Petition Closed

Justice for Wrexham AFC - #wheresourshare

This petition had 1,245 supporters


Back in 2009 the owners of Wrexham AFC, a company called Wrexham Village, submitted planning applications to develop land around the Racecourse Stadium. The Chief Planning Officer at the time stated that…

"This requires the erection of a 5,000 seat stand. The cost of building the stand should be apportioned to each of Phase 1 and Phase 2. Otherwise Phase 1 could be completed and the new stand not started at all, and then the cost of the new stand might not make it financially viable to proceed with any of Phase 2 and Phase 3."

After stating that obvious fact, the Council then put no measures in place to secure the integrity of what is a hugely significant part of the Welsh sporting and social landscape.

We the undersigned call on the Welsh Assembly Government to call in and investigate all aspects of planning applications P/2008/1295 and 6. This to include the legal advice highlighted by former Council Leader Aled Roberts in the BBC Week in Week out documentary of 2011.

https://www.youtube.com/watch?v=_9wmLBYPvvc

Councillor Roberts stated that the council had taken the best advice in determining its response to the applications. The subsequent outcomes have proven far from satisfactory.

The Council has refused to release any detail regarding this advice and the current Council Leader has refused to answer any questions on the subject. The only response from the Guildhall has come from Council Officers who were involved in the original flawed decision.

It defies all definitions of openness and fairness.

Wrexham is a town in North Wales but the current council regime seem to believe that it is a Banana Republic.

Put simply.

In order to gain planning permission to build their flats the developers told a series of outrageous lies. They lied to the council. They lied to the fans and they lied to the Town. All of this was done with the connivance of Council Leader Aled Roberts, Chief Planning Officer Lawrence Istead and Chief Legal Officer Trevor Coxon who failed to protect the basic interests of the Town whilst claiming to have taken the “best legal advice. “

The actions of Wrexham Village should be subject to a police investigation on the grounds of “obtaining a pecuniary advantage by deception” but it is the role of Wrexham Council that needs to be examined here.

The history of this piece of land is well known locally but perhaps needs repeating. Wrexham Village took the land out of the club in exchange for debts run up by their own incompetence. They paid £5m for this land. They built student flats on part of the site and that is now valued by themselves at £13m. They sold the stadium part of the land to Glyndwr University for £2m and are currently selling the remainder of the land to Macdonalds for around £6m.

So a £5m investment has yielded a return of over £20m. And yet they claim that there is no profit in order to fulfil their promises. Not a single penny. They are supported in this by their friends at the Guildhall.

A long term solution for that site needs to be found. Hell will freeze over before Wrexham Village do the right thing and deliver on their promises. Wrexham Council are unwilling to enforce the promises made by Wrexham Village and that leaves the Welsh Assembly Government as the only body able to ensure justice for Wrexham AFC.

Macdonalds must not be allowed to develop that land until a solution is found to the needs of Wrexham AFC.

We have run up against a brick wall at the local authority where the Councillors fight with the Council Officers to see who could give less of a toss to this important local issue.

The assembly is the last hope that we have in saving this important national asset.

######################################################

Yn ôl yn 2009 cyflwynwyd gais cynllunio gan gwmni o'r enw Wrexham Village, perchnogion Wrexham AFC, i ddatblygu'r tir o amgylch y Cae Ras. Dywedodd y Prif Swyddog Cynllunio ar y pryd ...

Mae angen codi eisteddle gyda 5,000 o seddi. Dylid rhannu cost adeiladu'r eisteddle newydd rhwng Cyfnod 1 a Chyfnod 2. Fel arall gall Cyfnod 1 cael ei gwblhau heb gwychwyn ar eisteddle newydd o gwbwl, a gall cost eisteddle newydd olygu na fyddai'n ddichonol yn ariannol i barhau ag unrhyw ran o Gyfnod 2 a Chyfnod 3.

Wedi datgan y ffaith gwbwl amlwg yma, ni chafwyd unrhyw fesurau penodol gan y Cyngor i sicrhau rhan hollol allweddol o dirlun cymdeithasol a hunaniaeth chwaraeon Cymru.

