkopuolisia maita) - esittää seuraavat vaatimukset:
1. Pakollinen rokottaminen on lakkautettava kaikkialla Euroopassa, koska se on loukkaus Yleisiä Ihmisoikeuksiamme (Universal Human Rights) kohtaan.
2. Pakollista rokottamista ei tule milloinkaan lähteä toteuttamaan missään sellaisessa maassa, jossa nykyisin ainoastaan suositellaan rokottamista.
3. Euroopassa on sovellettava rokottamiseen varovaisuusperiaatetta (Precautionary Principle).
4. Euroopan kansalaisten on saatava nauttia täysin tietoon perustuvasta rokotusvalinnasta ja -suostumuksesta.
5. On perustettava tehokas, riippumaton VAER-systeemi (European Vaccine Adverse Effect Reporting system = Eurooppalainen rokotushaittavaikutusten ilmoitussysteemi).
Mikä sitten onkaan oman hallituksesi politiikka, pyydämme, että lähdet mukaan allekirjoittamalla tämän adressin ja sitten jakamalla sitä laajalti.
Vuonna 2016 arvioitiin, että lähes 400 miljoonaa EU-kansalaista EU-jäsenmaissa nauttii vapaudesta valita tietoon perustuva rokotus, mutta suunnilleen 258 miljoonalla ei tätä vapautta ole. (4)
Rokotukset ovat pakollisia Belgiassa, Bulgariassa, Kroatiassa, Tšekin Tasavallassa, Ranskassa, Kreikassa, Unkarissa, Italiassa, Maltassa, Puolassa, Portugalissa, Slovakiassa, Sloveniassa (5), ja potentiaalisesti muissa maissa, jos uusia jäseniä, esim. Albania, Makedonia, Montenegro, Serbia tai muita liittyy Euroopan Unioniin.
Siksi kaikkia eurooppalaisia kutsutaan liittymään ja vaatimaan yhdenmukaista rokotuspolitiikkaa, joka perustuu vapaaehtoiseen, tietoon perustuvaan valintaan ja suostumukseen. Vaadimme myös, että muodostetaan riippumaton ja tehokas rokotusvalvontakomissioyksikkö, joka on läpinäkyvä ja jonka tulokset ovat yleisön saatavilla. Vakaumuksemme on, että pakollinen rokottaminen on lakkautettava ja tehokas VAER-systeemi perustettava, koska:
jokainen vapaaehtoisuuteen perustumaton ja väkisin tehty lääketieteellinen toimenpide loukkaa:
� YK:n Ihmisoikeuksien Yleismaailmallista Julistusta (UN’s Universal Declaration of Human Rights)
� Euroopan Unionin Perusoikeuskirjaa (The Charter of Fundamental Rights of the European Union)
� Yleissopimusta Lapsen Oikeuksista (UN’s Convention on the Rights of the Child) � Yleissopimusta Ihmisoikeuksien ja Ihmisarvon Suojaamiseksi Biologian ja Lääketieteen alalla: Sopimus Ihmisoikeuksista ja Biolääketieteestä (European Council’s Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the
Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine),
� Euroopan Perusoikeuskirjaa Potilaan Oikeuksista (European Charter of Patients’ Rights), � Kansalaisoikeuksia ja Poliittisia Oikeuksia koskevaa Kansainvälistä Yleissopimusta (UN’s International Covenant on Civil and Political Rights),
� ja jopa Nürnbergin Säännöstöä (lääketieteellisiä, ihmisillä tehtäviä kokeita varten tarkoitettuja, tutkimuseettisiä perusperiaatteita sisältävä säännöstö, joka koottiin Myöhemmissä Nürnbergin Oikeudenkäynneissä (Subsequent Nuremberg Trials) Toisen Maailmansodan lopussa).
