Petición cerrada

Que es tiri enrere l'eliminació del grau de filologia romànica llengües als graus de lingüística i llengües i literatures modernes a la Facultat de Filologia de la UB.

Esta petición ha conseguido 5.974 firmas


La Universitat de Barcelona està en vies de privatització i autodestrucció. Recenment, hi ha hagut un episodi més en aquesta via que és indignant i inadmissible. Es tracta de les retallades en l'oferta d'ensenyament a la Facultat de Filologia de la UB aquest 2014, que consisteixen en l'eliminació del grau de FILOLOGIA ROMÀNICA a la UB i l'eliminació de l'ensenyament de llengües (CATALÀ, ÀRAB, ITALIÀ, HEBREU, PORTUGUÈS, BASC, GALLEC, POLONÈS, GREC I LLATÍals graus de LINGÜÍSTICA I LLENGÜES I LITERATURES MODERNES.  

QUÈ SUPOSA?

Primerament, la supressió del Grau de Filologia Romànica, a més d'indignar el recentment desaparegut Martí de Riquer de la seva tomba, tanca un grau històric i prestigiós per sempre més, deixant de formar experts medievalistes com s'hi han format. A més, en una ciutat com Barcelona, dins del domini romànic, es deixaran de poder estudiar les llengües romàniques amb tot el que impliquen (literatura, llengua, cultura, història...). Se suprimeix l'única oferta de romanès de les universitats públiques de Catalunya i es reduiex la d'occità, mantenint-se amb poca força a una de sola, així com de portuguès, gallec i italià (ja que també se suprimeixen en Lingüística i Llengües i literatures modernes). És colpidor veure que amb un cop de document es carreguen un grau històric i amb tantes possibilitats i prestigi.

Pel que fa a l'eliminació de llengües, ens trobem amb un panorama absurd i desolador:

- S'elimina la possiblitat d'estudiar lingüística catalana o llengua i literatura catalana (a excepció del grau de Filologia Catalana) mentre que es podrà estudiar lingüística i llengua i literatura de castellà, francès, anglès, rus i alemany, únicament. 

Això és absurd, ja que els alumnes que fan català de Lingüística i Llengües i Literatures assisteixen a les mateixes classes que els de filologia catalana, de manera que no s'estalvia res.És indignant veure com el català s'elimina dels graus "multilingües" i es primen les llengües "útils" (és a dir, les que més estan aniquilant la diversitat lingüística), i això a Barcelona i a una Universitat pública, sigui culpa de qui sigui. 

El mateix passa també amb àrab, on els estudiants que el cursen també assisteixen a les classes amb els de filologia semítica. Aquest mateix procés no l'han aplicat, però, al castellà, a l'anglès o l'alemany. Tampoc concorda amb els casos del rus i el francès, ja que fa poc que es van eliminar les seves filologies. 

- El portuguès, el gallec, el polonès, l'italià i el basc desapareixen com a llengües de formació completa (o fins i tot parcial) de les univesitats catalanes per sempre més, deixant professors i especialistes molt qualificats (tant com a professors com a invesigadors) al carrer. L'italià desapareix de la UB, també. 

- Es redueix la diversitat lingüística que es pot escollir en aquests dos graus, condemnant-los al fracàs. Qui farà lingüística o llengües i literatures, amb aquesta oferta de llengües pobríssima i potenciant com veiem les filologies per davant d'aquests dos graus?

REFLEXIÓ

Hem d'aturar aquesta absurditat que ataca la qualitat de l'ensenyament de la UB i deixa molts professors a la UB i molts futurs alumnes sense la formació que desitjarien. Un gallec no podrà estudiar gallec a cap universitat catalana, el mateix que un portuguès o un polonès. 

Hem d'aturar-ho, també perquè si no hi fem res, el següent seran altres graus, altres assignatures, altres itineraris, altres acomiadaments de professors que comprometen la vida universitària dels temps actuals i denigren i privatitzen l'ensenyament universitari, convertint les universitats en institucions de fer diners destinades a formar ovelletes que serveixin el model dels que manen. 

Ens hem de mobilitzar entre tots per a lluitar-hi en contra. Els estudiants de la Facultat de Filologia ja hem signat, vosaltres també us comprometeu?

Moltes gràcies.

----

The University of Barcelona is on the path to privatisation and self-destruction. Recently, there has been yet another episode in this path that is outrageous and inadmissible. It has to do with the cuts in the educational offer at the Faculty of Philology of the UB this year, namely the removal of the degree of ROMANCE PHILOLOGY from the UB and the removal of the teaching of languages (CATALAN, ARABIC, ITALIAN, HEBREW, PORTUGUESE, BASQUE, GALICIAN, POLISH, GREEK AND LATIN) from the degrees of LINGUISTICS AND MODERN LANGUAGES AND LITERATURES.

WHAT DOES THIS MEAN?

Firstly, the removal of the Degree in Romance Philology, along with making the recently deceased Martí de Riquer turn in his grave, forever leaves closed a historic and prestigious degree, meaning the university will no longer form experts in medieval studies as had been done before. Furthermore, in a city like Barcelona, within the Romance language area, Romance languages will no longer be able to be studied, along with everything they imply (literature, language, culture history...). The only offer of Romanian in Catalan public universities is being gotten rid of, and that of Occitan is also reduced, as it will only be maintained weakly in one university, as is the case of Portuguese, Galician and Italian (as they will also be removed from Linguistics and Modern Languages and Literatures). It is shocking to see that with a bit of paperwork a historic degree with so many possibilities and prestige is being eliminated.

-No longer will there be the possibility to study Catalan linguistics or Catalan language and literature (except in the degree of Catalan Philology) – as far as Linguistics and Language and Literature go, only Spanish, French, Russian and German will be able to be studied.

This is absurd, as the students that do Catalan within Linguistics and Languages and Literatures attend the same classes as those who study Catalan philology – in this way, nothing is saved as far as the budget is concerned. It is outrageous to see how Catalan is removed from the “multilingual” degrees while “useful” languages (i.e. those that are most involved in the annihilation of language diversity) are prioritised – this in Barcelona at a public university, whoever’s fault it is.

The same thing happens with Arabic as well, where the students that take it as part of Linguistics or Modern Languages and Literatures attend the same classes as those who study Semitic Philology. This same process has not been applied, however, to Spanish, English or German. Nor is this the case of Russian or French, as the philologies dedicated to these languages were already eliminated a while ago.

-Portuguese, Galician, Polish, Italian and Basque will disappear as majors (or even as electives) from the Catalan university system for ever, leaving highly qualified professors and specialists (both as professors and as researchers) without a job. Italian will also disappear from the UB.

-The diversity of languages that can be chosen in this two degrees is reduced, condemning them to failure. Who will do Linguistics or Languages and Literatures, with this extremely poor offer of languages, promoting philologies ahead of these two degrees?

REFLECTION

We need to stop this absurdity that attacks the quality of teaching at the UB and leaves many professors and many future students without the studies they desired. A Galician will not be able to study Galician in any Catalan university, as is true for Polish and Portuguese students.

We have to stop this, also because if we don’t do anything, next will come the removal of more degrees, subjects, itineraries and professors, which endangers today’s university life and denigrates and privatises tertiary education, converting universities into money-making institutions destined to creat sheep that serve the model of those in power.

We all have to mobilise to fight back. We, the students of the Faculty of Philology have already signed – how about you?

Thank you.

 Hoy: Albert cuenta con tu ayuda

Albert Badosa necesita tu ayuda con esta petición «Contra la Retallada d'Ensenyament de la Facultat de Filologia». Únete a Albert y 5.973 personas que ya han firmado.