#IAmSuomiToo : Equal Opportunities for Mental Health Care for All Residents of Finland

#IAmSuomiToo : Equal Opportunities for Mental Health Care for All Residents of Finland

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
I Am Suomi Too started this petition to Aino-Kaisa Pekonen

[alapuolella suomeksi]   [på svenska nedan]   [eesti keeles allpool]   [на русском ниже]   [af somali hoosta]   [باللغة العربية أدناه]   [en español abajo]    

“After listening to me, the person on the other side said that the solution was that I should find a better paying job, and with that, my life would get better.”[1A]

“The psychiatric nurse in our local health care center said they couldn’t help me and didn’t know what to do with me because I don’t drink alcohol and I sleep fine.” [1B]

“I have been under evaluation for almost one year and have not been given access to any kind of help because the psychologist thinks that it is impossible for this kind of crisis to happen in Finland. I really want to get help, but I feel so frustrated that there isn’t any.”[1C]

Tens of thousands of people in Finland struggle to access basic mental health care and to receive support when in crisis [2]. Multicultural residents in particular, face a wide array of diverse challenges that impact mental health issues. This makes it difficult to find support and treatment — for even the most vulnerable. There are cultural differences and language barriers which prevent this risk group from asking for and receiving help [3]. There is insufficient information regarding the processes of how and where to seek assistance. The combination of a lack of diversity amongst mental health professionals, limited and stringent timings for crisis hotlines, long queueing times, and expensive private treatment can lead to the devastating hopelessness  that “Nobody cares.”

The Finnish Constitution [4] guarantees adequate social, health and medical services for everyone, while the Mental Health Act [5] commands that services reflect the actual needs of the community. 

However, the reality is very different.

The new Mental Health Strategy [6] recommends that the diversity of Finnish population is taken into account in developing, expanding, and supporting services. We ask the authorities and policymakers to acknowledge the above mentioned issues and to commit to the following:

 • public service providers, Kela, and municipalities to provide clear guidelines for how and where to get mental health support, in languages other than Finnish;
 • Valvira to support and encourage an increase in foreign-language mental health professionals to diversify the pool of practitioners and meet diverse needs;
 • the government to support the NGOs working in the mental health sector to develop and expand their services for first and second generation migrants and non-Finnish speakers.

Everyone should be able to receive the help they need, when they need it, and how they need it. 

Please sign now and spread the word: #IAmSuomiToo.

***

#IAmSuomiToo vaatii kaikille suomalaisille yhtäläisiä mahdollisuuksia mielenterveydenhoitoon

"Kuunneltuaan minua hän sanoi, että ratkaisu olisi, että minun pitäisi löytää paremmin palkattu työpaikka, ja sen myötä elämäni paranee." [1A]
"Paikallisen terveyskeskuksen psykiatrinen sairaanhoitaja sanoi, etteivät he voineet auttaa minua eivätkä tienneet mitä tehdä, koska en juo alkoholia ja nukun hyvin." [1B]
”Olen ollut arvioitavana melkein vuoden ajan, eikä minulla ole ollut mahdollisuutta saada minkäänlaista apua, koska psykologin mielestä tällaista kriisiä ei voi tapahtua Suomessa. Tarvitsen apua, mutta olen turhautunut koska sitä ei ole mahdollista saada.” [1C]

Kymmenet tuhannet ihmiset Suomessa kamppailevat saadakseen mielenterveyden peruspalveluja ja tukea kriisitilanteissa [2]. Erityisesti monikulttuuriset asukkaat kohtaavat valtavasti ​​haasteita, jotka vaikuttavat mielenterveysongelmiin. Tämä vaikeuttaa tuen ja hoidon löytämistä, erityisesti heikoimmassa asemassa oleville. 

Kulttuurierot ja kielelliset esteet estävät tätä riskiryhmää pyytämästä ja saamasta apua. Prosesseista ei ole tarpeeksi tietoa, eikä tiedetä, mistä apua olisi mahdollista saada.

Monimuotoisuuden puute mielenterveysammattilaisten joukossa, kriisipalvelujen rajallisuus ja rajalliset palveluajat, pitkät jonotusajat ja kalliit yksityisen sektorin hoidot voivat johtaa toivottomuuteen; kukaan ei välitä.

Suomen perustuslaki [4] takaa riittävät sosiaali, terveys- ja lääketieteelliset palvelut kaikille, kun taas Mielenterveyslaissa [5] määrätään, että palveluiden on vastattava yhteisön todellisia tarpeita.

