CALL TO ACTION: Adding Asian Languages to Citizen App

CALL TO ACTION: Adding Asian Languages to Citizen App

Started
April 7, 2022
Petition to
Citizen Citizen App and 1 other
Signatures: 5,197Next Goal: 7,500
Support now

Why this petition matters

CALL TO ACTION: Adding Asian Languages to Citizen App

Over the course of the pandemic, public safety concerns have been at the front of mind of many friends, family, and community members across the country – especially within our Asian American communities. Until now, we have yet to see a clear course of action from our city officials and we feel there may be no choice than to rely on each other and what we have to keep us safe. Therefore, we must highlight the importance of accessibility to community safety apps such as Citizen.

Citizen is a mobile app that sends users-based safety alerts in real time. It allows users to read updates about ongoing reports, broadcast live video, and leave comments. The app is currently available for iOS and Android devices in 20 cities, including New York City, the San Francisco Bay Area, Baltimore, Los Angeles, Philadelphia. Detroit, Indianapolis, Phoenix, Cincinnati, Chicago, Minneapolis, Saint Paul, and Cleveland.

While it is only one of many solutions, we are focusing on Citizen as it is a live reporting tool that sends out real-time safety notifications in cities across the country. Without a wide range of languages available on this app, it creates a barrier for many non-English users who are concerned about their safety and what may be going on around their neighborhoods. Additionally, many are not able to navigate through their language barriers to report to local governments and social media platforms that would otherwise be able to post these updates.

Anti-Asian hate crime has increased by 339% in 2021 as compared to 2020, published in a report by the Center for the Study of Hate and Extremism. We feel the urgency, thus, we are calling on the Citizen's team to prioritize the translation and integration of Chinese, Tagalog, and Korean into its app. We advocate for these three as they are statistically the top three most spoken Asian languages of the United States. Through increasing language access, many immigrants will be able to receive notifications of current neighborhood incidents in the language they comprehend. This positively impacts the seniors who commute for groceries and social services, small business owners who are experiencing theft and break-ins, organizers who have been coordinating patrols, and many more. We hope that by doing so, our loved ones can use these tools in a thoughtful and intentional way to stay informed, reduce harm, and keep our communities safe.


行動倡議: 增加Citizen App的多語言版本

疫情期間,全美的公共安全問題已經成為了各位朋友,家人,和社區成員關心的重中之重,尤其在亞裔美國人社區。直到現在,我們都還沒有看到我們所在市政府官員有清晰的行動計劃,我們認為, 我們除了互相幫助來保障我們的安全,已經沒有別的選擇。因此,我們必須重點指出,對於例如Citizen之類的社區安全類的app的方便使用性。

Citizen 是一個手機應用程序,實時向用戶發送安全警報。用戶可以使用它閱讀事件的最新發展,直播視頻, 和留言。這個應用程序目前在蘋果和安卓手機上可以使用,涵蓋20個城市,包括紐約,灣區,巴爾的摩,洛杉磯,費城,底特律,印第安納波利斯,鳳凰城,辛辛那提,芝加哥,明尼蘇達,聖保羅,和克利夫蘭。

儘管這只是眾多解決問題的辦法中的一種,Citizen作為一個涵蓋全美的實時發送安全通知的工具,我們要關注這個手機應用。目前這個手機app沒有多語言選擇,很多擔心自身安全和關注周圍社區安全動態的非英語用戶不便使用。另外,很多不講英文的市民很難向當地政府和社交平台提交報告和新的動態。

2021年亞裔仇恨犯罪比2020年增長了339% ,這是由“研究仇恨和極端主義中心”發表的報告。我們感受到了急迫,因此,我們呼籲Citizen app團隊能夠優先開發和開放中文,菲律賓語,和韓語的翻譯和合併。我們為這三種語言呼籲是因為這是在美國最多使用的三種亞洲語言。通過增強多語言使用,很多移民可以收到他們可以理解的語言版本的所在地的通知安全和事故通知。這些會積極幫助到走路或者使用公共交通去買菜和使用各種社會服務的老年人,遭受偷竊和破門搶劫的小企業主,已經積極組織巡邏的社區熱心組織人員, 等等。我們希望籍此我們關愛的人可以有效合理的使用這些工具,達到掌握信息,減少傷害,和保障社區安全的目的。


TAWAG NG PAGKILOS: Dagdagan ang Tulong sa Wika sa Citizen App

Sa panahon ngayon ng pandemya, ang mga alalahanin sa kaligtasan ng publiko ay nasa isipan ng maraming kaibigan, pamilya, at miyembro ng komunidad sa buong bansa – lalo na sa loob ng ating mga komunidad Asyano Amerikano. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong nakikitang malinaw na aksyon mula sa ating mga opisyal ng lungsod at sa palagay natin ay maaaring walang ibang magagawa kundi ang umasa sa isa't isa at kung ano ang mayroon tayo upang mapanatili tayong ligtas. Samakatuwid, dapat nating i-highlight ang kahalagahan ng tulong sa wika at pag-access sa mga app ng kaligtasan ng komunidad tulad ng Citizen.

Ang Citizen ay isang mobile app na nagpapadala ng mga alerto tungkol sa kaligtasan batay sa mga gumagamit ng totoong oras. Nagbibigay-daan ito sa mga user na nagbabasa ng mga update tungkol sa mga kasalukuyang ulat, mag-broadcast ng live na video, at mag-iwan ng mga komento. Kasalukuyang sa ngayon, magagamit ang app na ito sa iOS at Android device sa 20 na lungsod, kabilang ang New York City, San Francisco Bay Area, Baltimore, Los Angeles, Philadelphia. Detroit, Indianapolis, Phoenix, Cincinnati, Chicago, Minneapolis, Saint Paul, at Cleveland.

