WE ARE WATCHING! SIGN-ON AGAINST AMENDMENTS TO US-VIETNAM REPATRIATION AGREEMENT 2008

WE ARE WATCHING! SIGN-ON AGAINST AMENDMENTS TO US-VIETNAM REPATRIATION AGREEMENT 2008

0 have signed. Let’s get to 15,000!
At 15,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!

Hãy bảo vệ gia đình của chúng ta: Toàn quốc ký tên chống lại sự sửa đổi hiệp nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (2008)

Xin đại diện cho các thành viên, người dân trong cộng đồng Việt Nam ở các tiểu bang và những vùng lân cận, những tổ chức về nhân quyền; chúng tôi kêu gọi khẩn cấp tới mọi người xin hãy ký tên để bảo vệ gia đình và mọi người trong cộng đồng chúng ta. Chúng tôi yêu cầu hiệp nghị hồi hương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam phải giữ nguyên vẹn và phản đối bất kỳ sự thay đổi nào gây ra chia cách các gia đình và mọi người trong cộng đồng. Chữ ký của bạn sẽ cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) và Việt Nam biết rằng cộng đồng đang theo dõi!
On behalf of the undersigned Vietnamese community members, and local, state, and national immigrant, civil rights, and human rights organizations, we urge you to sign-on to protect our families and community members. We demand that the protections afforded to Vietnamese immigrants under the current U.S.-Vietnam repatriation agreement be maintained and oppose any amendments that further threaten to tear apart families and upend communities. Your signature will let the Department of Homeland Security (DHS) and Vietnam know the community is watching.

Tuần này, mạng lưới chống trục xuất của cộng đồng Việt Nam (VADN) đã được cảnh báo rằng chính phủ Việt Nam sẽ họp với Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) để đàm phán lại hiệp định hồi hương hiện tại bắt đầu từ Chủ nhật, ngày 9 tháng 12 năm 2018. Cuộc họp này là một phần của một nỗ lực liên tục của Hoa Kỳ để thúc đẩy việc trục xuất hàng loạt người nhập cư Việt Nam và có thể có những tác động cực đoan cho cộng đồng Việt Nam bằng cách làm cho những di dân từ Việt Nam có lệnh trục xuất bị ảnh hưởng nhiều nhất và dễ bị trục xuất hơn, bất kể họ đến Hoa Kỳ khi nào.
This week, the Vietnamese Anti-Deportation Network (VADN) was alerted that the Vietnamese government will be meeting with the U.S. Department of Homeland Security (DHS) to renegotiate the current repatriation agreement starting on Sunday, December 9, 2018. This meeting is part of a continuing effort by the U.S. to push for the mass deportation of Vietnamese immigrants and could have extreme implications for the Vietnamese community by making all Vietnamese nationals with orders of removal vulnerable to deportation, regardless of when they came to the U.S.

Như hiện tại, thỏa thuận hồi hương hiện tại giữa Hoa Kỳ - Việt Nam không cho phép người nhập cư Việt Nam đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 bị trục xuất. Đối với công dân Việt Nam di cư sang Hoa Kỳ từ một nước thứ ba, nơi người đó có hộ khẩu thường trú và bị buộc phải rời khỏi Hoa Kỳ, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ trả người đó về nước thứ ba hoặc xem xét cho phép người đó ở lại Hoa Kỳ, trước khi yêu cầu trục xuất họ tới Việt Nam. Điều này cũng đòi hỏi Việt Nam và Hoa Kỳ phải tính đến sự đoàn tụ gia đình và các yếu tố nhân đạo khác khi xem xét liệu có nên trục xuất một người dân tới Việt Nam hay không.
As it currently stands, the U.S.-Vietnam repatriation agreement does not permit Vietnamese immigrants who came to the U.S. before July 12, 1995 to be deported. For Vietnamese citizens who immigrated to the U.S. from a third country where that person had a permanent residence and who were ordered removed from the U.S., the U.S. Government would return that person to the third country or consider allowing that person to stay in the U.S., before requesting removal to Vietnam. It also requires Vietnam and the U.S. to take into account family unity and other humanitarian factors when considering whether to remove an individual to Vietnam.

