Cyprus & EU: Legislation for Presumption of Shared Parenting (50/50) by FIT & ABLE Parents

0 have signed. Let’s get to 500!


Γονείς και Παιδιά έχουν υποφέρει και υποφέρουν. Ευκαιρία να το αλλάξουμε.

Parents and Children have suffered and still are.  Chance to change that.

Note: English Text Follows

"Αναμφίβολα, στο λειτούργημα ενός γονέα για την επιμέλεια του παιδιού του, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 18, περιλαμβάνεται και η κατάλληλη διαπαιδαγώγηση του παιδιού […]. Προπάντων δε, στο λειτούργημα του γονέα, περιλαμβάνεται και η συμβουλή προς το παιδί, να σέβεται και να αγαπά και τους δύο γονείς του και τους παππούδες του, ως επίσης και όλο τον κόσμο […]. Ψυχολογικός εξαναγκασμός ή πίεση ενός παιδιού, εκεί που υπάρχει, με σκοπό την αποξένωση του από τον άλλο γονέα, δεν αποτελεί απλώς αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά, αλλά όπως είδαμε, και βάναυση ενέργεια, ένα είδος κακοποίησης, την οποία κανένα Δικαστήριο, που θέλει να προστατεύσει το συμφέρον ενός ανήλικου, δεν μπορεί να ανεχθεί." - Γιώργος Σεργίδης, Πρόεδρος Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, απόφαση 390/07.

Σε μια εποχή όπου τα ίσα δικαιώματα διαφόρων ομάδων ανθρώπων της κοινωνίας παγκοσμίως διεκδικούνται και κατοχυρώνονται διά Νόμου, υπάρχουν Δυστυχώς οι ομάδες των ΠΑΙΔΙΩΝ και των ΓΟΝΕΩΝ, οι οποίες παρά τη ρητή αναφορά, δεν απολαμβάνουν τα δικαιώματα που παρέχονται απο το σχετικό Νόμο και ούτε υπάρχουν και οι μηχανισμοί που να δίνουν το δικαίωμα στις αρχές του Κράτους να τον επιβάλλουν εκεί και όπου χρειάζεται.  Λόγω τούτου, επιβάλλεται η άμεση διά νόμου κατοχύρωση του δικαιώματος και υποχρέωσης παροχής γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς σε περιπτώσεις όπου η συμβίωση τερματίζεται μόνιμα ή προσωρινά, νοουμένου ότι και οι δυο γονείς είναι σε θέση να την προσφέρουν. 

Για διασφάλιση του δικαιώματος αυτού, απαιτείται η αυστηρή αντιμετώπιση του φαινομένου της γονικής αποξένωσης, ακόμη και με νομοθετική ρύθμιση που να δίνει το δικαίωμα άμεσης παρέμβασης των κρατικών αρχών και υπηρεσιών όπου γίνεται αναφορά για τέτοια συμπεριφορά, καθώς επίσης και η διά νόμου διασφάλιση της εξ’αρχής ίσης κατανομής τους χρόνου διαμονής των παιδιών και με τους δύο γονείς (“50/50”).  Δεκάδες μελέτες έχουν δείξει τα απτά ωφελήματα του 50/50, καθώς και τους ανησυχιτικά αυξημένους κινδύνους στην ψυχολογική κατάσταση παιδιών που μεγαλώνουν μακριά από ένα από τους δύο γονείς, σε μεταγενέστερα στάδια της ζωής τους.  Επίσης, η εξ’αρχής γνώση της υποχρέωσης αυτής, θα συμβάλει έμμεσα και στην επαναφορά κάποιων χαμένων οικογενειακών αξιών, που αναπόφευκτα έχουν επηρεαστεί μέσα από τα χρόνια. 

 “Undoubtedly, during the exercise of the parental care, to which article 18 refers, the proper pedagogy of the child is included […]. Especially so, the role of parent, includes the advice towards the child, to respect and love both parents and grandparents (from both sides), as well as all people […]. Psychological coercion or pressure on a child, where it exists, aiming to its alienation from the other parent, does not only constitute antipedagogical behavior, but as we have seen, a violent act as well, a form of abuse, the likes of which no Court, which wants to protect a child’s best interest, cannot tolerate.” – George Sergides, President Nicosia Family Court, ruling 390/07

At a time and age when equal rights of various groups in society worldwide are pursued and validated by Law, there are also the groups of CHILDREN and PARENTS, which unfortunately despite specifically stated, do not enjoy the rights granted by the corresponding Legislation, nor do the mechanisms exist that would allow the authorities to enforce it where and when it is required to do so.  Because of this, the immediate legislative validation of the right and obligation of parental care through joint custody is imperative, in cases of temporary or permanent cohabitation, provided that both parents are fit to fulfill their corresponding duty. 

In order to secure this right, the phenomenon of parental alienation needs to be strictly addressed, even with a legislative regulation which would give the right to the governmental authorities and services for immediate intervention where such behavior is reported, as well as the legalization of joint custody with equal time being allocated to both parents (“50/50”) by default.  Numerous studies have concluded the tangible benefits of 50/50, as well as the worryingly increased dangers for the psychological state of children being raised away from one of their two parents.  In addition, the advance knowledge of the obligation to adhere to a joint custody arrangement will contribute to the revival of certain family values which have undoubtedly been generally affected over the years.