Petition Closed

DEMAND AN END TO ANIMAL RAPE IN DENMARK (WHERE THE GOVERNMENT THINK IT'S PERFECTLY NORMAL AND LEGAL)

This petition had 22,476 supporters


You are so small and defenceless, you are terrified, in horrific pain, you have been bound and gagged by your torturer with no means of escape. You have beaten and kicked until you are almost unconscious, then dragged into a room where your torturer has paid another to put you through so much physical and mental pain you are praying you wont survive.

Still conscious he will deliberately destroy your internal organs, your delicate pelvic bones will be smashed, your skin will literally be ripped to pieces. Your legs will be forced to breaking point, your muscles and ligaments shredded and torn from the bone where your attacker forces your limbs away from your body. So much pain, so much fear, so much horror for someone so tiny, so innocent to endure.

All the while you try to scream out in hopes that someone will help you, anyone, just to make this stop. You try to fight back but you cant, you are bound and your mouth has been gagged so you cannot defend yourself in anyway.

You pray that death will be kind and take you to where you cant be hurt any more, because if you do survive, tomorrow or the next day, your owner will again take money from another, to abuse and rape you again.

You don’t understand what is happening to you. Why isn’t anyone coming to save you? Why is he doing this to you? What have you done so wrong that you have to endure this horrific ordeal?

The truth is:

You have done nothing wrong , you are an innocent

The reason he is allowed to do this to you is because you are in Denmark, and Rape of  defenceless animals has been deemed by the Government to be legal!

Infact other vile scum are even allowed to trap hundreds just like you, force you and others to endure such horrific cruelty on a daily, even hourly basis and call it an animal brothel.

At this point in time, sadly the only escape for you and others is death at the hands of your torturer ( Just like poor Lunar whose pic you see on this petitions main image, who was raped and killed in Turkey.), for those like lunar and you in the future, your only hope is that the decent honourable humans out there, who do care about you,will do the following:

* Read this petition

* Sign it

* Share it with the rest of the world.

* Alert there own European MP or there Foriegn affairs minister.

AND TELL THE GOVERNMENT AND PEOPLE OF DENMARK THAT THIS IS ANIMAL ABUSE IN ONE OF THE WORST FORMS,AND IT IS NOT ACCEPTABLE, IT IS NOT RIGHT, AND IT IS TOTALLY ILLEGAL, AND THAT THIS MUST STOP IMMEDIATELY.

As you can see by the photo of poor little Lunar who was recently raped and killed in Turkey, the act of Raping an animal as with all forms of rape is not normal, is horrific, it must be stopped.

  Click Here to Read Latest on the debate

Click Here to sign another petition on this subject

...................................................................................................

 

 

Danske - Du er så små og forsvarsløse, du er rædselsslagen, i rædselsvækkende smerte, har du været bundet og kneblet af din torturbøddel med ingen mulighed for at undslippe. Du har slået og sparket, indtil du er næsten bevidstløs, da slæbt ind i et rum, hvor din torturbøddel har betalt en anden for at sætte dig igennem så meget fysisk og psykisk smerte du beder Dem plejer overleve.

Stadig er ved bevidsthed vil han bevidst ødelægge din indre organer, vil din sarte bækken knogler blive smadret, din hud vil bogstaveligt talt blive revet i stykker. Dine ben vil blive tvunget til bristepunktet, dine muskler og ledbånd revet og revet fra knoglerne, hvor din hacker styrker dine lemmer væk fra kroppen. Så meget smerte, så meget frygt, så megen rædsel for nogen så lille, at så uskyldig udholde.

Alt imens du forsøger at skrige i håb om, at nogen vil hjælpe dig, nogen, bare for at gøre dette stop. Du prøver at kæmpe tilbage, men du kan ikke, er du bundet og din mund er blevet kneblet, så du kan ikke forsvare dig selv i alligevel.

Du beder til, at døden vil være så venlig og tage dig til, hvor du kan ikke være ondt mere, fordi hvis du gør overlever, i morgen eller næste dag, vil din ejer igen tage penge fra en anden, for misbrug og voldtægt dig igen.

Du forstår ikke hvad der sker for dig. Hvorfor er der ikke nogen kommer for at redde dig? Hvorfor er han gør det for dig? Hvad har du gjort det forkert, at du er nødt til at udholde dette forfærdelige prøvelser?

Sandheden er:

Du har gjort noget forkert, er du en uskyldig

Grunden til at han har lov til at gøre dette til dig, er fordi du er i Danmark, og voldtægt af forsvarsløse dyr har været anset for af regeringen for at være lovligt!

Infact andre modbydelige udskud er endda lov til at fælde hundredvis ligesom dig, tvinger dig og andre til at udholde sådan rædselsvækkende grusomheder på daglig, selv timebasis, og kalder det en dyr bordel.