Yksityiskohtaisemmin:
Euroopan Unionin Perusoikeuskirja (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) toteaa yksiselitteisesti: “Jokaisella on oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen” (6). Siinä todetaan myös: a)“ Lääketieteen ja biologian aloilla tulee kunnioittaa asianomaisen henkilön vapaaehtoista ja asiaan vaikuttavista seikoista tietoisena annettua suostumusta, joka on hankittu laissa säädettyjä menettelytapoja noudattaen.” (7) ja lopuksi: b)”Lääketieteen ja biologian alalla ihmisten geneettiseen jalostamiseen tähtäävien käytäntöjen kielto, erityisesti sellaisten, joiden tavoitteena on ihmisten valikointi; c) kielto hankkia taloudellista hyötyä ihmisruumiista ja sen osista sellaisinaan.” (8) Yleissopimus Ihmisoikeuksien ja Ihmisarvon Suojaamiseksi Biologian ja Lääketieteen alalla: Sopimus Ihmisoikeuksista ja Biolääketieteestä (European Council’s Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine) toteaa yksiselitteisesti: ”Ihmisen ensisijaisuus: Ihmisen etu ja hyvinvointi ovat tärkeämpiä kuin pelkkä yhteiskunnan tai tieteen hyöty.” (9) Siinä todetaan myös seuraavaa: ”Yleissääntö: Terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista. Kyseiselle henkilölle on annettava etukäteen asianmukainen selvitys toimenpiteen tarkoituksesta ja luonteesta sekä sen seurauksista ja riskeistä. Kyseinen henkilö voi vapaasti peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.” (10)
Euroopan Perusoikeuskirja Potilaan Oikeuksista (European Charter of Patients’ Rights) toteaa yksiselitteisesti: “Jokaisella yksilöllä on oikeus saada kaikki se tieto, joka saattaisi auttaa häntä osallistumaan aktiivisena osapuolena päätöksiin, jotka koskevat hänen terveyttään; tämä tieto on edellytys jokaiselle toimenpiteelle ja hoidolle, mukaan luettuna osallistuminen tieteelliseen tutkimukseen (4 – Oikeus Suostumukseen) (11)”. Siinä todetaan myös seuraavaa: ” Kullakin yksilöllä on asianmukaiseen tietoon perehdyttyään oikeus vapaasti valita erilaisten hoitotoimenpiteiden ja hoitoja järjestävien tahojen joukosta itselleen sopiva.(5 – Oikeus Vapaaseen Valintaan)” (12) ja myös seuraavaa: ”Kullakin yksilöllä on oikeus olla vapaa siitä vahingosta, jonka terveyspalveluiden huono toimivuus, lääketieteellinen väärinkäytös ja erehdykset aiheuttavat, ja oikeus päästä sellaisten terveyspalveluiden ja hoitojen piiriin, jotka täyttävät korkeat turvallisuusvaatimukset (9 – Oikeus Turvallisuuteen)” (13)
� Yleissopimus Lapsen Oikeuksista (UN’s Convention on the Rights of the Child)
toteaa yksiselitteisesti: ” Vanhemmilla tai tapauksesta riippuen laillisilla huoltajilla ja holhoojilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä. Lapsen edun on määrättävä heidän toimintansa.” (14) Kansalaisoikeuksia ja Poliittisia Oikeuksia koskeva Kansainvälinen Yleissopimus (UN’s International Covenant on Civil and Political Rights) toteaa yksiselitteisesti: ” Jokaisella on oikeus ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen. Tämä oikeus sisältää vapauden tunnustaa omavalintaista uskontoa tai uskoa taikka omaksua se sekä vapauden joko yksinään tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti harjoittaa uskontoaan tai uskoaan jumalanpalveluksissa, uskonnollisissa menoissa, hartaudenharjoituksissa ja opetuksessa.” (15)
Nürnbergin Säännöstö (The Nuremberg Code) toteaa yksiselitteisesti: ”Kokeeseen osallistuvan ihmisen vapaaehtoinen suostumus on ehdottomasti pääasia.” [16] Lääkkeiden haittavaikutusten (ADRs = Adverse Drug Reactions), joihin tulisi kuulua myös rokotteiden haittavaikutukset (VAEs = Vaccine Adverse Effects), on ilmoitettu olevan viides kuolemaan johtava syy sairaalakuolemissa EU:ssa (17), mutta tämä lukumäärä saattaa olla vielä korkeampi, koska näiden tapahtumien ilmoittamisessa on karkeaa aliraportointia, kuten myöntää David Kessler, FDA:n johtaja 90-luvulla (18), ja rokotteiden kohdalla kausaalisen yhteyden tunnustamisen puute on lisäongelmana.
USA:n ylin oikeus on tehnyt päätöksen, että rokotteet ovat ”väistämättömästi vaarallisia” (”unavoidably unsafe”). (19) Saksan rikoslain mukaan (German Criminal Code) (20) rokottaminen on loukkaava / invasiivinen lääketieteellinen toimenpide, joka aiheuttaa ruumiillista vahinkoa, ja sellaisena se vaatii tietoon perustuvan suostumuksen joko rokotettavalta yksilöltä tai hänen huoltajiltaan. Virallisesti on kuitenkin tunnustettu, että nykyisessä, rokotteita koskevassa tiedossa on edelleen valtavia aukkoja, niin ettei yksinkertaisesti ole mahdollista tuottaa täyttä ja perusteellista etukäteisinformaatiota. Rokotepakkausseloste (21) luettelee monia mahdollisia haittavaikutuksia, toisinaan mukaan luettuna kuoleman. Niin kauan kuin lääketieteellisessä toimenpiteessä on olemassa riski, jos turvallisuutta ei voida taata ja jos perusteellista etukäteisinformaatiota ei voida antaa, varovaisuusperiaatetta (Precautionary Principle) tulee noudattaa. On osoitettu, että alueilla, joilla vallitsee vapaus tietoon perustuvaan rokotusvalintaan, saavutetaan WHO:n suosittelemat rokotetasot ilman pakollista rokottamista (22).
