Dutch Senate must refuse new law which enables police brutality

0 have signed. Let’s get to 25,000!

At 25,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!

ENGLISH VERSION

Protests have been made all over the Netherlands to make a stand against racist police brutality. However, that noise did not arrive in the House of Representatives, so it is now important to hear it in the Senate. For years, Rutte's cabinets have been working quietly on a change in law that will make suspicion and prosecution of police officers after violent action even more difficult. If this law comes through the Senate on June 9, it will take effect before the summer.

When the law was introduced, the Council of Justice indicated that it is symbolic and will backfire . The introduction of such a law is therefore in no way explainable or justifiable. Time and again, law has been denied due to the protection of violent or otherwise cross-border acts by agents. Instead of extra protection, we must aim for a drastic reform of the police force and the ruling culture. The fact that, with the exception of DENK, all political parties on the left and right sides of the political spectrum agree to this, shows once again why the political system must change in a drastic Netherlands.

This new law would especially affect groups such as: Racial and Ethnic Minorities, Immigrants, Sex Workers, Homeless people, Religious Minorities, and the LGBT community. It would also jeopardize citizens' rights to protest, as it would become increasingly difficult for those in law enforcement to be held properly accountable for police brutality. This law will clear the path for an increased use of violence towards citizens living in The Netherlands. 

On the 9th of June 2020, the First Chamber has the opportunity of accepting or rejecting this proposed law. We must make it clear that the citizens of The Netherlands will not allow this law to pass. Please sign this petition to pressure the First Chamber into rejecting this law!

DUTCH VERSION

Overal in Nederland is geprotesteerd tegen racistisch politiegeweld. Dat lawaai is echter niet in de Tweede Kamer aangekomen, dus het is nu belangrijk om het in de Eerste Kamer te horen. De kabinetten van Rutte werken al jaren in stilte aan een wetswijziging die de verdenking en vervolging van politieagenten na gewelddadige acties nog moeilijker maakt. Als deze wet op 9 juni door de Senaat komt, zal hij nog voor de zomer in werking treden.

Bij de invoering van de wet heeft de Raad van Justitie aangegeven dat deze symbolisch is en een averechtse uitwerking zal hebben. De invoering van een dergelijke wet is daarom op geen enkele wijze verklaarbaar of te rechtvaardigen. Keer op keer is de wet ontkend vanwege de bescherming van gewelddadige of anderszins grensoverschrijdende handelingen van agenten. In plaats van extra bescherming moeten we streven naar een drastische hervorming van de politie en de heersende cultuur. Het feit dat, met uitzondering van DENK, alle politieke partijen aan de linker- en rechterzijde van het politieke spectrum het daarmee eens zijn, toont eens te meer aan waarom het politieke systeem in een drastisch Nederland moet veranderen.

Deze nieuwe wet zou vooral van invloed zijn op groepen als: Raciale en Ethnische Minderheden, Immigranten, Sekswerkers, Daklozen, Religieuze Minderheden en de LGBT-gemeenschap. Het zou ook het recht van burgers om te protesteren in gevaar brengen, aangezien het steeds moeilijker zou worden voor degenen die bij de rechtshandhaving betrokken zijn om naar behoren verantwoording af te leggen voor politiegeweld. Deze wet zal de weg vrijmaken voor het toenemend gebruik van geweld tegen burgers die in Nederland wonen. 

Op 9 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de mogelijkheid om dit wetsvoorstel te aanvaarden of te verwerpen. We moeten duidelijk maken dat de burgers van Nederland deze wet niet zullen toestaan. Ik verzoek u dit verzoekschrift te ondertekenen om druk uit te oefenen op de Eerste Kamer om deze wet te verwerpen!