Let's make upskirting a punishable offense in the Netherlands - upskirting illegaal maken

Let's make upskirting a punishable offense in the Netherlands - upskirting illegaal maken

Started
June 7, 2021
Petition to
Dutch lawmakers and
Signatures: 7,876Next Goal: 10,000
Support now

Why this petition matters

Started by Florence M

----- SCROLL FOR ENGLISH -------

Vorige week werd ik aangesproken door een onbekende in de gang van mijn apartment. De man begon met me te praten, en ik deed onbewust mee. Hij gaf me een compliment voor mijn schoenen en begon er vragen over te stellen. Onverwachts buigt hij om de schoenen aan te raken, en ik zie dat hij zijn telefoon tussen mijn benen plaatst, met de camera naar boven gericht. Ik droeg een rokje en realiseerde toen dat hij een foto een het nemen was. Terwijl ik nog geshockeerd was, rende hij het appartement buiten. Via de beveiligingscameras ondervond ik dat de man mij buiten aan het volgen was tot aan de trappen van mijn gebouw. 

Later die week had ik een afspraak met de politie om de man aan te geven. Tot mijn verbazing kwam ik erachter dat een foto maken onder het rokje van een persoon, wat bekend staat als upskirting, niet strafbaar is in Nederland. Niets wat de man deed was expliziet illegal en het is daarom dat ik denk dat hij het zo schaamteloos deed. 

Volgens de Nederlandse wetgeving, upskirting is een strafbaar feit enkel als de fotos online worden geplaatst. Deze reglementering is gebrekkig voor verschillende redenen. Eerst en vooral, het is enorm moeilijk om na te gaan of de foto’s wel of niet geplaatst worden op het internet. In de meeste gevallen, upskirt fotos belanden op porno websites zonder dat het slachtoffer hier van weet. Ten tweede, door te zeggen dat upskirting enkel een overtreding is eens de fotos online verspreid worden is hetzelfde zeggen als zeggen dat het oké is om intieme fotos te maken als het voor persoonlijk gebruik is. Het is absurd om te zeggen dat iedereen het recht zou hebben om persoonlijke fotos te maken zonder toestemming. Het lichaam van het slachtoffer en de privacy wordt geschonden op het moment dat de foto wordt genomen. Upskirting, in eender welk geval, is een vorm van seksueel geweld. Dit is waarom de wetgeving nu veranderd moet worden. 

In de laatste twee jaar, upskirting is strafbaar geworden in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland vanwege petities zoals deze. Onderteken en deel deze petitie als je deze verandering ook wil zien in Nederland.

 

Edit: Upskirting zou gebaseerd op artikel 139h wel als strafbaar gezien kunnen worden. Dit laat echter wel ruimte over voor interpretatie en verbiedt upskirting niet expliciet.

Mijn ervaring met het aangifte doen hiervoor was erg frustrerend. De agent waarmee ik sprak, vertelde me dat de dader niks illegaals had gedaan en dat hij er "niks mee bleek te doen", omdat het niets (aantoonbaar) online stond. Ik zei ze dat de foto duidelijk gemaakt was voor sexuele doeleinden, waarop ze reageerden met "misschien".

Deze petitie doelt op een strengere wet die specifiek gaat over upskirting, zoals §184k StGB in Duitsland en de Voyeurism (Offenses) Act 2019 in Groot-Brittannië. Op deze manier hebben slachtoffers een directere weg naar juridische actie en kunnen de daders veroordeeld worden bij elk soortgelijke incident.

 

ENGLISH 

Last week I was approached by a stranger in the corridor in front of my apartment. The man started talking to me, and I unknowingly engaged. He compliments my shoes and starts asking me questions about them. Suddenly he bends over to touch my shoes, and I see him place his phone between my legs, camera facing upwards.I was wearing a skirt and realized at that moment that he was taking a picture. While I am still under shock, he flees the apartment building. Through the security camera’s footage I would later find out that the man followed me outside, into my building and to my doorstep.

Later that week I had an appointment with the police to report the man. To my surprise I found out that taking a picture under a person’s skirt, a phenomenon known as upskirting, is not a punishable offense in the Netherlands. Nothing the man did was explicitly illegal and I believe that’s why he knew he could do it so blatantly. 

According to Dutch law, upskirting is only considered a criminal offense if the pictures are uploaded online. This legislation is highly flawed for multiple reasons. First of all, because it is simply impossible to trace back whether the pictures have been uploaded online or not. In most cases, upskirt pictures end up on porn sites without the victim ever being aware of it. Secondly, to say that upskirting is only an offense if the pictures are being spread online, is to say that it is okay to take such pictures if it's for personal use. It is absurd to say that anyone should have the right to take intimate pictures of you without your consent. The victim’s bodily autonomy and privacy is being violated the second the picture is taken. Upskirting, in any case, is a form of sexual violence. That is why the law has to change now.

In the past two years, upskirting has become a punishable offense in the UK and in Germany, through petitions like this one. Sign and share this petition if you want the same thing to happen in the Netherlands.

 

Edit: Upskirting could, in circumstances, be considered a violation based on article 139h. However, it still leaves room for interpretation and doesn’t explicitly prohibit upskirting.

My experience of trying to report was very frustrating. The police officer I was talking to, told me that the perpetrator didn’t do anything illegal and that it didn’t seem like he was “doing anything with the picture” (Since it wasn’t uploaded online). I told them that it was obvious that the picture was taken for sexual purposes, to which they simply responded “maybe”.

This petition advocates for a less vague law, specifically about upskirting, such as §184k StGB, in Germany and the Voyeurism (Offenses) act 2019 in the UK. This way, victims have a direct path to legal action and the perpetrators can be prosecuted in every case.

Support now
Signatures: 7,876Next Goal: 10,000
Support now