Hervorming transzorg Amsterdam UMC

Hervorming transzorg Amsterdam UMC

Started
June 20, 2021
Petition to
Amsterdam UMC Genderteam
Signatures: 7,864Next Goal: 10,000
Support now

Why this petition matters

Started by VU Gender (Mis)Treatment

**ENGLISH BELOW**

Aan de hand van de gedeelde verhalen van trans personen op het Instagram-account @VUGenderMistreatment is een manifest gemaakt. Dit manifest bestaat uit eisen aan het Genderteam van het Amsterdam UMC.
Een samenvatting van het manifest vind je hieronder, het volledige manifest is te vinden op https://vugendermistreatment.noblogs.org/

Wij eisen dat het Genderteam stopt met de dehumanisatie van trans personen die bij hun in behandeling zijn. Trans cliënten verdienen te allen tijde zelfbeschikking en autonomie over hun eigen lichaam en behandeling te behouden. 

Allereerst verwachten wij een officieel excuses. In dit excuses wordt o.a. erkend dat het mentale en fysieke welzijn van transgender personen tot nu toe niet centraal heeft gestaan in de zorg die is geleverd door het Genderteam. 

Daarnaast eisen we dat:
- transgender personen worden betrokken als adviseurs en trainers in alle hervormings-fases en managementlagen;
- er actief wordt gezocht naar personeel (in alle lagen en vakgebieden) dat zelf trans is;
- er verbetering komt in de educatie van het Genderteam op het gebied van racisme, validisme en de discriminatie van dikke mensen;
- een nieuwe toezichtcommissie wordt aangesteld van uitsluitend transgender personen;
- er een actieve rol wordt aangenomen in het decentraliseren van transzorg met als doel de monopoliepositie van het Amsterdam UMC Genderteam te verkleinen en uiteindelijk teniet te doen;
- er meer transparantie komt over financiën, hiërarchieën en machtsstructuren van en binnen het Genderteam. 

De hervormingen binnen het Amsterdam UMC die specifiek gaan over de zorg voor transgender personen moeten minstens voldoen aan de volgende punten:

- Zorg aanbieden op basis van ‘informed consent’, in plaats van de huidige diagnostische fase;
- Het zogenaamde “groen licht” wordt afgeschaft;
- De psychologische onderzoeken zijn niet langer verplicht, maar wel mogelijk op aanvraag van cliënten;
- Mentale en fysieke gesteldheid (inclusief lichaamsgewicht en BMI) van cliënten heeft geen negatieve invloed op het ontvangen van zorg;
- Er wordt niet langer gestuurd op een binaire transitie of op een bepaalde volgorde van behandelingen;
- Hervorming van (computer)systemen, waardoor het mogelijk wordt om gebruik te maken van het juiste gender en de zelfgekozen naam van de cliënt. Het misgenderen van cliënten krijgt negatieve consequenties voor de zorgverlener;
- Klachtenprocedures worden makkelijker en veiliger ingericht. Klachten en het vragen van een second opinion of andere behandelaar hebben nooit negatieve invloed op het zorgtraject. 

Door het invoeren van de bovengenoemde hervormingen zullen de huidige, vaak jarenlange wachtlijsten automatisch korter worden. Daarnaast wordt het mogelijk voor cliënten om hulp en ondersteuning te krijgen tijdens het wachten indien daar behoefte aan is. 

Door het ondertekenen van deze petitie, steun je het manifest van VUGender(Mis)treatment en de overhandiging ervan aan het Genderteam van Amsterdam UMC.

***ENGLISH***

Based on the shared stories of trans people on the Instagram account @VUGender(Mis)Treatment, a manifesto has been written. This manifesto contains a list of demands to the Amsterdam UMC Genderteam. Below you find a summary of the manifesto, the complete document you can find (for now only in Dutch, translation is on the way) on https://vugendermistreatment.noblogs.org/

We demand that the Genderteam puts a stop to the dehumanisation of trans people that are in treatment with them. Trans clients deserve self-determination and autonomy of their own bodies and treatments at all times.

First of all we expect an official apology. In this apology there needs to be, amongst other things, an acknowledgement of the fact that up until now the mental and physical wellbeing of trans people has not been the focus within care provided by the Genderteam.

Other than that we demand that:
- trans people will be involved as advisors and trainers in all phases of reforms and layers of management;
- there will be an active process of looking for staff (in all layers and disciplines) that is trans themselves;
- there will be an improvement of education of the Genderteam on racism, ableism and discrimination of fat people;
- a new supervision committee that is made up of only trans people will be appointed;
- the Genderteam takes an active role within the decentralisation of trans healthcare, with the aim of diminishing and finally ending the monopoly position of the Amsterdam UMC Genderteam
- there will be more transparency on finances, hierarchies and power structures of and within the Genderteam

The reforms within the Amsterdam UMC that are specifically about healthcare for trans people have to comply to at least the following points:

- Healhcare based on informed consent instead of the current diagnostic phase;
- The so called “green light” will be abolished;
- Psychological examination is no longer obligated, but still possible on request of clients;
- Mental and physical conditions (including body weight and BMI) of clients has no negative impact on the receiving of healthcare;
- Directing people into a binary transition or a set sequence of treatments will be abolished;
- (Computer)systems will be reformed, making it possible for clients to use the correct gender and chosen name. Misgendering of clients will have consequences for the healthcare provider;
- Complaint procedures will be made easier and safer. Complaints and requesting second opinion or another, different healthcare provider will never have a negative influence on the transition trajectory.

By implementing the above-mentioned reforms, the current, often years-long waiting lists will be shortened automatically. Besides that it will be possible for clients to get help and support during the waiting period if they need and want that.

By signing this petition, you support the manifesto of VUGender(Mis)treatment and it’s handover to the Amsterdam UMC Genderteam.

Support now
Signatures: 7,864Next Goal: 10,000
Support now

Decision Makers

  • Amsterdam UMC Genderteam