Chú-chí: Iau-kiû chheng-ho͘ Tâi-oân khiok m̄-sī “Chinese Taipei”( Tiong-hôa Tāi-pak )!

Chú-chí: Iau-kiû chheng-ho͘ Tâi-oân khiok m̄-sī “Chinese Taipei”( Tiong-hôa Tāi-pak )!

0 人が賛同しました。もう少しで 150,000 人に到達します!
もう少しで賛同数が150,000に届きます!
発信者:台湾2020東京 宛先:Thê-chhut tùi-siōng : IOC Kok-chè O-lín-phí-khù Úi-goân-hōe

日本語/ Pe̍h-ōe-jī / 漢羅 /中文/ English

Chú-chí: Iau-kiû chheng-ho͘ Tâi-oân khiok m̄-sī “Chinese Taipei”( Tiong-hôa Tāi-pak )!

Í Ò-ūn-hōe ūi siú ê kok-chè pí-sài chóng-sī kā “Tâi-oân”chheng-ho͘ chò “Chinese Taipei”. “Chinese Taipei”chit-ê miâ-chheng sī in-ūi Tiong-kok chèng-hú ngē kóng “Tâi-oân sī Tiong-kok ê chi̍t-pō͘-hūn” ê chèng-tī ap-le̍k hā só͘ sán-seng ê. Tiong-kok chèng-hú kā chèng-tī būn-tê lī-iōng tī kok-chè pí-sài, hiòng kok-chè siā-hōe soan-thoân chū-ngó͘ ê chú-tiuⁿ.

Tâi-oân to̍h sī Tâi-oân, m̄-sī Tiong-kok ê chi̍t-pō͘-hūn. 2014 nî ê Ji̍t-thâu-hoe Hak-ūn kah 2016 nî ê chóng-thóng soán-kí kiat-kó, lóng hiòng kok-chè hián-sī Tâi-oân kok-lāi Tâi-oân lâng ê kiông-lia̍t Tâi-oân ì-sek.

Iû-kî kīn-lâi tī Tâi-oân kí-hêng kok-chè pí-sài ê sî, hōe-tiûⁿ lāi lóng chhut-hiān “Tâi-oân to̍h sī Tâi-oân” ê pò͘-tiâu, chìn-hêng kī-choa̍t sú-iōng “Chinese Taipei” ê kong-bîn ūn-tōng.

Goán chàn-tông Tâi-oân lâng ê siaⁿ-im, kiōng-tông hiòng kok-chè siā-hōe thê-chhut “Tâi-oân to̍h sī Tâi-oân, m̄-sī Chinese Taipei” ê iau-kiû.

Siong-sìn chí-iàu ū jú chē ê sè-kài iú-jîn kah goán khiā chò-hóe lâi cheng-chhú kok-chè siā-hōe ê jīn-tông, chiū ū kā “Chinese Taipei” kái-piàn chiâⁿ-chò Tâi-oân ê le̍k-liōng.

Chòe-āu, khiā tī goán Ji̍t-pún lâng hoat-khí chit-ê chhiam-sú oa̍h-tāng ê li̍p-tiûⁿ, khún-chhiat kî-thāi tī 2020 nî ê Tang-kiaⁿ Ò-ūn ê sî, Tâi-oân tāi-piáu ē-tàng í Tâi-oân ê miâ chham-ú sēng-hōe.

Chit-ê chhiam-sú oa̍h-tāng sī iû phō-tio̍h kāng-khoán bo̍k-phiau ê Ji̍t-pún kok-lāi Ji̍t-pún lâng kah Tâi-oân lâng kiōng-tông hoat-khí ê. Goán kî-thāi sè-kài kok kok lóng ē-tàng sêng-li̍p chi-chhî “Tâi-oân to̍h sī Tâi-oân” ê thoân-thé.

Chham-ú chit-ê oa̍h-tāng ê hong-hoat m̄-nā sī sú-miâ jî-í, hi-bāng ē-tàng ū koh khah chē ê kok-chè iú-jîn tī chun-tiōng kò-jîn ê su-sióng kah chū-iû piáu-hiān ê chiân-tê hā, kiōng-tông í kok chū ê hong-hoat lâi chìn-hêng hô-pêng ê ūn-tōng.

 

0 人が賛同しました。もう少しで 150,000 人に到達します!
もう少しで賛同数が150,000に届きます!