Todellisuus on kuitenkin hyvin toisenlainen.

Uusi mielenkterveysstrategia [6] suosittelee että Suomen väestön diversiteetti otetaan huomioon, kun palveluita kehitetään, laajennetaan ja tuetaan. Pyydämme päätöksentekijöistä huomioimaan ylläolevat ongelmat ja sitoutua seuraaviin asioihin:

 • Julkishallinnon, Kelan ja kuntien tulee antaa selkeät ohjeistukset siitä, miten ja mistä ihminen voi hakea mielenterveydellistä apua muilla kuin suomen kielellä.
 • Valviran tulisi tukea ja rohkaista kasvattamaan muunkielisten mielenterveysammattilaisten määrää, jotta ammatinharjoittajien ryhmästä saadaan monipuolisempi ja se pystyy vastaamaan erilaisiin tarpeisiin.
 • Hallituksen tulisi tukea kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat mielenterveyssektorilla  jotta nämä voisivat laajentaa palveluitaan ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajille sekä ei-suomea puhuville ihmisille.

Jokaisella tulee olla mahdollisuus saada juuri sellaista apua kuin he tarvitsevat, kun he sitä tarvitsevat. Allekirjoita adressi ja levitä sanaa: #IAmSuomiToo.

***

#IAmSuomiToo Kräver lika möjligheter för psykisk sjukvård för alla invånare i Finland

«Efter att ha lyssnat till mig, sa personen på andra sidan att lösningen var att jag hittade ett bättre betalt jobb. Och med detta skulle mitt liv bli bättre» (1a)

«Psykiatriska sköterskan på min lokala läkarcentral berättade att de inte kunde hjälpa mig, och ej visste vad dom skulle göra med mig eftersom att jag inte dricker alkohol och sover bra!» (1b)

«Jag har varit under utredning i nästan ett år och har inte fått tillgång till någon form av hjälp, då psykologen tänker att det är omöjligt att en sådan kris kan hända i Finland. Jag vill så gärna få hjälp, men känner mig så frustrerat över att det inte finns någon» (1c)

Tiotusentals människor i Finland har svårt att få tillgång till grundläggande mentalhälsovård och att få stöd när de är i kris (2). I synnerhet multikulturella invånare står inför en mängd olika utmaningar som påverkar mentalhälsofrågor. Detta gör det svårt att hitta stöd och behandling - även för de mest sårbara. Det finns kulturella skillnader och språkbarriärer som förhindrar denna riskgrupp från att be om och få hjälp (3). Det finns otillräcklig information för hur man går fram och var man kan söka hjälp. Kombinationen av brist på mångfald bland mentalvårdspersonal, begränsade och stränga tidpunkter för kristelefon, långa kötider och dyr privat behandling kan leda till den förkrossande hopplöshet om att "ingen bryr sig."

Den finska konstitutionen (4) garanterar adekvata sociala, hälso- och sjukvårdstjänster för alla, medan mentalvårdsförordningen (5) förordnar att tjänster återspeglar samhällets faktiska behov.

Men verkligheten är mycket annorlunda.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa (6) rekommenderar att den finländska befolkningens mångfald beaktas för att utveckla, utvidga och stödja tjänster. Vi ber myndigheterna och beslutsfattarna erkänna ovannämnda frågor och åta sig följande:

 • Offentliga tjänsteleverantörer, FPA och kommuner ger tydliga riktlinjer för hur och var man kan få stöd vid psykisk ohälsa, på andra språk än finska;
 • Att Valvira stödjer och uppmuntrar till ökning av främmandespråkliga professionella terapeuter och rådgivare för ökat mångfald och svara på olika behov.
 • Att regeringen stödjer de icke-statliga organisationerna som arbetar inom mentalvårdssektorn för att utveckla och utöka sina tjänster för första och andra generationens migranter och icke-finsktalande.

Alla borde kunna få den hjälp de behöver, när de behöver den och hur de behöver den. Vänligen signera nu och sprida budskapet: #IAmSuomiToo.

***

#IAmSuomiToo - Kõigile Soome elanikele võrdsed võimalused vaimse tervise ravis!

