ARALAR NATUR PARKEAREN ALDE / A FAVOR DEL PARQUE NATURAL DE ARALAR

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 7.500!


(Abajo en castellano)

Aralar mendilerroa Gipuzkoa eta Nafarroa artean kokatua dago, baina soilik Gipuzkoako hegoaldean  dagoen zatia da Natur Parke. Bertako paisaiak eta biodibertsitateak balio handiko ingurune bihurtzen du. Hori dela eta, Natura 2000 Sare europarreko parte da eta Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE/ZEC) izendatuta dago.  Gipuzkoar eta herritar ororentzat leku preziatua da, artzaintzarako toki aparta eta aisialdirako nahiz mendizaletasunerako inguru ezin hobea.

Orain 14 bat urte aztoratu gintuen eztabaida kalean jarri digute berriro. Izan ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak Enirio-Aralar Mankomunitateari 2.000.000 € bideratu dizkio Aralarko txabola guztietara autoz heltzeko pistak eraikitzeko. Goroskintxurainoko zatia, 1,5 km-koa, dagoeneko eraiki dute, prozesu ilun baten ondoren eta ingurumen inpaktu larriak sortuz. Pista egitasmo hau Natur Parkea eta Kontserbazio Bereziko Eremua babesten duten legediaren aurka doa. Kontuan izan behar da Gipuzkoako Foru Aldundia dela Aralar Natur Parkearen arduradun nagusia.

Aranzadi Zientzia Elkarteak, Aralarri buruz ezagutza zientifiko handiena duen prestigiodun taldeak, pista proiektu honek sortuko lituzkeen inpaktuak larriak eta atzeraezinak direla adierazi du, eta  Gipuzkoako Foru Aldundiak irizpide horiek ez ditu aintzat hartu nahi duela 14 urte ez bezala. Garai hartan, Eusko Legebiltzar osoak onartu zuen pista berriak eraikitzeko plana ez zela bateragarria Natur Parkearen helburuekin. Aranzadi Zientzia Elkartearen arabera, pista proiektua aurrera eramanez gero, ez litzateke bermatuko abeltzaintzaren etorkizuna, eta gainera, Aralar Natur Parkean ondorio konponezinak sortuko lituzke.

Hortaz, auzi honetan batzuen interesak bakarrik hartu dira kontuan, alegia, artzain eta ganaduzaleenak, Natur Parkearen izaera arriskuan jarriz eta epe luzera, artzaintza eta abeltzaintzarena ere bai. Ezin dira ezkutatu pisten eraikuntzak inguru naturalean eragingo dituen kalte eta inpaktuak. Batez ere, Aralar bezalako mendilerroak oso hauskorrak dira, konplexutasun ekologiko handikoak; bere baitan akuiferoak, paisaia, bertako landaredia nahiz berezko fauna, artzaintza, abeltzaintza, ondare kulturala eta mendizaletasuna hartzen dituelako. Guztiak ere oreka batean, eta honelako obrek atzera bueltarik gabeko kalte larria eragingo lukete.

 ESKAERAK:

  • Pista berriak eraikitzeko proiektuak bertan behera uztea.
  • Aralar Natur Parkeari dagokion edozein erabaki naturaren babesaren menpe jartzea, indarrean dagoen ingurumen-legedia errespetatuz, beharrezkoak diren adituen azterketak eginez eta gizartearen parte-hartze eta eztabaida bultzatuz.

BABES DEZAGUN ARALAR BERE OSOTASUNEAN!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

La sierra de Aralar está ubicada en territorio de Guipúzcoa y Navarra, pero únicamente la parte guipuzcoana está declarada como Parque Natural. Su paisaje y biodiversidad lo convierten en un entorno de gran valor. Por ello, ha sido declarado Zona de Especial Conservación (ZEC) y es parte de la Red europea Natura 2000. Es un lugar muy apreciado por l@s guipuzcoan@s y por gente de otras comunidades, un espacio idóneo para el pastoreo y un lugar excepcional tanto para el montañismo como para otras actividades de ocio.

El conflicto que tanto nos inquietó hace unos 14 años ha vuelto a las calles. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha asignado a la Mancomunidad de Enirio-Aralar 2.000.000 € para construir pistas hasta todas las chabolas de Aralar. El tramo de Goroskintxu, de 1,5 km que ya ha sido construido, además de llevarse a cabo con múltiples irregularidades, ha causado graves impactos medioambientales. Este proyecto incumple la legislación que protege el Parque Natural y la Zona de Especial Conservación, siendo la institución responsable de su gestión la Diputación Foral de Guipúzcoa.

La prestigiosa Sociedad de Ciencias Aranzadi, la institución que mejor conoce la sierra de Aralar, ha declarado que los impactos que ha causado y causará este proyecto son severos e irreversibles. Hace 14 años, tras la comparecencia de Aranzadi en el Parlamento Vasco,  todos los grupos políticos con representación admitieron que el proyecto de pistas del Parque Natural de Aralar no era compatible con los objetivos de su conservación. Según la Sociedad de Ciencias Aranzadi, el desarrollo de este proyecto no asegura el futuro de la ganadería, y además, acarrea consecuencias severas e irreversibles en el Parque Natural de Aralar.

Hasta la fecha, sólamente se han tenido en cuenta los intereses de un sólo colectivo, el de los pastores y ganaderos, poniendo en peligro el carácter del Parque Natural. No se deben ignorar los impactos que causará la construcción de pistas en este medio natural. Las sierras como Aralar son extremadamente vulnerables y de una enorme complejidad ecológica, debido a que engloba acuíferos, paisaje, fauna y flora silvestre, pastoreo, ganadería, patrimonio cultural y montañismo, entre otros. Su correcta gestión exige buscar un equilibrio entre todos ellos.

  PETICIONES:

  • Suspender los proyectos de construcción de pistas.
  • Someter cualquier decisión que afecte al Parque Natural de Aralar a la protección de la naturaleza, respetando la legislación vigente, contando con la opinión de la comunidad científica y técnicos expertos en la materia y fomentando la participación y debate de la sociedad.

¡PROTEJAMOS ARALAR EN SU INTEGRIDAD!

Informazio gehiago/ Para más información: 

Facebook Aralar Bizirik

Twitter Aralar Bizirik

Youtube Aralar Bizirik