På dette tidspunkt, desværre den eneste flugt for dig og andre, som du er død i hænderne på dine torturbøddel, for dem som dig i fremtiden, er din eneste håb om, at anstændigt ærede mennesker derude, som ikke bekymrer sig om dig , vil du gøre følgende:

* Læs dette andragende

* Skriv det

* Del det med resten af ​​verden.

Og fortælle regeringen og befolkningen AF DANMARK, AT DETTE ER dyremishandling i en af ​​de værste former, og det er ikke acceptabelt, er det ikke rigtigt, og det er fuldstændigt ulovlige, og at dette skal stoppe øjeblikkeligt.

…..........................................................................

 

Deutsch - Du bist so klein und wehrlos, Sie sind erschrocken, in schrecklichen Schmerzen sind, haben Sie schon gefesselt und geknebelt von Ihrem Peiniger ohne Fluchtwege. Sie haben geschlagen und getreten, bis Sie fast bewusstlos, dann in einen Raum, wo Ihr Peiniger bezahlt andere, die Sie durch so viel physische und psychische Schmerzen setzen Sie beten Sie es sonst überleben geschleppt.

Noch bei Bewusstsein wird er absichtlich zerstören Ihre inneren Organe, wird Ihre empfindliche Beckenknochen zertrümmert, werden Ihre Haut wird buchstäblich in Stücke gerissen werden. Ihre Beine werden bis zum Zerreißen, Ihre Muskeln und Bänder geschreddert und zerrissen von den Knochen, wo Ihre Kräfte Angreifer Ihre Gliedmaßen vom Körper weg gedrückt werden. So viel Schmerz, so viel Angst, so viel Horror für jemanden so winzig, um so unschuldig zu ertragen.

Alle während Sie schreien in der Hoffnung, dass jemand Ihnen zu helfen, jemand wird, nur um diesen Stopp machen versuchen. Sie versuchen sich zu wehren, aber man kann, Sie sind gebunden und den Mund geknebelt worden, so dass Sie nicht dagegen wehren in anyway.

Sie beten, dass der Tod wird freundlich sein und nehmen Sie, wo Sie kippe verletzt werden mehr, denn wenn Sie überleben, morgen oder am nächsten Tag wird Ihr Besitzer wieder Geld von anderen, um Missbrauch und Vergewaltigung, Sie wiederzusehen.

Du verstehst nicht, was mit Ihnen geschieht. Warum ist niemand kommen um dich zu retten? Warum tut er das für Sie? Was hast du getan, so falsch, dass Sie in diesem schrecklichen Tortur erdulden haben?

Die Wahrheit ist:

Sie haben nichts falsch gemacht, du bist ein unschuldiges

Der Grund durfte er dies für Sie tun, ist, weil Sie in Dänemark sind und Vergewaltigung wehrloser Tiere hat von der Regierung als nicht legal!

Infact anderen abscheulichen Abschaum sind auch zu fangen hunderte genau wie Sie, Sie zwingen und andere dürfen solche Gräueltaten täglich, sogar stündlich zu ertragen und nennen es ein Tier Bordell.

Zu diesem Zeitpunkt leider der einzige Ausweg für dich und andere wie du den Tod ist in den Händen Ihrer Folterknecht, für diejenigen, die wie Sie in Zukunft, ist Ihre einzige Hoffnung, dass die anständigen Menschen ehrlich da draußen, die sich um Sie über Sie wird folgendes tun:

* Lesen Sie die Petition

* Melden Sie es

* Teilen Sie es mit dem Rest der Welt.

Und erzählen die Regierung und der Bevölkerung DÄNEMARK, dass dieses Tier MISSBRAUCH IN EINEM der schlimmsten Formen, und es ist nicht akzeptabel, es nicht richtig ist, und es ist völlig illegal, und dass dies sofort zu stoppen.

…......................................................................................

 

Français - Vous êtes si petit et sans défense, vous êtes terrifié, dans la douleur horrible, vous avez été ligoté et bâillonné par votre tortionnaire sans aucun moyen de s'échapper. Vous avez battus jusqu'à ce que vous êtes presque inconscient, ensuite traîné dans une pièce où votre tortionnaire a payé une autre pour vous mettre dans la douleur tant physique et mentale que vous priez vous ne survivre.

Toujours conscient, il sera délibérément détruire vos organes internes, votre délicate os du bassin sera brisé, votre peau sera littéralement mis en pièces. Vos jambes seront obligés de point de rupture, vos muscles et ligaments déchirés et déchiquetés de l'os où votre attaquant les forces de vos membres de votre corps. Donc, beaucoup de douleur, tant de crainte, tant d'horreur pour quelqu'un de si petit, si innocent à supporter.