Tuy nhiên, chính quyền Hoa Kỳ hiện tại đã thẳng thừng bỏ qua thỏa thuận này và thúc đẩy mạnh mẽ để chấm dứt các biện pháp bảo vệ nhân đạo dành cho những người nhập cư Việt Nam dưới thoả thuận đó. Trong năm 2017 và 2018, có một số lượng lớn người nhập cư Việt Nam đã bị trục xuất từ Hoa Kỳ sang Việt Nam, kể cả hàng chục cá nhân tới Mỹ trước năm 1995 cho thấy sự vi phạm rõ ràng với thỏa thuận hồi hương. Đồng thời, Cục Nhập cư và Hải quan (ICE) cũng bắt đầu giam giữ hàng trăm người nhập cư Việt Nam tại các nhà tù giam giữ trên toàn quốc.
However, the current U.S. administration has blatantly disregarded this agreement and aggressively pushed to end the humanitarian protections afforded Vietnamese immigrants under it. In 2017 and 2018, record numbers of Vietnamese immigrants were deported from the U.S. to Vietnam, including a dozen pre-1995 individuals who were removed in express violation of the repatriation agreement. At the same time, Immigration and Customs Enforcement (ICE) also began detaining hundreds of Vietnamese immigrants in detention prisons across the country.

Các thực hành vô nhân đạo của ICE đã thúc đẩy việc đề đơn kiện tập thể chống lại chính quyền liên bang thách thức việc giam giữ vô thời hạn và vô ý định của người Việt Nam trước năm 1995 mà ICE không thể trục xuất. Vào tháng 10 năm 2018, ICE cuối cùng đã thừa nhận với tòa án rằng sẽ không thể trục xuất các cá nhân trước năm 1995 và đồng ý ngừng việc giam giữ họ trong một thời gian dài.
ICE’s inhumane practices prompted the filing of a class action lawsuit against the federal government challenging the indefinite and purposeless detention of pre-1995 Vietnamese that ICE cannot remove. In October 2018, ICE finally admitted to the court that it would not be able to deport pre-1995 individuals and agreed to stop detaining them for prolonged periods of time.

Bây giờ, chính phủ Hoa Kỳ đang tiếp tục tăng gấp đôi nỗ lực của mình để đẩy mạnh trục xuất trong cộng đồng của chúng ta, đưa TẤT CẢ các thành viên cộng đồng Việt Nam có lệnh trục xuất (Final orders of removal) tới nguy cơ bị trục xuất, bất kể họ đến Mỹ trước hay sau năm 1995.
Now, the U.S. government is continuing to double down on its efforts to ramp up deportations in our communities, putting ALL Vietnamese community members with final orders of removal at risk, regardless of whether they came to the U.S. before or after 1995.

Cùng với tất cả những người nhập cư, người tị nạn, cộng đồng người da màu trên khắp đất nước này, chúng tôi cùng nhau kêu gọi chính phủ của chúng tôi chịu trách nhiệm với chúng tôi. Ký tên để bảo vệ gia đình và cộng đồng của chúng tôi, và yêu cầu các biện pháp bảo vệ hiện tại dành cho cộng đồng Việt Nam theo thỏa thuận hiện hành được duy trì.
We join with all immigrant, refugee, Black and Brown communities across this country to hold our government accountable to us. Sign-on to protect our families and communities, and demand that the current protections afforded to the Vietnamese community under the current Agreement be maintained.

Signed by,

The Vietnamese Anti-Deportation Network (VADN):
Asian Americans Advancing Justice - Atlanta, GA
Asian Pacific Islander Re-entry of Orange County
AARW: Dorchester Organizing & Training Initiative - Boston, MA
Mekong-NYC
SEAC - North Carolina
SEARAC - Washington, D.C.
VietLead - Philadelphia, South Jersey
VietUnity-East Bay, California
VietUnity-South Bay, California 

0 have signed. Let’s get to 15,000!
At 15,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!