Bagama't isa lamang ito sa maraming solusyon, tumutuon kami sa Citizen dahil isa itong live na kagamitan sa pag-uulat na nagpapadala ng mga totoong oras na abiso sa kaligtasan sa mga lungsod sa buong bansa. Kung walang malawak na hanay ng mga wika na maaaring gamitin sa app na ito, magiging isang hadlang ito para sa maraming gumagamit na hindi nagsasalita ng Ingles na nag-aalala tungkol sa kanilang kaligtasan at kung ano ang nangyayari sa kapaligiran at kanilang mga komunidad. Bukod pa rito, marami ang hindi nakakapag-navigate sa kanilang mga hadlang sa wika upang mag-ulat sa mga awtoridad at lokal na pamahalaan sa mga platform ng social media na maaaring mag-post ng mga update na ito.

Ang anti-Asian hate crime ay tumaas ng 339% noong 2021 kumpara noong 2020, gaya ng inilathala sa isang ulat ng Center for the Study of Hate and Extremism. Nararamdaman namin ang pangangailangan ng madaliang pagkilos, kaya, nananawagan kami sa pangkat ng Mamamayan na unahin ang pagsasalin at pagsasama ng Chinese, Tagalog, at Korean sa app nito. Iminungkahi namin ang tatlong wika na ito dahil mga ito ay ang tatlong pinaka pinag salitang wikang Asyano sa United States ayon sa istatistika. Sa pamamagitan ng pagtaas ng pag-access sa wika. Maraming mga imigrante ang makakatanggap ng mga abiso ng mga kasalukuyang insidente sa kapitbahayan sa wikang kanilang naiintindihan. Ito ay positibo ng nakakaapekto sa mga nakatatanda na bumabyahe para sa mga groceries at serbisyong panlipunan, mga may-ari ng maliliit na negosyo na nakaranas ng pagnanakaw at pagpasok, mga organizer na nag-coordinate ng mga patrol, at marami pa. Umaasa kami na sa paggawa nito, magagamit ng ating mga mahal sa buhay ang mga kasangkapan na ito sa isang maalalahanin at sinadyang paraan upang manatiling may kaalaman, mabawasan ang pinsala, at mapanatiling ligtas ang ating mga komunidad.


여러분의 도움이 필요로 합니다: Citizen app 에 대한 다양한 언어화가 절실히 필요로 합니다. 

팬데믹 기간 동안 공공 안전 문제는 특히 아시아계 미국인 커뮤니티 내에서 전국의 많은 친구, 가족 및 커뮤니티 구성원의최우선 과제였습니다. 지금까지 우리는 시 공무원들의 명확한 행동 방침을 보지 못했고 우리를 안전하게 지키기 위해 서로에게 의지하는 것 외에는 선택의 여지가 없다고 생각합니다. 따라서 Citizen 과 같은 커뮤니티 안전 앱에 대한 접근성의중요성을 강조해야 합니다.

Citizen 앱 은 사용자 기반의 안전 알림을 실시간으로 보내는 모바일 앱입니다. 이를 통해 사용자는 진행 중인 보고서에대한 업데이트를 읽고, 라이브 비디오를 방송하고, 의견을 남길 수 있습니다. 이 앱은 현재 뉴욕시, 샌프란시스코 베이 지역, 볼티모어, 로스앤젤레스, 필라델피아, 디트로이트, 인디애나폴리스, 피닉스, 신시내티, 시카고, 미니애폴리스, 세인트폴, 클리블랜드를 포함한 20개 도시에서 iOS 및 Android 기기에서 사용할 수 있습니다.

많은 솔루션 중 하나일 뿐이지만 전국 도시에 실시간 안전 알림을 보내는 실시간 보고 도구인 Citizen 앱에 중점을 두고있습니다. 이 앱에서 사용할 수 있는 다양한 언어가 없으면 자신의 안전과 주변에서 일어나는 일에 대해 걱정하는 많은 비영어권 사용자가 사용하기에는 큰 장벽이 됩니다. 또한 많은 사람들이 언어 장벽을 뚫고 이러한 업데이트를 게시할 수 있는 지방 정부 및 소셜 미디어 플랫폼을 확인 하며 최근 일어나는 주위의 사건사고를 신고 할수도, 보고받을수도 없습니다.

증오와 극단주의 연구 센터 (Center for the Study of Hate and Extremism) 보고서에 따르면 반아시아인 증오 범죄는2020년에 비해 2021년에 339% 증가했습니다. 이에 따른 아시안 커뮤니티 의 위험으로 인한 통계에 따른 미국에서 가장많이 사용되는 중국어, 타갈로그어 및 한국어 번역 및 앱으로의 통합을 우선시하도록 Citizen app developer 팀에 요청합니다. 증가하는 언어 접근을 통해 많은 이민자들은 그들이 이해하는 언어로 현재 이웃 이나 주변에 일어 나는 불미스러운사건사고 에 대한 통지를 받을 수 있고 경각심 을 일깨워 줄수 있습니다. 이는 시장및 사회 복지 서비스를 위해 통근하는노인, 절도 및 침입을 경험하는 소기업 소유자, 순찰을 조정해 온 조직원 등에게 긍정적인 영향을 미칩니다. 그렇게 함으로써 우리의 사랑하는 사람들이 이러한 도구를 사려 깊고 의도적인 방식으로 사용하여 정보를 얻고 피해를 줄이며 커뮤니티를 안전하게 보호할 수 있기를 바라는 바입니다.

 

Photo by Brian Chu
Collage by @feminist_collages_nyc

Support now
Signatures: 5,197Next Goal: 7,500
Support now

Decision Makers

  • Citizen AppCitizen
  • Andrew FrameFounder and CEO of Citizen