IURONG ANG PAGBUBUKAS NG FORMAL SCHOOL YEAR!

0 have signed. Let’s get to 35,000!


IURONG ANG PAGBUBUKAS NG FORMAL SCHOOL YEAR!
Magpatupad ng maka-mamamayang alternatibong edukasyon sa gitna ng pandemya!
Tupdin ang mga rekisito para sa ligtas at de-kalidad na edukasyon para sa lahat!

Kapahamakan ang naghihintay sa sektor ng edukasyon sa pagpipilit ng Department of Education na buksan ang SY 2020-2021 ng batayang edukasyon sa Agosto 24, 2020. Gagawin ito sa kabila ng paglala pa ng krisis pangkalusugan at pangkabuhayan sa bansa, nagpapatuloy na krisis sa sistema ng edukasyon, at lantad na mga problema sa mga aspeto ng kaligtasan, akses, kalidad, nilalaman at aktwal na kahandaan ng programang pang-edukasyon sa gitna ng pandemya na Basic Education Learning Continuity Plan (BE-LCP)

Lubhang mapanganib sa kalusugan ng mga guro, bata at magulang na buksan ang pormal na klase sa gitna ng rumururok pang pandemya. Mabilis na tumataas ang bilang ng mga guro at kawani sa edukasyon na tinatamaan ng impeksyon bunsod ng pag-obligang pumasok sa paaralan para ihanda ang balik-eskwela. Kahit pa kanselado ang face-to-face classes, kakailanganin sa ilalim ng LCP ang paggalaw ng milyun-milyong mga guro at magulang para maganap ang planong edukasyon. Seryosong banta ito sa kanilang kalusugan habang magpapalala pa ito sa pandemya sa bansa.

Mabigat na pasanin para sa mga magulang ang gastusin sa planong edukasyon na hindi pinaglaanan ng sapat na pondo ng pamahalaan. Dagdag pasakit ito sa gitna ng malubhang krisis pang-ekonomiya kungsaan tinatayang 20–27 milyon na ang walang trabaho at hanapbuhay, o underemployed. Limang milyong bata ang hindi nakapag-enrol para sa pasukan dahil sa hagupit ng krisis sa kabuhayan ng mga pamilya.

Walang signipikanteng hakbang na ginawa ang gobyernong Duterte upang resolbahin ang matagal nang krisis sa sistema ng edukasyon na bunga ng deka-dekadang pagtalikod ng gobyerno sa tungkulin sa edukasyon. Ang kapabayaang ito ang siyang dahilan kung bakit hindi ligtas ang kalagayan ng mga paaralan at walang kakayahang magpatupad ng epektibong distance learning ang sistema ng edukasyon. Sa halip na laanan ng dagdag na pondo, kinaltasan pa ang badyet sa edukasyon sa gitna ng pandemya.

Sa loob ng tatlong buwang paghahanda, hindi pinunan ang malalaking kakulangan sa klasrum, palikuran, handwashing facilities, klinika, guro at nars. Masahol ang health protocols ng DepEd na walang pag-ako ng responsibilidad sa kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Walang solusyong inilapat ang pamahalaan sa atrasadong kapasidad panteknolohiya ng sistema ng edukasyon para ihanda ang online distance learning. Ni walang inilalaang gadget o internet load para sa guro at estudyante. Walang malinaw at kongkretong plano hanggang ngayon kung paano gagana ang TV/radio-based learning modality.

Modular learning modality ang babagsakan ng mayorya ng mga batang mag-aaral, kahit pa pinakamabigat ito para sa magulang sa kahingiang sila ang magturo sa kanilang mga anak at malalantad sila sa impeksyon sa pagkuha at pagsusumite ng mga nakalimbag na module. Samantala, sumablay ang DepEd na makagawa ng kumpletong set ng module para sa pambansang gamit at walang sapat na pondong inilaan para sa pagpapa-imprenta ng mga modules. Walang pagpipilian ang mga paaralan ngayon kundi gamitin ang mga sariling-gawang module, nagkukumahog na humanap ng pondo at naghahabol ng reproduksyon.

