Aturada del "pla director del verd urbà de l'Hospitalet de Llobregat" (PDVULH) LH

Aturada del "pla director del verd urbà de l'Hospitalet de Llobregat" (PDVULH) LH

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1500!
Con 1500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales
LHVERD ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Sindica de greuges) y

El passat 2019 es va aprovar en junta de govern del 9/4/2019 Pla director del verd urbà de l’Hospitalet de Llobregat (PDVULH), elaborat per l’àrea d’espai públic, habitatge, urbanisme i sostenibilitat de l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

A la programació d’aquest pla director està prevista la desaparició d’una gran quantitat d’arbres, més de 2.000, i fins un 25% dels arbres quedaran “afectats”, més de 4.000 arbres. Algunes de les estratègies que formen part del pla director estan en marxa i veiem cada dia com desapareixen arbres dels nostres carrers, assabentant-nos al passar pel carrer quan ja no hi ha arbres o per la premsa o xarxes socials quan és temps de vacances o de confinament. En tots els casos la informació pública de l’administració local, responsable del manteniment del arbrat viari, és escassa o nul·la.
         Alguns arbres es talen amb l’argument de que pateixen malalties, arbres que probablement no han seguit un pla de manteniment real. Aquest manteniment pot evitar els casos en que un arbre arriba a ser un perill i s’acabi talant. En moltes d’aquestes tales, no es té en compte el perjudici que suposa per a la salut dels tots veïns i per al mediambient la falta d’un sol d’aquest arbres.

També està programat com un dels objectius, l’objectiu 3 del PDVULH, l’augment de la cobertura arbòria:

  • Realitzar plantacions per a millorar la cobertura verda a les àrees de joc infantil i patis escolars (Projecte d’ombres). Encara no tenim constància de cap acció ni projecte públic.
  • Realitzar plans específics de districtes per a la plantació d’arbrat. No tenim constància de cap acció ni projecte públic, en cap dels districtes.
  • Potenciar la plantació d’arbrat en les noves urbanitzacions. Aquestes noves plantacions es situen en macroprojectes urbanístics, acompanyats de noves llars per a nous veïns. Alguns dels projectes que cita el PDVULH no són als barris que actualment tenen mancances d’espais públics verds i d’arbrat viari, i algun d’aquests projectes, son projectes que surten a la llum i es prometen per l’administració en temps d’eleccions des de fa més de 20 anys ( p.e. cobriment de vies).

 Les funcions del arbres viaris són importants per a la nostre salut i per la qualitat de vida de tots els veïns. Aquestes funcions son adquirides pels arbres al llarg de la seva vida, passant molts anys fins que els arbres, una vegada desenvolupats fan les funcions per a les que són necessaris als nostres carrers. No es pot substituir un arbre de 20 anys per un plantat de nou i fer una equivalència.  Algunes de les funcions que són imprescindibles i fan que els arbres es facin insubstituïbles són aquestes:

  • Donen una ombra de gran qualitat durant els períodes llargs de calor propis del nostre clima, afavorint durant matins i tardes l’ús d’aquests espais pels més petits i pels nostres grans.
  • Redueixen la temperatura de l’ambient al vespre al no permetre que el sol escalfi el sòl al no incidir directament, sol que està cobert majoritàriament de materials que retenen la calor i que alliberen al caure el sol.
  • Esmorteeixen els sorolls propis dels carrers, circulació cotxes,...
  • Milloren la qualitat de l’aire, retenint partícules petites perjudicials per a la nostre salut i fixen gasos nocius, alliberant a més a més oxigen. Aquesta funció és important desenvolupar-a  on es concentra el veïnat per a les diverses activitats socials.

A l’Hospitalet de Llobregat, el nombre d’arbres viaris, superfície de zones verdes, l’arbrat en aquestes i l’arbrat en escoles i equipaments està MOLT per sota dels que podem trobar a moltes ciutats espanyoles o de les recomanacions d’organismes internacionals com l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

A tota la ciutat els espais verd han disminuït en els darrers anys i l’any 2019 es situava al voltant de 4 m2 per habitant,  molt lluny dels 10-15 m2 per habitant, mínim recomanats, per l’OMS. Molts espais públics és dissenyen com a places dures amb escocells molt petits sense tenir en conte que la funció del terra no impermeable i que l'arbre és un ésser viu i se’l fa créixer estressat en un espai molt reduït.

El PDVULH ja està en vigor i ha començat per les actuacions de la “retirada” d’arbres, talant els arbres “afectats”. Els arbres a talar i que desapareixeran en els propers mesos i anys, estan identificats en el PDVULH i majoritàriament l’argument és mobilitat i voreres estretes, que després de talar els arbres s’omplen de terrasses i motos, de manera que l’eliminació dels arbres no resolt el possible problema. Per una altre banda, no hi ha una sola línia publicada per l’administració responsable de l’arbrat viari, ni en el  PDVULH  sobre quins arbres, concretant nombre i lloc on es plantaran els arbres, per aconseguir l’objectiu 3 del PDVULH.

En resum, mentre s’aplica aquest pla director, perdem arbres als carrers, i amb ells, les seves funcions, que ens protegeixen millorant el mediambient i reduint l’impacte negatiu de la contaminació sobre la nostra salut. Aquesta desincronització i deslocalització dins del municipi dels objectius de l’increment/decrement de l’arbrat programada al PDVULH està perjudicant greument la nostra salut.

Sol·licitem urgentment s’aturi la tala d’arbres amb diversos arguments que no tenen en compte el perjudici que suposa la disminució d’arbres sobre la salut humana, programats al PDVULH. Aquesta aturada hauria d’estar vigent mentre no hi hagi un pla específic i clar (nom, nombre, situació als carrers i data) dels arbres que es plantaran i que incrementaran la cobertura arbòria, com s’especifica als objectius 3 inclosos al PDVULH, aprovat per junta de govern.

També sol·licitem que en el cas de que s’hagin de fer actuacions que suposin una disminució de l’arbrat o de la seva cobertura, es facin públics, abans de qualsevol d’aquestes actuacions, els informes tècnics que justifiquin la seva reducció, amb una publicació transparent i accessible a tots el veïns.

Per últim, demanem a l’Ajuntament treballi amb prioritat sobre un programa d’educació ambiental, començant pels més petits i arribant a tota la ciutadania, de manera que aquesta reconegui els beneficis del verd, com ho fa el propi consistori en el PDVULH.

Aquí teniu el mateix document format instància per presentar en paper a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat  (https://bit.ly/insnstancia_aturada_pla_arbrat_LH)

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1500!
Con 1500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales