#BanMDN

#BanMDN

Started
3 October 2019
Petition to
Dhivehi Rayyithun
Signatures: 15,567Next Goal: 25,000
Support now

Why this petition matters

Started by Ban MDN

Quran ah faadukiyaa, Rasoolaa SAW ah furassaara koh islaam dheenah ihaanethikoh bas bunaa Laadheenee MDN uvaalumah, Raees Ibrahim Mohamed Solih ah govaalan!
MDN vaanee qaanoon asaaseeaa, dheenee ebbaivanthakan himaayaiy kurumaa behey qaaoonaa, qaanoonul uqoobaathaai jamiyyaa thakaa behey qaanoonaa khilaafuvefa e jamiyyaa uvaanuleveynama eii ghairu qaanoonee ehen jamaa aiythakah ves dhevey furusatheh. 

Support now
Signatures: 15,567Next Goal: 25,000
Support now