Pla Director de la Costa Brava: l'última oportunitat? Junts podem salvar la Costa Brava!

Pla Director de la Costa Brava: l'última oportunitat? Junts podem salvar la Costa Brava!

8803 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 10.000!
Con 10.000 firmas, es más probable que esta petición haga reaccionar al destinatario de la petición maker
SOS Costa Brava ha iniciado esta petición dirigida a Conseller de Territori i Sostenibilitat y

La creació de SOS Costa Brava ha suposat un crit d’alerta davant l'allau de noves urbanitzacions que planejaments urbanístics obsolets i caducs permeten als darrers reductes verges de la Costa Brava.

Davant la urgència d'actuar, la Generalitat va decretar una moratòria urbanística i va anunciar la realització del Pla Director de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí. El passat desembre va sortir a exposició pública la versió inicial de l'esmentat pla. Per nosaltres aquest Pla Director és un gran pas endavant, però insuficient encara per treure la Costa Brava de la zona de perill. 

Des de SOS Costa Brava hem elaborat unes completes al·legacions a aquest pla i us demanem que ens hi doneu tot el vostre suport.

Firma aquesta petició per demostrar el teu suport.

Sotasigna les al·legacions de SOS Costa Brava

JUNTS PODEM SALVAR LA COSTA BRAVA

Més informació: www.soscostabrava.cat

 

 

- - - TRADUCCIÓN AL CASTELLANO - - - 

La creación de SOS Costa Brava ha supuesto una llamada de alerta ante el alud de nuevas urbanizaciones que planeamientos urbanísticos obsoletos y caducos permiten en los últimos reductos vírgenes de la Costa Brava.

Ante la urgencia de actuar, la Generalitat decretó una moratoria urbanística y anunció la realización del Plan Director de revisión de los suelos no sostenibles del litoral gerundense. El pasado diciembre salió a exposición pública la versión inicial del mencionado plan. Para nosotros este Pla Director es un gran paso adelante, pero insuficiente todavía para sacar la Costa Brava de la zona de peligro. 

Desde SOS Costa Brava hemos elaborado unas completas alegaciones al plan y os pedimos que nos deis todo vuestro apoyo.

Firma esta petición para demostrar tu apoyo.

Sotasigna las alegaciones de SOS Costa Brava

JUNTOS PODEMOS SALVAR LA COSTA BRAVA

Más información: www.soscostabrava.cat

 

 

- - - ENGLISH TRANSLATION - - -

The creation of SOS Costa Brava has been a cry of alarm pointing out the amount of new developments that old and obsolete urban planning permits at the last virgin sites of the Costa Brava.

Understanding the urgency to act, the Generalitat decreed an urbanistic moratorium and announced the redaction of a Coastal development plan with a review of unsustainable urban zoning. Last December, an initial version of this plan was published for public review. We consider this plan a big step forward, but still insufficient to get the Costa Brava out of the danger zone. 

SOS Costa Brava has written exhaustive legal allegations to this plan and we ask that you give us your full support.

Sign this petition to show your support.

Sign the SOS Costa Brava allegations.

TOGETHER WE CAN SAVE THE COSTA BRAVA

More information: www.soscostabrava.cat

8803 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 10.000!
Con 10.000 firmas, es más probable que esta petición haga reaccionar al destinatario de la petición maker