"Pärast mure ära kuulamist öeldi mulle, et lahenduseks oleks uue, parema palgaga töö leidmine ning mu elu läheks paremaks." [1A]
"Meie kohaliku tervisekeskuse psühhiaatriaõde ütles, et mind ei saa aidata ning nad ei tea, mida minuga teha, kuna ma ei joo alkoholi ning magan hästi." [1B]
"Minu seisund on olnud juba peaaegu terve aasta hindamisel, kuid mulle ei ole antud võimalust saada mingisugustki abi, kuna psühholoogi arvates on sellise kriisi ilmnemine Soomes võimatu. Ma tõesti tahan abi saada, kuid on väga frustreeriv, et ma ei saa seda mitte kusagilt." [1C]

Kümned tuhanded inimesed Soomes näevad vaeva, et pääseda ligi vaimse tervise elementaarsele ravile ja saamaks kriisis tuge [2].  Eeskätt muu kultuurilise taustaga inimesed seisavad silmitsi erinevate takistustega, mis mõjutavad nende vaimset tervist. See teeb ka kõige haavatavamate jaoks toetuse ja ravi leidmise keeruliseks. Antud riskigrupi puhul on abi küsimisel ja selle saamisel takistuseks nii keeleline kui kultuuriline barjäär [3]. Puudub piisav informatsioon selle kohta kust ja kuidas leida abi. Kultuuriliselt mitmekesiste taustadega tervishoiutöötajate puudumine, limiteeritud aegadel avatud kriisitelefonide lliinid, pikad järjekorrad ning kallis eraravi – see kõik võib tekitada inimeses rusuva lootusetuse tunde, justkui „mitte kedagi ei huvita“.

Soome Põhiseaduse [4] kohaselt peavad kõigile olema garanteeritud adekvaatne sotsiaalhoolekanne ja tervishoiuteenused. Vaimse tervise seadus [5] nõuab, et teenused peegeldaksid ühiskonna/kogukonna tegelikke vajadusi.

Reaalsus on aga vägagi erinev.

Uus Vaimse Tervise Strateegia [6] soovitab, et teenuste välja arendamisel, laiendamisel ja toetamisel võetaks arvesse Soome elanikkonna mitmekesisust. Me soovime, et võimulolijad tunnustaksid eelpool kirjeldatud probleeme ning pühenduksid järgnevale:

 • avalike teenuste pakkujad, Kela ja omavalitsused – pakuksid selgeid  juhiseid, kuidas saada vaimse tervise tuge ka teistes keeltes peale soome keele.
 • Valvira toetaks võõrkeeli kõnelevate vaimse tervise professionaalide - terapeutide ja nõustajate arvu tõstmist, et mitmekesistada teenusepakkujate valikut ning tulla vastu elanikkonna mitmekülgsetele vajadustele.
 • Valitsus toetaks vaimse tervise valdkonnas töötavaid “NGO-sid”, et need arendaksid välja ja laiendaksid oma teenuseid esimese ja teise põlvkonna immigrantidele ja  inimestele, kes ei räägi soome keelt. 

Kõigil peaks olema võimalus saada abi, mida nad vajavad, sellisel ajal ja viisil, kuidas nad seda vajavad. Palun allkirjasta nüüd ja jaga teistelegi: #IAmSuomiToo.

***

#IAmSuomiToo призывает предоставить равные возможности доступа к психологической помощи всем резидентам Финляндии


«Выслушав меня, человек, к которому я обратился за помощью, сказал, что мне просто нужно найти работу, которая будет лучше оплачиваться, и тогда моя жизнь наладится».[1A]

«Медсестра психиатрического отделения в локальном медицинском центре говорила, что они не могут мне помочь и не знают, что со мной делать, ведь я не употребляю алкоголь, и у меня нормальный сон».[1B]

«Мое состояние пытались оценить в течение почти целого года, и я не получила никакой помощи, поскольку психолог считает, что такого рода кризисы не могут случаться в Финляндии. Я действительно хочу, чтобы мне помогли, и очень разочарована тем, что этого не происходит».[1C]

Десятки тысяч людей в Финляндии испытывают трудности с доступом к психологической помощи и не могут найти поддержку, столкнувшись с личностным кризисом [2]. У резидентов с мультикультурным бэкграундом таких трудностей обычно даже больше, что, в свою очередь, оказывает влияние на психическое здоровье. В результате людям, которые особенно уязвимы, становится исключительно сложно получить поддержку и лечение, ведь существуют культурные различия и языковой барьер, не позволяющие представителям этой группы риска попросить о помощи и принять ее. [3]

Информации о том, как и где искать помощь, тоже мало. Состав профессионалов, занимающихся проблемами психического здоровья, недостаточно разнообразен, кризисная «горячая линия» для иностранцев работает в строго ограниченные часы, очереди на прием приходится ждать долго, а услуги частного специалиста стоят дорого — все это может привести к чувству абсолютной безнадежности и ощущению, будто «всем все равно».