Rydym ni sydd wedi arwyddo isod yn galw ar Lywodraeth Cymru i archwilio pob rhan o geisiadau cynllunio P/2008/1295 a 6. Dylid cynnwys y cyngor cyfreithiol cafodd ei amlygu gan cyn Arweinydd y Cyngor Aled Roberts yn rhaglen ddogfen BBC Week In Week Out yn 2011.

https://www.youtube.com/watch?v=_9wmLBYPvvc

Dywedodd Cynghorydd Roberts fod y Cymgor wedi cael y cyngor gorau posib wrth ddod i benderfyniad ynghylch eu hymateb i'r ceisiadau. Nid yw'r hyn sydd wedi dilyn yn foddhaol o gwbwl.

Mae'r Cyngor wedi gwrthod rhyddhau unrhyw fanylion ynghylch y cyngor yma ac mae Arweinydd presenol y Cyngor wedi gwrthod ateb unrhyw gwestiwn ar y mater. Daw' unig ymateb ar hyn o bryd gan Swyddogion y Cyngor fu'n rhan o'r broses ddifygiol wreiddiol.

Mae hyn yn mynd yn erbyn pob diffinaid o chwarae teg a thryloywder.

Mae Wrecsam yn dref yng ngogledd Cymru ond mae'r Cyngor presenol yn credu ei fod yn rhyw fath o Weriniaeth Fanana.

I siarad yn blaen, er mwyn sicrhau hawl cynllunio i adeiladau eu fflatiau bu'r datblygwyr yn rhaffu celwyddau. Cafwyd celwyddau noeth yn eu trafodaethau gyda'r Cyngor. Cafwyd celwyddau noeth yn eu trafodaethau gyda'r cefnogwyr a'r dref. Cafwyd hyn oll gyda goddefiad Arweinydd y Cyngor Aled Roberts, y Prif Swyddog Cynllunio Lawrence Istead a'r Prif Swyddog Cyfreithiol Trevor Coxon fethodd a sicrhau buddianau'r dref ar ôl honi iddynt gymryd y "cyngor cyfreithiol gorau."

Dylai gweithred Wrexham Village fod yn destun ymchwiliad gan yr heddlu ar sail “obtaining a pecuniary advantage by deception” ond rôl Cyngor Wrecsam sydd angen ei ymchwilio yma.

Mae hanes y llecyn yma o dir yn adnabyddus yn lleol ond efallai bod angen ail adrodd y stori.
Llwyddodd Wrexham Village i gyfnewid y tir am ddyledion cafodd â ddeiliwyd o'u methianau hwy fel perchnogion. Talwyd £5m am y tir ac adeiladwyd fflatiau'r myfyrwyr ar y safle. Mae nhw eu hunain yn credu fod gwerth o £13m i'r fflatiau. Gwerthwyd y stadiwm a rhan o'r tir i Brifysgol Glyndŵr am £2m ac maent, ar hyn o bryd, yn gwerthu gweddill y tir i Macdonalds am tu £6m.

Felly mae eu buddsoddiad o £5m wedi elwa dros £20m ond eto maent yn honi nad oes unrhyw elw i wireddu eu haddewidion. Dim un ceiniog. Maent yn cael eu cefnogi yn hyn o beth gan eu cyfeillion yn Neuadd y Dref.

Mae angen dod o hyd i atebion hir dymor ond mae'n debyg mai breuddwyd gwrach yw disgwyl i Wrexham Village wireddu eu haddewidion. Mae Cyngor Wrecsam yn anfodlon gorfodi'r addewidion a wnaed gan Wrexham Village ac mae hynny'n golygu mai llywodraeth Cymru ydi'r unig gorff all sicrhau cyfiawnder i Wrexham AFC.

Ni ddylwn ganiatau i Macdonalds ddatblygu'r tir nes bod datrusiad wedi ei ganfod i anghenion Wrexham AFC.

Rydym wedi methu'n glir â thrafod efo'r awdurdod lleol ble mae'r Cynghorwyr yn brwydro yn erbyn Swyddogion y Cyngor er mwyn gweld pwy all falio'r lleiaf am y mater lleol pwysig yma.

Y Senedd yw'r gobaith olaf sydd gennym ni er mwyn achub yr ased cenedlaethol yma.

 Today: Dismal is counting on you

Dismal Jimmy needs your help with “Carwyn Jones: Justice for Wrexham AFC - #wheresourshare”. Join Dismal and 1,244 supporters today.