Reduce light pollution, save our planet!

0 hanno firmato. Arriviamo a 5.000.


********************************ENGLISH********************************

All this light is turning off our world. 

During the summer, street lighting kills 60 billion insects in Germany. In Illinois, the maturation of the wheat is delayed up to six weeks due to artificial lighting which makes nights not completely dark. In Switzerland it has been shown that lights pollution leads plants to confuse nights with days and this causes 13% less of fruit production. In England it has been verified that the opening of the plant buds is anticipated by two weeks due to artificial lights.

Artificial light interferes with the migration of birds and turtles, as well as with the behaviour of crickets, cicadas, moths, bats and nocturnal pollinators. It is estimated that 30% of vertebrates and 60% of invertebrates that act mainly at night time change their behaviour due to light pollution.

80% of the world's population lives under a sky polluted by artificial lights. A third of humanity cannot see the Milky Way (UNESCO World Heritage). 

And these are only few examples.

Paradoxically, light pollution is the least "visible" type of pollution, but every year it grows by 2%, destroying the biological balance and our dear biodiversity.

Next appointment with "Earth Hour" will be 30th March 2019 20.30-21.30 Local time but until then, supporting the good cause of World Wide Fund (WWF) I ask everybody to complete the "Earth Hour" every day, turning off lights at least 1h per day before when night comes. It would be a great step onward for our future!

Link to my personal project: www.letnatureshine.info
Link to the event: www.earthhour.org/
Join the movement with your event: www.earthhour.org/celebrate-the-hour
See what happened during the Earth Hour 2018: www.youtube.com/watch?v=UZYiJLH2toY

 

********************************ITALIANO********************************

Tutta questa luce sta spengendo il mondo.

In Germania, in una sola estate, l’illuminazione stradale uccide 60 miliardi di insetti. Dall’altra parte dell’Atlantico, in Illinois si è appurato che una notte non completamente buia, a causa dell’illuminazione artificiale, fa ritardare la maturazione del grano fino a sei settimane. Mentre, tornando in Europa, in Svizzera è stato dimostrato che le piante indotte a scambiare la notte con il giorno a causa dell’inquinamento luminifero producono il 13% in meno di frutta e in Inghilterra è stato verificato che le luci artificiali fanno anticipare l’apertura dei boccioli delle piante di due settimane.

La luce artificiale interferisce sulla migrazione di uccelli e tartarughe, oltre che sul comportamento di grilli, cicale, falene, pipistrelli e impollinatori notturni. Si calcola che il 30% dei vertebrati che agiscono soprattutto di notte modificano il loro comportamento a causa dell’inquinamento luminoso. La percentuale sale, addirittura, al 60% degli invertebrati notturni.

E questi sono solo alcuni esempi.

Paradossalmente, l'inquinamento luminoso è il meno "visibile" tra gli inquinamenti, ma ogni anno aumenta del 2%, distruggendo l'equilibrio biologico e la nostra cara biodiversità.

il prossimo appuntamento con "L'ora della Terra sarà il 30 Marzo 2019 dalle 20.30 alle 21.30, ma fino ad allora, supportando la buona causa di World Wide Fund (WWF) chiedo a tutti di completare "L'ora delle terra" almeno un'ora al giorno, di spengere le luci per un'ora quando arriva sera. Sarebbe un grande passo avanti per il nostro futuro e quello del nostro pianeta!

Link al mio progetto personale: www.letnatureshine.info
Link all'evento "L'ora della terra": www.earthhour.org/
Prendi parte al movimento di WWF: www.earthhour.org/celebrate-the-hour
Vedi cosa è successo nell'edizione 2018: www.youtube.com/watch?v=UZYiJLH2toY

 

*******************POLSKI*************************

Całe to światło stopniowo wyłącza naszą planetę.

Pozwól, że podam kilka przykładów:

Latem oświetlenie uliczne zabija w Niemczech 60 miliardów owadów. W Illinois dojrzewanie pszenicy jest opóźnione do sześciu tygodni ze względu na sztuczne oświetlenie, które sprawia, że noce nie są całkowicie ciemne. W Szwajcarii potwierdzono że sztuczne światło powoduje że rośliny mylą noce z dniami, co powoduje 13% mniej produkcji owoców. W Anglii sprawdzono, że otwarcie pąków roślin zaczyna się dwa tygodnie wczesniej niz zwykle ze względu na sztuczne oświetlenie.

Sztuczne światło zakłóca migrację ptaków i żółwi, a także zachowanie świerszczy, cykad, ciem, nietoperzy i nocnych zapylaczy. Szacuje się, że 30% kręgowców i 60% bezkręgowców działających głównie w porze nocnej zmienia swoje zachowanie z tego powodu.

80% światowej populacji żyje pod niebem zanieczyszczonym sztucznym światłem. Jedna trzecia ludzkości nie może zobaczyć Drogi Mlecznej (światowego dziedzictwa UNESCO).

To jest tylko nie wiele przykładów.

Paradoksalnie, zanieczyszczenie światłem jest najmniej "widocznym" rodzajem zanieczyszczenia, ale każdego roku rośnie o 2%, niszcząc naszą równowagę i różnorodność biologiczną.

Następne spotkanie z "Earth Hour" odbędzie się 30 marca 2019 roku, od 20.30 do 21.30 czasu lokalnego. Ale do tego czasu, wspierajmy dzień w dzień World Wide Fund (WWF) i "Earth Hour" gasząc światło bynajmniej na godzinę kiedy nadchodzi wieczór. Byłby to wielki krok dla naszej przyszłości i naszej planety!

Link do mojego projektu: http://www.letnatureshine.info
Link do spotkania "Earth Hour": http://www.earthhour.org/
Weź udział w ruchu WWF:http://www.earthhour.org/celebrate-the-hour
A oto, co działo się w 2018 roku: http://www.youtube.com/watch?v=UZYiJLH2toY