Финская Конституция4 гарантирует оказание адекватных социальных услуг и услуг здравоохранения для каждого, в то время как Акт о психическом здоровье5 указывает, что услуги должны отвечать актуальным потребностям общества.

Однако реальность иная.

Согласно рекомендациям новой Стратегии психического здоровья6, при разработке, расширении и поддержке спектра услуг необходимо принимать во внимание неоднородность населения Финляндии. Мы просим органы власти и организации, работающие в сфере обеспечения психического здоровья, признать эти проблемы и предпринять следующее:

 • Социальные службы, Kela и муниципалитеты - предоставить четкие указания в отношении того, как и куда обращаться для получения помощи в отношении психического здоровья на других языках, кроме финского.
 • Valvira - поддерживать и стимулировать увеличение количества профессионалов в сфере психического здоровья, практикующих на иностранных языках, с целью разнообразить пул специалистов, которые могли бы лучше отвечать разнообразным запросам.
 • Правительство - оказать поддержку НГО, которые работают в сфере психического здравоохранения, в вопросах разработки и расширения спектра их услуг для мигрантов в первом и втором поколении и для резидентов, не говорящих по-фински.

У каждого должна быть возможность получить ту помощь, так и тогда, которая, как и когда нужна. Пожалуйста, подпишите и распространите: #IAmSuomiToo.

***

#IAmSuomiToo Wuxuu dalabanayaa in dadka Finland ku nool  oo dhan ay u sinnaadaan fursadaha iyo adeegyada caafimaad ee la xiriira cudurada dhimirka ama maskaxda ku dhaca

”Markii uu i dhegeystay qofkii aan la hadlayey, wuxuu igi yiri, waxaa xal kuu noqon kara inaad raadsato shaqo mushaarkeedu fiican yahay, markaas ayey noloshaadu fiicnaaneysaa." [1A]
”Kalkaaliso cudurada dhimirka ku dhaca oo ka shaqaysa isbitaalka xaafadayda ayaa ii sheegtay inaysan i caawin karin, aysanna garanayn wax la sameeyo, sababtoo ah khamrigana ma cabtid, si fiicanna waad u seexataa." [1B]
”Waxaa lay qiimeynayey muddo sanad ku dhow, mana jirin fursad aan wax kaalmo ah oo caafimaad ku heli karayey, sababtoo ah qof ku takhasusay cilmi nafsiga ayey la noqotay inaysan suurtogal ahayn in dhibaatooyinkaas oo kale Finland ka dhici karaan. Waxaan u baahanahay in kaalmo caafimaad, laakiinse waan ka rajo dhigay, sababtoo ah kaalmo caafimaad ma heli karo.”[1C]

Kummannan qof oo Finland ku nool ayaa raadinaya inay helaan adeegyada aasaasiga ah ee la xiriira cudurada dhimirka iyo xaaladaha degdegga ah [2]. Gaar ahaan dadka dhaqamada kale ka yimid waxay la kulmaan caqabado waaweyn oo keeni kara cudurada dhimirka. Arintaas waxay adkaynaysaa in dadkaas helaan kaalmada iyo daryeelka caafimaad ee ay u baahan yihiin. Kala duwanaashaha dhaqamada iyo luqaduhu waxay sababi karaan in dadka dhaqamada iyo luqadaha kale waayaan adeegga iyo kaalmada caafimaad ee ay u baahan yihiin [3]. Nidaafka caafimaad ee dalku ma siinayo dadkaas macluumaad ku filan, mana garanayaan halka ay ka heli karaan kaalmada caafimaad ee ay u baahan yihiin.

Aqoon la’aanta dadka ka shaqeeya cudurada la xiriira dhimirka ka haysata kala duwaanaashaha dadka iyo dhaqamada, adeegyada xaaladaha degdegga ah oo kooban, waqtiyada adeegga oo kooban, safka oo dheer iyo adeegyada caafimaad ee gaarka loo leeyahay oo qaali ah waxay sababi karaa rajo beel; Ma jirto cid iga walwalaysa oo i kala jecel. 

Dastuurka Finland qodobkiisa [4] waxa uu qof walba uu u damaanno qaadayaa adeegyada loogu tala galay bulshada iyo caafimaadka. Sidoo kale Sharciga khuseeya cudurada dhimirku [5] wuxuu amrayaa in adeeggu uu ka jawaabo oo wax ka qabto baahida jirta ee bulshda.

