For Freedom of Association and Freedom of Belief in Belarus!

Petition Closed

For Freedom of Association and Freedom of Belief in Belarus!

This petition had 707 supporters


ЗА СВОБОДУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ! ЗА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ!  

Мы, все те, кто неравнодушен к вопросам свободы общественных объединений и свободы вероисповедания,  выступаем за отмену статьи 193.1 Уголовного кодекса РБ, которая предусматривает ответственность за деятельность религиозной организации, общественного объединения либо фонда, не имеющих регистрации - до 2-х лет тюрьмы.

С 2006 г. за деятельность без государственной регистрации к уголовной ответственности по ст. 193.1 УК РБ было привлечено не менее 18 человек. Тенденцией последнего времени является то, что предупреждения о недопустимости деятельности без государственной регистрации выносятся представителям религиозных сообществ.

Сегодня в Беларуси существуют сотни христианских общин, служений и реабилитационных центров, которые по разным причинам не имеют регистрации, и этим самым подпадают под карательную норму ст. 193.1. Многие общественные, в том числе правозащитные, и политические организации неоднократно безуспешно предпринимали попытки зарегистрироваться. По надуманным причинам им было отказано в регистрации. В то же время право на свободу объединений подразумевает право свободно, на добровольной основе создавать объединения.

В связи с этим мы требуем исключить из Уголовного кодекса статью 193.1, отменить запрет на деятельность незарегистрированных религиозных и общественных объединений во всех законодательных актах Беларуси. Мы призываем к сохранению гарантированных прав на свободное распространение веры, убеждений, а также на свободу объединений в Беларуси.

 

ЗА СВАБОДУ ГРАМАДСКІХ АБ’ЯДНАННЯЎ! ЗА СВАБОДУ ВЕРАВЫЗНАННЯ!

Мы, грамадзяне Беларусі, усе тыя, хто неабыякавы да пытанняў свабоды грамадскіх аб'яднанняў і свабоды веравызнання, выступаем за адмену артыкула 193.1 Крымінальнага кодэкса РБ, які прадугледжвае адказнасць за дзейнасць рэлігійнай арганізацыі, грамадскага аб'яднання альбо фонду, якія не маюць рэгістрацыі - да 2-х гадоў турмы.

З 2006 г. за дзейнасць без дзяржаўнай рэгістрацыі да крымінальнай адказнасці па арт. 193.1 КК РБ было прыцягнута не менш за 18 чалавек. Тэндэнцыяй апошняга часу з'яўляецца тое, што папярэджанні аб недапушчальнасці дзейнасці без дзяржаўнай рэгістрацыі выносяцца прадстаўнікам рэлігійных супольнасцяў.

Сёння ў Беларусі існуюць сотні хрысціянскіх абшчын, служэнняў і рэабілітацыйных цэнтраў, якія па розных прычынах не маюць рэгістрацыі, і гэтым самым падпадаюць пад карную норму арт. 193.1. Шматлікія грамадскія, у тым ліку праваабарончыя, і палітычныя арганізацыі неаднаразова беспаспяхова рабілі спробы зарэгістравацца. Па надуманых прычынах ім было адмоўлена ў рэгістрацыі. У той жа час права на свабоду аб'яднанняў мае на ўвазе права свабодна, на добраахвотнай аснове ствараць аб'яднанні.

У сувязі з гэтым мы патрабуем выключыць з Крымінальнага кодэкса артыкул 193.1, адмяніць забарону на дзейнасць незарэгістраваных рэлігійных і грамадскіх аб'яднанняў ва ўсіх заканадаўчых актах Беларусі. Мы заклікаем да захавання гарантаваных правоў на свабоднае распаўсюджванне веры, перакананняў, а таксама на свабоду аб'яднанняў у Беларусі.

 

FOR FREEDOM OF PUBLIC ASSOCIATIONS! FOR FREEDOM OF BELIEF!

We all those who are not indifferent to issues of freedom of public associations and freedom of religion stand for abolition of Article 193.1 of the Criminal Code of the Republic of Belarus, which provides for responsibility for activities of  non-registered religious organization, non-registered association or fund, namely up to 2 years in prison.

Since 2006 not less than 18 people have been held criminally liable for activities without state registration according to Article 193.1 of the Criminal Code. It’s a last time tendency that the warnings about the inadmissibility of activities without state registration are being issued to representatives of religious communities.

Today in Belarus there are hundreds of Christian communities, ministries and rehabilitation centers that for various reasons are not registered, and thereby are subject to a punitive provision of Art. 193.1. A lot of public, human rights and political organizations have repeatedly unsuccessfully tried to become registered. They were denied registration on unsubstantiated reasons. At the same time, the right to freedom of association implies the right to freely and voluntarily form associations.

In this regard, we demand to exclude Article 193.1 from the Criminal Code, to lift the ban on activities of unregistered religious and public associations in all legislative acts of Belarus. We call for preservation of the guaranteed rights on free dissemination of faith, belief, and freedom of associations in Belarus.Today: Alaksiej is counting on you

Alaksiej Shein needs your help with “Belarusian authorities: For Freedom of Association and Freedom of Belief in Belarus!”. Join Alaksiej and 706 supporters today.