Mercat Medieval sense animals

Mercat Medieval sense animals

84.971 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 150.000!
Creada
Dirigida a
Ajuntament de Calafell (alcalde)

Por qué es importante esta petición

Iniciada por ADIPAC Calafell

Català:

Des d’ADIPAC fem aquesta petició amb motiu de la celebració del Mercat Medieval de Calafell del proper mes de setembre. Una fira medieval on s’utilitzen animals vius a la via pública com ara camells, dromedaris, ponis, burros, gallines, ànecs, cabres, ovelles o aus de falconeria que són víctimes de l’explotació i el maltractament en nom d’un suposat respecte a les tradicions típiques del nostre poble.


Tot i que aquesta forma d’explotació pugui resultar menys evident que d’altres, com per exemple la tauromàquia, el cert és, que és una forma més d’explotació i de patiment envers els animals. No deixa de ser una activitat lúdica i d’entreteniment on es fa un ús dels animals en contra de la seva voluntat, provocant-los dolor, estrès, angoixa, constantment son sotmesos i per tant, patiment tant físic com psíquic.


També veiem amb sorpresa la incoherència de ser un dels municipis de Catalunya que es va declarar municipi “Pet Friendly” fa poc mes d’un any, però que continua organitzant esdeveniments, com aquesta fira medieval, on es practica i es fomenta el patiment dels animals com a forma vàlida d’entreteniment.


Existeixen fires medievals basades en l’ètica i en el respecte on no es fan servir animals com a diversió i, on la gent que la visita, pot gaudir de trobadors, música, demostracions d’oficis artesans, espectacles de màgia, malabars, productes de la terra, ludoteques per als més petits, etc, com es el cas de Sant Marti Sarroca, Masquefa, Lloret de Mar o Manises, inclús a Barcelona recentment han prohibit els carruatges amb animals. No hi ha cap raó per pensar que una fira medieval  sense animals deixaria de ser un espectacle que atregui a milers de persones com fa cada any.


És per tot això que espero que signeu aquesta petició i demanem al Ajuntament de Calafell que prohibeixi qualsevol fira o espectacle al municipi que faci servir animals vius com a part de l’entreteniment, ja que és evident que vivim en una societat on cada vegada hi ha més persones que s’oposen, inclòs pateixen veient el patiment d’aquests animals, qüestionant l’explotació, el maltractament i la utilitat dels animals en aquest tipus d’espectacles públics.

Castellano

Desde ADIPAC hacemos esta petición con motivo de la celebración del Mercado Medieval de Calafell del próximo mes de septiembre. Una feria medieval donde se utilizan animales vivos en la vía pública como camellos, dromedarios, ponis, burros, gallinas, patos, cabras, ovejas o aves de cetrería que son víctimas de la explotación y el maltrato en nombre de un supuesto respeto a las tradiciones típicas de nuestro pueblo.


Aunque esta forma de explotación pueda resultar menos evidente que otros, como por ejemplo la tauromaquia, lo cierto es, que es una forma más de explotación y de sufrimiento para con los animales. No deja de ser una actividad lúdica y de entretenimiento donde se hace un uso de los animales en contra de su voluntad, provocándoles dolor, estrés, angustia, constantemente son sometidos y por tanto, sufrimiento tanto físico como psíquico.


También vemos con sorpresa la incoherencia de ser uno de los municipios de Cataluña que se declaró municipio "Pet Friendly" hace poco mas de un año, pero que continúa organizando eventos, como esta feria medieval, donde se practica y se fomenta el sufrimiento de los animales como forma válida de entretenimiento.


Existen ferias medievales basadas en la ética y en el respeto donde no se utilizan animales como diversión y, donde la gente que la visita, puede disfrutar de trovadores, música, demostraciones de oficios artesanos, espectáculos de magia, malabares, productos de la tierra, ludotecas para los más pequeños, etc, como es el caso de Sant Marti Sarroca, Masquefa, Lloret de Mar o Manises, incluso en Barcelona recientemente han prohibido los carruajes con animales. No hay ninguna razón para pensar que una feria medieval sin animales dejaría de ser un espectáculo que atraiga a miles de personas como hace cada año.


Es por todo ello que espero que firme esta petición y pedimos al Ayuntamiento de Calafell que prohíba cualquier feria o espectáculo en el municipio que use animales vivos como parte del entretenimiento, ya que es evidente que vivimos en una sociedad donde cada vez hay más personas que se oponen, incluido sufren viendo el sufrimiento de estos animales, cuestionando la explotación, el maltrato y la utilidad de los animales en este tipo de espectáculos públicos.

 English

From ADIPAC we make this request on the occasion of the celebration of the Medieval Market of Calafell next September. A medieval fair where live animals are used on public roads such as camels, dromedaries, ponies, donkeys, chickens, ducks, goats, sheep or falconry birds that are victims of exploitation and mistreatment in the name of an alleged respect for the typical traditions of our people.


Although this form of exploitation may be less obvious than others, such as bullfighting, the truth is, it is a more exploitable and suffering way for animals. It is still a recreational and entertaining activity where animals are used against their will, causing them pain, stress, anguish, constantly being subjected and therefore, both physical and psychological suffering.


We also see with surprise the incoherence of being one of the municipalities of Catalonia that declared "Pet Friendly" municipality a little over a year ago, but that continues to organize events, such as this medieval fair, where it is practiced and the suffering of Animals as a valid form of entertainment.


There are medieval fairs based on ethics and respect where animals are not used as fun and, where people who visit it, can enjoy troubadours, music, demonstrations of artisan trades, magic spectacles, juggling, products of the land, games for the little ones, etc., as in the case of Sant Marti Sarroca, Masquefa, Lloret de Mar or Manises, even in Barcelona, ​​they have recently banned carriage with animals. There is no reason to think that a medieval fair without animals would stop being a spectacle that attracts thousands of people as it does every year.


That is why I hope to sign this request and we ask the city council of Calafell to prohibit any show or show in the municipality that uses live animals as part of the entertainment, since it is clear that we live in a society where every time There are more people who oppose themselves, including suffering from the suffering of these animals, questioning exploitation, mistreatment and the usefulness of animals in this type of public spectacle.

84.971 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 150.000!