Xaqiiqdu dabcan sidaas waa ka duwan tahay.

Qorshaha cusub ee adeegga la xiriira cudurada dhimirku wuxuu ku talinayaa in la tixgaliyo kala duwanaashaha dadka marka la dejinayo adeegyo cusub ama la balaarinayo adeeg horay u jiray amaba marka wax la kaalmeynayo [6]. Waxaa weydiisanaynaa dadka gaara go’aamaddu inay tixgaliyaan dhibaatooyinka kor lagu soo sheegay, isla markaana ay ku dhaqmaan arimahan soo socda:

 • Waa in hay’adaha dawladdu, Kela ama magaalooyinku ay bixiyaan macluumaad la fahmi karo, oo ku saabsan qaabka iyo meesha uu qofka ku hadla luqad aan ahayn finnish-ka ka heli karo adeegyada la xiriira cudurada dhimirka ku dhaca. 
 • Valvira waa inay taageerto oo dhiirigaliso in la kordhiyo tirada dadka aqoonta u leh cudurada dhimirka ee ku hadla luqadaha kale, si loo helo dad aqoon leh oo kala duduwan si loo looga jawaabo baahiyaha kala duwan ee dadka kala duwani qabaan.
 • Dawladdu waa inay taageerto ururada aan dawliga ahayn, ee ka shaqeeya arimaha cudurada dhimirka ku dhaca, si u sahlanaato inay kordhiyaan adeegyada ay uqabtaan  jiilalka 1aad iyo 2aad ee dadka dalka u soo haajiray, iyo dadka aan finnish-ka ku hadlin. 

Waa inay suurtogal tahay in qof walba uu heli karo adeegga uu baahan yahay markii u baahdo. Saxiix ololahan ama dalabkan, siina faafi hal hayska: #IAmSuomiToo.

***

#IAmSuomiToo تدعو إلى تكافؤ الفرص في رعاية الصحة العقلية لجميع سكان فنلندا


"بعد الاستماع إلي ، قال الشخص على الجانب الآخر إن الحل هو أنني يجب أن أجد وظيفة بأجر أفضل ، وبهذا ستتحسن حياتي". 1 أ

"قالت ممرضة الطب النفسي في مركز الرعاية الصحية المحلي إنهم لا يستطيعون مساعدتي ولا يعرفون ماذا أفعل, لأنني لا أشرب الخمر وأنام جيدًا". 1


"لقد خضعت للتقييم منذ عام تقريبًا ولم أحصل على أي مساعدة لأن الطبيب النفسي يعتقد أنه من المستحيل حدوث مثل هذا النوع من الأزمات في فنلندا. أريد حقًا أن أحصل على المساعدة ولكني أشعر بالإحباط لدرجة أنه لا يوجد هناك. "1C


يكافح عشرات الآلاف من الأشخاص في فنلندا للحصول على الرعاية الصحية الأساسية وتلقي الدعم عندما يكونون في أزمة. يواجه سكان الثقافات المتعددة على وجه الخصوص مجموعة واسعة من التحديات المتنوعة التي تؤثر على قضايا الصحة العقلية. هذا يجعل من الصعب العثور على الدعم والعلاج - حتى لأكثر الفئات ضعفا. هناك اختلافات ثقافية وحواجز لغوية تحول دون طلب هذه المجموعة للخطر وتلقي المساعدة (3). لا توجد معلومات كافية بشأن عمليات كيفية ومكان المساعدة. مزيج من نقص التنوع بين المتخصصين في الصحة العقلية ، والتوقيت المحدود والصارم للخطوط الساخنة للأزمات ، وأوقات الانتظار الطويلة ، والعلاج الخاص باهظ الثمن ، يمكن أن يؤدي إلى اليأس المدمر الذي "لا يهتم به أحد".


يضمن الدستور الفنلندي 4 الخدمات الاجتماعية والصحية والطبية الكافية للجميع ، بينما ينص قانون الصحة العقلية (5) على أن الخدمات تعكس الاحتياجات الفعلية للمجتمع.


ومع ذلك ، فإن الواقع مختلف جدا.


