Petition Closed

(abajo en castellano)

Malgrat els avenços innegables dels darrers anys per avançar cap un model d’escola inclusiva i amb l’aval de les línies de recerca més sòlides, les entitats representants del sector de la discapacitat, hem detectat que existeixen indicadors que ens fan pensar que aquest model podria estar en perill i per això demanem al Departament d'Ensenyament

•       Que presenti públicament una definició clara de les línies estratègiques del Model Educatiu que pretén l’actual govern.

•       Que es faci costat a la tasca dels Centres d’Educació Especial com a proveïdors de serveis de suport a l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials, tal i com es reflecteix a la LEC.

•       Que defensi, d’acord amb el Model d’Escola Inclusiva, l’atenció a la diversitat basada en el principi d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats, posant a l’abast dels alumnes els recursos necessaris per tal de fer possible la seva participació en entorns escolars ordinaris.

•       Que es realitzin les esmenes necessàries en les Instruccions del curs 2012-13 per tal que es reflecteixi l’existència de l’Escola Inclusiva.

“No exigim el creixement, sinó el manteniment dels recursos i serveis que, fins ara, s’estaven aplicant per a garantir una educació de qualitat als alumnes amb necessitats educatives especials”.Estem convençuts que el Govern de Catalunya, seguirà apostant per un model d’escola inclusiva i pel manteniment dels recursos i serveis que, fins ara, s’estaven aplicant per a garantir una educació de qualitat als alumnes amb necessitats educatives especials.

Descarrega't el manifest en PDF.

CASTELLANO

A pesar de los avances innegables de los últimos años para avanzar hacia un modelo de escuela inclusiva y con el aval de las líneas de investigación más sólidas, las entidades representantes del sector de la discapacidad, hemos detectado que existen indicadores que nos hacen pensar que este odelo podría estar en peligro y por eso pedimos al Departament d'Ensenyament de la Generalitat Catalunya

-         Que presente públicamente una definición clara de las líneas estratégicas del Modelo Educativo que pretende el actual gobierno.

-           Que nos apoye en la labor de los Centros de Educación Especial como proveedores de servicios de apoyo a la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales, tal y como se refleja en la LEC.

-          Que defienda, de acuerdo con el Modelo de Escuela Inclusiva, la atención a la diversidad basada en el principio de inclusión y de igualdad de oportunidades, poniendo al alcance de los alumnos los recursos necesarios para hacer posible su participación en entornos escolares ordinarios.

-           Que se realicen las enmiendas necesarias en las Instrucciones del curso 2012-13 para que - no son más dinerses refleje la existencia de la Escuela Inclusiva.

  "No exigimos el crecimiento, sino el mantenimiento de los recursos y servicios que, hasta ahora, se estaban aplicando para garantizar una educación de calidad a los alumnos con necesidades educativas especiales"

 Descargate el manifesto en PDF.

 

ENTITATS SIGNANTS:

COCARMI -  Comitè Català de representants de persones amb discapacitat

Confederació ECOM Catalunya

Down Catalunya – Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna -  Universitat Ramon Llull

FaPaC - Federació d’Associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya

FECAFAMM - Federació catalana d’associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental.

FEPCCAT - Federació Catalana d'Entitats de Paràlisi Cerebral i etiologies similars

Grup DINCAT - Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Federació, AEES i FAMPADI)

La Confederaciód’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social d’Atenció a les Persones de Catalunya

Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Letter to
Hble. Sra. Irene Rigau, Consellera d'Ensenyament Generalitat de Catalunya Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver
Acabo de signar la següent petició demanar a la Honorable Consellera Irene Rigau, Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,

----------------
Que es defensi el model d'Escola Inclusiva,

No s’ha d’oblidar l’horitzó del nostre país, de la nostra societat i de la nostra escola. És per això que recordem dos punts que ens enforteixen per lluitar per un model d’escola inclusiva.

1. La inclusió escolar dels i de les alumnes amb discapacitat en el sistema general d’educació:

És un DRET DEFINIT per la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per l’Assemblea General de l’ONU en sessió Plenària de 13 de desembre de 2006 i ratificada pel Govern de l’Estat espanyol juntament amb més de 100 països. La Convenció va entrar en vigor al maig de 2008.

És un indicador sensible del grau de qualitat i d’eficiència del conjunt del sistema educatiu, tal i com assenyalen el Moviment Internacional sobre Una
educació per a tothom i diversos organismes internacionals (UNESCO, Agència Europea pel desenvolupament de l’atenció a les necessitats educatives especials, entre d’altres).

2. El model d’educació inclusiva és bo per a tot l’alumnat i pel conjunt del sistema educatiu. No defensem un model d’escola per l’alumnat amb discapacitat, sinó un model d’escola per a tothom. La llei d’Educació ho explicita clarament “L’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva”
----------------

Atentament,

Escola Inclusiva en Perill started this petition with a single signature, and now has 8,322 supporters. Start a petition today to change something you care about.