Pendant tout ce temps vous essayez de crier dans l'espoir que quelqu'un va vous aider, tout le monde, juste pour que cela cesse. Vous essayez de battre, mais vous ne pouvez pas, vous êtes lié et la bouche a été bâillonné de sorte que vous ne pouvez pas vous défendre de toute façon.

Vous priez que la mort va être gentil et vous emmener là où vous ne pouvez pas être plus mal, car si vous ne survivent, demain ou le lendemain, votre propriétaire sera de nouveau prendre l'argent d'une autre, aux abus et à vous violer à nouveau.

Vous ne comprenez pas ce qui se passe pour vous. Pourquoi personne ne vient vous sauver? Pourquoi fait-il pour vous? Qu'avez-vous fait si mal que vous avez à supporter cette épreuve horrible?

La vérité est la suivante:

Vous avez rien fait de mal, vous êtes un innocent

La raison pour laquelle il est autorisé à faire cela pour vous parce que vous êtes au Danemark, et le viol des animaux sans défense a été jugée par le gouvernement pour être légal!

Enfait vile racaille d'autres sont même permis à des centaines piège, tout comme vous, vous la force et les autres à supporter une telle cruauté horrible sur une base quotidienne, même horaire et l'appeler un bordel animal.

À ce moment-là, malheureusement, le seul échappatoire pour vous et les autres comme vous, c'est la mort aux mains de votre tortionnaire, pour ceux qui comme vous à l'avenir, votre seul espoir est que les êtres humains décents honorable là-bas, qui ne se soucient de vous , prendra les mesures suivantes:

* Lire cette pétition

* Inscrivez-vous qu'elle

* Partagez-le avec le reste du monde.

Et dire au gouvernement et au peuple danois QUE CECI EST LA VIOLENCE DES ANIMAUX DANS UN DES PIRES FORMES ET IL N'EST PAS ACCEPTABLE, il n'est pas juste, et il est totalement illégal et que Cela doit cesser immédiatement.

 

…..................................................................................................

 

Español - Usted es tan pequeño e indefenso, que están aterrorizados, en el dolor horrible, que ha sido atado y amordazado por su torturador, sin medios de escape. Ha golpeado y pateado hasta que esté casi inconsciente, y luego arrastrado a una habitación en la que ha pagado su torturador otra para que usted tenga a través de tanto dolor físico y mental que están orando usted no sobrevivir.

Aún consciente de que deliberadamente destruir sus órganos internos, los huesos pélvicos delicada será aplastado, la piel, literalmente, se rasgó en mil pedazos. Sus piernas se verán obligados a punto de ruptura, los músculos y ligamentos destrozado y desgarrado de los huesos, donde su atacante fuerzas de sus miembros fuera de su cuerpo. Tanto dolor, tanto miedo, tanto horror para alguien tan pequeño, tan inocente que soportar.

Todo el tiempo que tratar de gritar con la esperanza de que alguien le ayuda, nadie, sólo para hacer esta parada. Intenta defenderse pero no puedes, que son obligados y su boca ha sido amordazado por lo que no puede defenderse de ninguna manera.

Te ruego que la muerte será amable y te llevará a donde no puede ser herido más, porque si logran sobrevivir, mañana o al día siguiente, el nuevo propietario tendrá el dinero de otro, al abuso y la violación de nuevo.

Usted no entiende lo que está ocurriendo a usted. ¿Por qué no alguien que venga a salvarlos? ¿Por qué hace esto? ¿Qué has hecho tan mal que tienen que soportar esta terrible experiencia horrible?

La verdad es:

Usted ha hecho nada malo, usted es un inocente

La razón por la que se le permite hacer esto a usted es porque usted está en Dinamarca, y Violación de los animales indefensos se ha considerado por el Gobierno para ser legal!

Infact escoria vil otros se les permite a cientos trampa igual que tú, la fuerza que usted y otros que soportar la crueldad horrible como día a día, incluso cada hora y lo llaman un burdel de los animales.

En este momento, lamentablemente la única salida para usted y otros como usted es la muerte a manos de su verdugo, para los que como usted en el futuro, su única esperanza es que el ser humano decente honrada por ahí, que se preocupan por usted , hará lo siguiente:

* Leer esta petición

* Se Regístrate

* Que comparte con el resto del mundo.

Y DILE AL GOBIERNO Y AL PUEBLO DE DINAMARCA QUE ESTE ES EL ABUSO DE LOS ANIMALES EN UNA DE LAS PEORES FORMAS Y no es aceptable, no es correcto, y es totalmente ilegal, y que esto debe detenerse de inmediato.

 Today: Action Aid for Animals is counting on you

Action Aid for Animals www.actionaidforanimals.com needs your help with “DEMAND AN END TO ANIMAL RAPE IN DENMARK (WHERE THE GOVERNMENT THINK IT'S PERFECTLY NORMAL AND LEGAL)”. Join Action Aid for Animals and 22,475 supporters today.