توصي الاستراتيجية الجديدة للصحة العقلية (6) بأن يؤخذ تنوع السكان الفنلنديين في الاعتبار عند تطوير وتوسيع ودعم الخدمات. نطلب من السلطات وواضعي السياسات الإقرار بالمسائل المذكورة أعلاه والالتزام بما يلي:


مقدمي الخدمات العامة ، كيلا ، والبلديات لتوفير مبادئ توجيهية واضحة لكيفية ومكان الحصول على دعم الصحة العقلية ، بلغات أخرى غير الفنلندية ؛ دعم وتشجيع زيادة في المتخصصين في الصحة العقلية بلغات أجنبية لتنويع مجموعة من الممارسين والاجتماع الاحتياجات المختلفة ؛

الحكومة لدعم المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع الصحة العقلية لتطوير وتوسيع خدماتها للمهاجرين من الجيل الأول والثاني والمتحدثين غير الفنلندية.


يجب أن يكون الجميع قادرين على تلقي المساعدة التي يحتاجونها ، ومتى يحتاجون إليها ، وكيف يحتاجون إليها.

الرجاء تسجيل الدخول الآن ونشر الكلمة: #IAmSuomiToo

***
#IAmSuomiToo pide igualdad de oportunidades para la atención de salud mental para todos los residentes de Finlandia

Tras escucharme, la persona al otro lado dijo que la solución era que yo encontrara un trabajo mejor pagado, y con eso, mi vida mejoraría. " [1A]

"La enfermera de psiquiatría de nuestro centro de salud local dijo que no podían ayudarme y que no sabían qué hacer conmigo porque no bebo alcohol y duermo bien". [1B]

"He estado bajo evaluación durante casi un año y no se me ha dado acceso a ningún tipo de ayuda porque el psicólogo piensa que es imposible que en Finlandia ocurran este tipo de crisis. Realmente quiero obtener ayuda, pero me siento muy frustrado porque no la hay." [1C]

En Finlandia decenas de miles de personas luchan por acceder a la atención básica de salud mental y recibir apoyo cuando están en crisis [2]. Los residentes internacionales en particular, se enfrentan una amplia gama de desafíos de todo tipo que afectan los problemas de salud mental. Esto dificulta poder encontrar apoyo y tratamiento, incluso para los más vulnerables. Las diferencias culturales y barreras idiomáticas existentes impiden que este grupo de riesgo solicite y reciba ayuda [3]. No hay información suficiente sobre los procesos de cómo y dónde buscar asistencia. La combinación de la falta de diversidad entre los profesionales de la salud mental, los tiempos limitados y estrictos para las líneas directas de crisis, los largos tiempos de espera y el costoso tratamiento privado pueden conducir a la devastadora desesperanza de que "a nadie le importa".

La Constitución finlandesa [4] garantiza servicios sociales, de salud y médicos adecuados para todos, mientras que la Ley de salud mental [5] ordena que los servicios reflejen las necesidades reales de la comunidad. 

Sin embargo, la realidad es muy diferente.

La nueva Estrategia de salud mental [6] recomienda que se tenga en cuenta la diversidad de la población finlandesa en el desarrollo, expansión y respaldo de los servicios. Pedimos a las autoridades y a los responsables políticos que reconozcan los problemas mencionados anteriormente y se comprometan a lo siguiente:

 • Proveedores de servicios públicos, Kela y municipios: proporcionar pautas claras sobre cómo y dónde obtener apoyo para la salud mental, en otros idiomas además del finlandés;
 • Valvira: apoyar y alentar un aumento de profesionales de la salud mental en idiomas extranjeros para diversificar el grupo de personal cualificado y satisfacer las diversas necesidades;
 • Gobierno: apoyar a las ONG que trabajan en el sector de la salud mental para desarrollar y expandir sus servicios para migrantes de primera y segunda generación y hablantes no finlandeses.

Todos deberían poder recibir la ayuda que necesitan, cuando la necesitan y como la necesitan. Firme ahora y corra la voz: #IAmSuomiToo.

References (Retrieved February 22, 2020) 

[1A] Martins Pinto T.: Immigrants, Winter and the Labyrinth of Mental Health (2019), Angel Goa [1B-C]

[2] Finnish Institute for Health and Welfare: Immigrants' Health and Wellbeing (2018) 

[3] Kieseppä V., Torniainen-Holm M., Jokela M., Suvisaari J., Gissler M., Markkula N., & Lehti V.: Immigrants' Mental Health Service Use Compared to That of Native Finns: A Register Study (2019) 

[4] Ministry of Justice, Finland: The Finnish Constitution: Chapter 2, Section 19 (1999) 

[5] Ministry of Social Affairs and Health, Finland: Mental Health Act (1990)

[6] Ministry of Social Affairs and Health, Finland: Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030 (2020).

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!