Kapuna-puna namang walang interes ang DepEd na tumulong sa laban ng bansa sa pandemya. Hindi nakapasok sa kurikulum ng BE-LCP ang edukasyon hinggil sa pandemya. Sa halip, ipagpapatuloy lamang nito ang kurikulum ng K-12 sa porma ng Most Essential Learning Competencies.

Desidido lamang ang DepEd na ipilit ang pagbubukas ng klase subalit ipinasa ang lahat ng responsibilidad ng paghahanda para dito sa mga paaralan, guro, bata at magulang. Mabigat na pasanin rin para sa mga lokal na pamahalaan ang kahilingan ng DepEd na sagutin ng mga ito ang gastusin sa iba’t ibang learning modalities.

Sa nalalabing ilang araw, malabo nang mapunan ng DepEd ang mga minimum na pangangailangan bago buksan ang klase sa Agosto 24, lalung malayo pa na matugunan ang mas esensyal na mga paghahanda para maihatid ang ligtas at de-kalidad na edukasyon para sa lahat. Ang hinahabol na paghahanda ay nauntol pa ng deklarasyon ng MECQ sa NCR at mga karatig probinsya ng Region IV-A at Bulacan kungsaan nagmula ang pinakamalalaking bilang ng nagsipag-enrol para sa pasukan.

Walang ibang lohikal na hakbangin ngayon para sa pamahalaang Duterte kundi ang iatras ang pagbubukas ng pormal na school year. Nasa kamay ni Pangulong Duterte ang pagpapasyang ito sa pamamagitan ng RA 11480 upang maiwasan ang masasamang implikasyon ng di-handang pagbubukas ng klase sa gitna ng pandemya na bunga rin ng kapalpakan at kapabayaan ng rehimen. Dapat tiyakin muna ng pamahalaan ang paglalaan ng sapat pondo sa edukasyon, at pag-ibayuhin ang pagsisikap para epektibong makontrol ang pandemya, maibsan ang krisis sa ekonomiya, mapunan ang kakulangan sa pasilidad at tauhan para maging ligtas ang mga paaralan, at matustusan ang lahat ng pangangailangan ng iba’t ibang learning modalities. Sa gayun lamang maihahatid ang ligtas at de-kalidad na edukasyon para sa lahat.

Samantala, ilang buwan nang hindi natutugunan ng pamahalaan ang responsibilidad nitong maghatid ng edukasyon sa mamamayan. Hindi nakabubuti para sa kabataan at maaaring magdulot ng mas malalaking problemang panlipunan ang kawalan ng pag-aaral. Sa kagyat at pansamantala, dapat magpatupad ang pamahalaan ng alternatibong programa sa edukasyon na umaangkop sa kalagayan ng mamamayan at makabuluhan sa gitna ng pandemya - yaong magbibigay pa ng pagkakataon sa mga kabataang hindi makapag-enrol na makapag-aral sa panahong handa na ang kanilang mga pamilya; yaong magsasaalang-alang pangunahin sa kaligtasan ng mga guro, bata at magulang; yaong hindi magiging pabigat dahil sa mga pataw na mahihigpit na rekisito, ebalwasyon at sistema ng pagga-grado; at yaong tutulong sa kabataan na harapin at lampasan ang mga hamon na hatid ng pandemya.

Bagong Alyansang Makabayan • Alliance of Concerned Teachers Philippines • National Union of Students of the Philippines • College Editors Guild of the Philippines • League of Filipino Students • Anakbayan • Student Christian Movement of the Philippines • Kabataan Partylist • ACT Teachers Partylist • Makabayan Coalition • Gabriela • Gabriela Youth • Salinlahi • Kadamay • Coalition for People's Right to Health • Quezon City Public School Teachers Association • Manila Public School Teachers Association • Amihan • Kilusang Magbubukid ng Pilipinas • Kilusang Mayo Uno