Petición cerrada

Un Rec Comtal limpio y cuidado en Montcada i Reixac

Esta petición ha conseguido 332 firmas


CAT

El Rec Comtal és la històrica mina d'aigua que proveïa a la ciutat de Barcelona des de la antiguitat.

L’Ajuntament de Montcada i Reixac continua abandonant l’històric Rec Comtal. La brossa es continua acumulant i les herbes continuen creixent sense cap mena de control.  La gent continua embrutant l’espai i l’ajuntament no acompleix les seves obligacions de neteja i manteniment de l’espai. Els veïns ens preguntem “si el carrer Major també s’embruta, però la brigada el neteja de manera continua quin problema hi ha a Can Sant Joan? Som la perifèria? Som gent obrera i immigrant?” No ho entenem.

Des de juny fins a setembre del 2012 el veïnat ha denunciat la situació de l’espai de diferents formes:

http://www.lesaltresveus.cat/2012/09/continua-la-degradacio-del-rec-comtal.html

Al setembre-octubre del 2012 la notícia va saltar als mitjans de comunicació:

Ø      El Periódico de Catalunya: http://www.lesaltresveus.cat/2012/10/el-rec-comtal-al-periodico-de-catalunya.html

Ø      El setmanari La Directa: http://www.lesaltresveus.cat/2012/09/degradacio-del-rec-comtal-la-directa.html

I finalment al mes d’octubre l’ajuntament va retirar 25 bosses de brossa industrial de l’espai però no va fer cap manteniment. I des de les hores no l’ha tornat a fer.

http://www.lesaltresveus.cat/2012/10/el-rec-comtal-per-fi-net.html

Vam presentar una queixa a l’octubre del 2102 a la Sindica de Greuges de Barcelona que va obrir expedient amb nº12Q000835-IM , va parlar amb la regidora de Nou Barris (BCN) i va constatar que la part de Barcelona estava neta i va tancar l’expedient a data de febrer del 2013. Amb l’ajuntament de Montcada i Reixac no va parlar.

A finals de febrer del 2013 l’espai del Rec Comtal que és de Montcada i Reixac continua brut, sense manteniment i amb les herbes creixent desmesuradament. No hi ha senyalització, no hi ha il·luminació, no hi han contenidors.

Disposar d’un medi ambient adequat és un dret constitucional que es recull en les ordenances municipals. Aquestes estableixen clarament l’obligatorietat del municipi de mantenir en correcte estat de conservació i neteja els serveis verds i els diferents espais que l’integren. Així mateix la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat fa esment del Dret al Medi Ambient i la necessitat que els ajuntaments protegeixin els espais verds.

Quan pensa l’ajuntament assumir la seva responsabilitat i fer el manteniment integral i continu de l’espai? Haurà de tornar a sortir a la premsa per a que facin alguna cosa? O al final hauran de ser els veïns els que netegin tot l’espai i busquen el lloc adient per portar la brossa?

 

CAST

El Rec Comtal es la histórica mina de agua que abastecia la ciudad de Barcelona desde la antiguedad.

El Ajuntament de Montcada i Reixac continua abandonando el històrico Rec Comtal. En la actualidad y a la altura de Montcada i Reixac la basura se acumula y las hierbas crecen sin control. La gente ensucia el espacio y el ayuntamiento no cumple con sus obligaciones de limpieza y mantenimiento del espacio. Los vecinos nos preguntamos "si la calle Mayor también se ensucia, pero la brigada lo limpia de forma continua ¿qué problema hay en Can Sant Joan? ¿Somos la periferia? ¿Somos gente obrera e inmigrante? "No lo entendemos.

Desde junio hasta septiembre de 2012 el vecindario ha denunciado la situación del espacio de diferentes formas:
http://www.lesaltresveus.cat/2012/09/continua-la-degradacio-del-rec-comtal.html
En septiembre-octubre de 2012 la noticia saltó a los medios de comunicación:
El Periódico de Catalunya: http://www.lesaltresveus.cat/2012/10/el-rec-comtal-al-periodico-de-catalunya.html
El semanario La Directa: http://www.lesaltresveus.cat/2012/09/degradacio-del-rec-comtal-la-directa.html

Y finalmente en octubre el ayuntamiento retiró 25 bolsas de basura industrial del espacio pero no hizo ningún mantenimiento. Y desde entonces no ha vuelto a hacer.
http://www.lesaltresveus.cat/2012/10/el-rec-comtal-per-fi-net.html

Presentamos una queja en octubre de 2102 a la Síndica de Greuges de Barcelona que abrió expediente n º 12Q000835-IM, habló con la concejala de Nou Barris (Barcelona) y constató que la parte de Barcelona estaba limpia y cerró el expediente a fecha de febrero de 2013. Con el ayuntamiento de Montcada i Reixac no habló.

A finales de febrero de 2013 el espacio del Rec Comtal que es de Montcada i Reixac continúa sucio, sin mantenimiento y con las hierbas creciendo desmesuradamente. No hay contenedores de basura, no hay señalización, no hay iluminación.

Disponer de un medio ambiente adecuado es un derecho constitucional que se recoge en las ordenanzas municipales. Estas establecen claramente la obligatoriedad del municipio de mantener en correcto estado de conservación y limpieza los servicios verdes y los diferentes espacios que lo integran. Asimismo la Carta de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad hace mención del Derecho al Medio Ambiente y la necesidad de que los ayuntamientos protejan los espacios verdes.

¿Cuándo piensa el ayuntamiento asumir su responsabilidad y hacer el mantenimiento integral y continuo del espacio? ¿Tendrá que volver a salir a la prensa para que hagan algo? O al final ¿tendrán que ser los vecinos los que limpien todo el espacio y buscan el lugar adecuado para llevar la basura?Hoy: Antonio cuenta con tu ayuda

Antonio Alcántara necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de Montcada i Reixac: Un Rec Comtal limpio y cuidado en Montcada i Reixac». Únete a Antonio y 331 personas que ya han firmado.