Petition Closed

Please declare Conwy as a frack free Local Authority / Cyhoeddwch fod Conwy yn Awdurdod Lleol dim ffracio

This petition had 190 supporters


By declaring Conwy free from fracking and other unconventional gas extraction techniques we will be leading the way to a cleaner and more sustainable future. We can set a precedent for other local authorities by showing that we are making responsible and positive changes in our community.

Fracking is not the answer to the UK’s energy challenges. It has been linked to water contamination, air pollution, earth tremors, health problems, decreasing house prices, climate change as well as hundreds of more lorry movements around fracking sites – and crucially, isn’t likely to bring down energy prices, nor create sustainable jobs.

Other unconventional gas extraction techniques such as Underground Coal Gasification and Coalbed Methane also carry concerns around potential methane migration, toxic water contamination, air pollution and increased carbon emissions.

Fracking is deeply unpopular and keeps us locked in to more fossil fuel use at exactly the time we need to be pursuing clean energy sources such as the sun, wind and waves which provide long term sustainable quality jobs for our communities as well as improving our environment for everyone both now and in the future.

Please join us in saying Conwy is Against Fracking and Unconventional Gas

Thanks for signing our petition :)

To get involved locally visit https://www.facebook.com/foeconwy?fref=ts ;

For more information on fracking and other unconvential energy visit:

https://www.foe.co.uk/campaigns/climate/issues/fracking_background_information_33157​ ;

Or join us on Facebook at:

https://www.facebook.com/foecymrucydd

 

Drwy gyhoeddi Conwy yn rhydd o ffracio a thechnegau echdynnu nwy anghonfensiynol eraill byddwn yn arwain y ffordd i ddyfodol glanach a mwy cynaliadwy. Gallwn osod cynsail ar gyfer awdurdodau lleol eraill drwy ddangos ein bod yn gwneud newidiadau cyfrifol a chadarnhaol yn ein cymuned.

Nid ffracio yw’r ateb i heriau ynni'r DU. Mae wedi’i gysylltu i halogiad dŵr, llygredd aer, daeargryniadau, problemau iechyd, gostyngiad mewn prisiau tai, newid hinsawdd yn ogystal â channoedd yn rhagor o deithiau loriau o amgylch safleoedd ffracio - ac yn hollbwysig, nid yw’n debygol o ostwng prisiau ynni na chreu swyddi cynaliadwy.

Mae technegau echdynnu nwy anghonfensiynol eraill megis Nwyeiddio Glo Dan Ddaear a Methan Gwely Glo hefyd yn peri pryderon ynglŷn â gollyngiad methan posibl, halogiad dŵr gwenwynig, llygredd aer ac allyriadau carbon cynyddol.

Mae ffracio yn amhoblogaidd iawn ac mae’n ein cloi i mewn i fwy o ddefnydd ynni ffosil ar yr union adeg y mae angen i ni fod yn chwilio am ffynonellau ynni glân megis yr haul, y gwynt a thonnau sy’n darparu swyddi cynaliadwy o ansawdd a hirdymor ar gyfer ein cymunedau yn ogystal â gwella ein hamgylchedd ar gyfer pawb yn awr ac yn y dyfodol.

Ymunwch â ni drwy ddatgan bod Conwy yn Erbyn Ffracio a Nwy Anghonfensiynol

Diolch am arwyddo ein deiseb :)

Er mwyn bod yn rhan o’r ymgyrch yn lleol ewch i https://www.facebook.com/foeconwy?fref=ts

I gael rhagor o wybodaeth am ffracio ac ynni anghonfensiynol eraill ewch i: https://www.foe.co.uk/campaigns/climate/issues/fracking_background_information_33157

Neu ymunwch â ni ar Facebook yn: https://www.facebook.com/foecymrucydd ;Today: Conwy Friends of the Earth is counting on you

Conwy Friends of the Earth needs your help with “Dilwyn Roberts, Leader Conwy County Borough Council/ Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: Please declare Conwy as a frack free Local Authority / Cyhoeddwch fod Conwy yn Awdurdod Lleol dim ffracio”. Join Conwy Friends of the Earth and 189 supporters today.