Kussakin Euroopan maassa tarkastellaan rokotevaurioiden vastuullisuutta eri tavalla, mutta yleisesti ottaen lääketieteelliset ja poliittiset auktoriteetit, yhtä lailla kuin rokotteiden valmistajat, eivät ole täysin vastuullisia, mikä jättää uhrit vaille korvausta tai tukea. Toistaiseksi ei ole suoritettu mitään sellaista merkitsevää tutkimusta, jossa verrattaisiin rokotettujen lasten terveydentilaa rokottamattomien terveydentilaan, mutta kasvava määrä tutkimuksia viittaa siihen, että rokottamattomat lapset nauttivat valtavan paljon paremmasta terveydestä kuin heidän rokotetut verrokkinsa (23). Tällä alueella tarvitaan lisää tutkimusta.
Kun kaikki yllä oleva huomioidaan, vaadimme, että:
1. pakollinen rokottaminen lakkautetaan kaikissa Euroopan maissa,
2. pakollista rokottamista ei milloinkaan aloiteta missään sellaisessa maassa, jossa rokotteita nykyisin ainoastaan suositellaan, 3. varovaisuusperiaatetta (Precautionary Principle) sovelletaan rokottamiseen Euroopassa, 4. Euroopan kansalaiset saavat nauttia täydellisesti tietoon perustuvasta rokotusvalinnasta ja -suostumuksesta, yleisestä ihmisoikeudesta,
5. muodostetaan riippumaton rokotusvalvontakomissioyksikkö, jossa rokotusten haittavaikutukset (VAEs) ilmoitetaan ja josta tieto haittavaikutusten lukumäärästä ja vakavuudesta Euroopassa on kaikille helposti hankittavissa.
Viitteet: [1] https://europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf Artikla 3, sivu 9
[2] Arvioitu käyttäen seuraavaa linkkiä http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population ja http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
[3] Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011), http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf [4] Arvioitu käyttäen seuraavia linkkejä http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population ja http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg [5]http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg [6] https://europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf Artikla 3, sivu 9 [7] https://europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf Artilla 3, sivu 9 [8] https://europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf Article 3, sivu 9. [9]https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2#idp446123024 Artikla 2 – Ihmisen ensisijaisuus [10]https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2#idp446123024 Artikla 5 – Yleissääntö [11]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf sivu 5 (Euroopan Perusoikeuskirja Potilaan Oikeuksista; KÄÄNT. HUOM. Tätä tekstiä tarkalleen vastaavaa suomennosta ei löytynyt internetistä.*) [12]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf sivu 5 (Euroopan Perusoikeuskirja Potilaan Oikeuksista; KÄÄNT. HUOM. Tätä tekstiä tarkalleen vastaavaa suomennosta ei löytynyt internetistä.*) [13]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobi
lity/docs/health_services_co108_en.pdf, sivu 5 (Euroopan Perusoikeuskirja Potilaan Oikeuksista; KÄÄNT. HUOM. Tätä tekstiä tarkalleen vastaavaa suomennosta ei löytynyt internetistä.*) [14]https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910060/19910060_2 Artikla 18 [15]https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1976/19760008/19760008_2 Artikla 18, sivu 8 [16] https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/nurnbergin-saannosto/
[17] Arlett, Dr. Peter, Setting the Scene: New European Union Pharmacovigilance Legislation, November 2012, slide 6 - (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2013/01/WC500137839.pdf ja myös https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4412588/
[18] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16689555 [19] Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011), http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf [20]http://www.impfkritik.de/upload/pdf/Koerperverletzung/Koerperverletzung-IfSG-Erdle.pdf: §§ 20-22 (§ 223 in the German Criminal Code) [21] https://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laakehaku [22] Esimerkiksi rokotteita ottaa 97% Skotlannissa: http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Child-Health/publications/index.asp [23] http://totuusrokotteista.fi/rokotetut-vs-rokottamattomat/ http://www.vaxchoicevt.com/science/studies-comparing-vaccinated-to-unvaccinated-populations/ http://www.efi-online.de/wp-content/uploads/2014/10/VaccineFreeChildrenHealthier.pdf https://www.rescuepost.com/files/mawson-et-al-2017-vax-unvax-jnl-translational-science.pdf ja http://vaccineinjury.info/survey/comparison-of-the-state-of-health-of-unvaccinated-and-vaccinated-children.html
* Lakikokoelmista yms. virallisilta sivuilta löytyy kyllä tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista Suomessa suomen kielellä.

Support now
Signatures: 428,999Next Goal: 500,000
Support now

Decision Makers

  • Eduskunta
  • Sosiaali- ja terveysministeri
  • Oikeuskansleri