Salvem els lledoners de Campins

Salvem els lledoners de Campins

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2500!
Con 2500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales
Jordi Bartolomé ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Campins

SALVEM ELS LLEDONERS DE CAMPINS

Campins és un dels pobles que conserva exemplars monumentals de lledoners (Celtis australis) dins el seu casc urbà. Alguns d’aquests exemplars seran talats tan aviat com s’executi un projecte de construcció d’una pista esportiva per part de l’ajuntament.

Els lledoners són arbres de la conca mediterrània molt vinculats al mon rural, doncs amb les seves branques, flexibles i manejables, es fabricaven forques, mànecs i altres eines. Al Parc Natural del Montseny la majoria de masies disposaven d’un o varis exemplars al costat de la casa. És un arbre esvelt, longeu i de dimensions notables, apreciat fins al punt que a Catalunya era tradició plantar-ne un quan naixia el primer fill de la família. Moltes poblacions els ha emprat com a arbres ornamentals, doncs resisteixen bé la sequera i fan molta ombra als carrers i places. Els seus fruits, negres, petits i rodons, han estat tradicionalment considerats llaminadures pels infants. Aquests fruits serveixen també d’aliment a una colla d’ocells durant la tardor i l’hivern. En aquest període, als lledoners de Campins s’hi poden observar fàcilment mallerengues carboneres i blaves, durbecs, pinsans i merles, entre d’altres espècies. Per aquesta raó, aquests arbres s’haurien de considerar patrimoni natural, històric i cultural del municipi.

Varis exemplars de grans dimensions que es troben dins l’aparcament de l’escola de Campins i al seu voltant desapareixeran properament, quan l’ajuntament traslladi a aquest indret la pista esportiva que ara té a l’entrada del poble. És una llàstima que el nucli urbà perdi aquests referents i es desnaturalitzi. Intentar millorar la vida dels ciutadans amb noves infraestructures no es sempre la millor opció. Sisplau, signa aquesta petició per evitar-ne la tala.

 

SALVEMOS LOS ALMECES DE CAMPINS

Campins (es uno de los pueblos que conserva ejemplares monumentales de almeces (Celtis australis) dentro de su casco urbano. Algunos de estos ejemplares serán talados tan pronto como se ejecute un proyecto de construcción de una pista deportiva por parte del ayuntamiento.

Los almeces son árboles de la cuenca mediterránea muy vinculados al mundo rural, pues con sus ramas, flexibles y manejables, se fabricaban horcas, mangos y otras herramientas. En el Parque Natural del Montseny la mayoría de las masías disponían de uno o varios ejemplares junto a la casa. Es un árbol esbelto, longevo y de dimensiones notables, apreciado hasta el punto de que en Cataluña era tradición plantar uno cuando nacía el primer hijo de la familia. Muchas poblaciones los han empleado como árboles ornamentales, pues resisten bien la sequía y hacen mucha sombra en las calles y plazas. Sus frutos, negros, pequeños y redondos han sido tradicionalmente considerados golosinas para los niños. Estos frutos sirven también de alimento a muchos pájaros durante el otoño y el invierno. En este periodo, en los almeces de Campins se pueden observar fácilmente carboneros, herrerillos, picogordos, pinzones y mirlos, entre otras especies. Por esta razón, estos árboles se deberían considerar patrimonio natural, histórico y cultural del municipio.

Varios ejemplares de grandes dimensiones que se encuentran dentro del aparcamiento de la escuela de Campins y en los alrededores desaparecerán próximamente, cuando el ayuntamiento traslade a este lugar la pista deportiva que ahora tiene a la entrada del pueblo. Es una lástima que el núcleo urbano pierda estos referentes y se desnaturalice. Intentar mejorar la vida de los ciudadanos con nuevas infraestructuras no es siempre la mejor opción. Por favor, firma esta petición para evitar su tala.

 

SAVE THE CAMPINS HACKBERRIES

Campins (Catalonia, Spain) is one of the towns that preserves monumental specimens of hackberry (Celtis australis) within its urban area. Some of these specimens will be cut down as soon as a project to build a sports court is carried out by the city council.

Hackberries are trees of the Mediterranean basin closely linked to the rural world, because with their flexible and manageable branches, pitchforks, handles and other tools were made. In the Montseny Natural Park, most of the farmhouses had one or more specimens next to the house. It is a slender, long-lived tree of remarkable dimensions, appreciated to the point that in Catalonia it was a tradition to plant one when the family's first child was born. Many populations have used them as ornamental trees, as they resist drought well and cast a lot of shade in the streets and squares. Its small, round, black fruits have traditionally been considered treats for children. These fruits also serve as food for many birds during the fall and winter. In this period, in the Campins hackberries can easily be seen great and blue tits, hawfinches, chaffinches and blackbirds, among other species. For this reason, these trees should be considered natural, historical and cultural heritage of the municipality.

Several large specimens that can be found in the parking lot of the Campins school and in the surroundings will soon disappear, when the city council moves the sports court that it now has at the entrance of the town to this place. It is a pity that the urban nucleus loses these references and is denatured. Trying to improve the lives of citizens with new infrastructures is not always the best option. Please sign this petition to prevent it from being cut down.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2500!
Con 2500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales